Haaltert beveelt stopzetting werken windmolens

veerle baeyensGemeente Haaltert beveelt stopzetting werken windmolens

Ingevolge een uitspraak van de Raad van State zal , in het kader van de stedenbouwwetgeving (artikel 6.1.5 en 6.1.47 VCRO) , de gemeente vandaag de staking bevelen van werken van Aspiravi in onze deelgemeente Denderhoutem, die zonder vergunning uitgevoerd worden.

Het gemeentebestuur van Haaltert ontving via haar raadsman , vandaag het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het beroep tot nietigverklaring ,dat zij destijds instelde tegen de stedenbouwkundige vergunning van Aspiravi.

De Raad voor vergunningsbetwistingen heeft de vergunning vernietigd en volgt hiermee het standpunt van de Raad van State die bevestigt dat windturbines binnen landschappelijk waardevol agrarisch gebied principieel mogelijk zijn, maar volgt wel de gemeentelijke argumentatie dat dit niet verhindert dat men dan nog de schoonheidswaarde van dit landschap moet beoordelen.

Volgens de RvVb heeft de GSA dit niet, minstens niet afdoende gedaan, in het bijzonder rekening houdend met het ongunstig advies van de Interdepartementale Windwerkgroep.

Deze vernietiging heeft terugwerkende kracht : de vergunning wordt verondersteld nooit verleend te zijn. Dit betekent dat de werken onmiddellijk stilgelegd kunnen worden als deze nog bezig zijn.

De GSA en Aspiravi kunnen wel cassatieberoep aantekenen tegen deze beslissing en dit bij de Raad van State binnen 30 dagen. Dit cassatieberoep werkt echter niet schorsend : intussentijd blijft de vergunning vernietigd en moeten de werken stoppen.

Vwb de recent ingediende milieustakingsverordening zal de bevoegde rechtbank gecontacteerd worden om de toevoeging te vragen van deze beslissing aan de procedure, die zonder voorwerp valt.

Gezien deze vernietiging wordt vandaag een bevel tot staking van de werken meegedeeld aan Aspiravi , de uitvoerder van de werken.

‘ Als gemeente zijn we zeker niet tegen groene energie, integendeel we zetten er zelfs op in met diverse acties. De aanpak van dit dossier en vooral de inplanting van deze windmolens stootte voor de borst. Daarenboven druisten ze ook in tegen het windplan Oost- Vlaanderen dat een gerichte en gespreide inplanting voorstelt met uitsluitingszones. Vele inwoners waren reeds enkele weken ongerust, dat ondanks de recent ingediende milieustakingsvordering door de gemeente , en de hangende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Aspiravi vlotjes voortbouwde..vandaag zullen ze wat geruster slapen vermoed ik. Het is hen van harte gegund’ Burgemeester Veerle Baeyens