Beste bescherming tegen armoede is werken

dakloosBeste bescherming tegen armoede is werken

Als de taxshift de kloof tussen werken en niet-werken vergroot, dan gaan werklozen er relatief gezien op achteruit en stijgt de armoede. Dat is de socialistische redenering die Frank Vandenbroucke vandaag maakt in De Standaard. “Voor deze regering kunnen nochtans alleen jobs armoede terugdringen”, zegt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir.

De taxshift op federaal niveau heeft twee doelstellingen: de loonhandicap wegwerken en de kloof tussen werken en niet-werken vergroten. Met een totaalbedrag van 7,2 miljard is dat de grootste lastenverlaging op arbeid die in lange tijd door een federale regering is gepresteerd.

De lineaire verlaging van de werkgeversbijdrage is bedoeld om de concurrentiehandicap met het buitenland weg te werken. Daar is ook Frank Vandenbroucke het mee eens. Een verlaging van de patronale bijdragen zal altijd zorgen voor jobs. De versterking van de concurrentiekracht door de indexsprong kan netto tussen 28.500 en 33.000 jobs opleveren, zo berekenden het Planbureau en de Nationale Bank. De verlaging van de werkgeversbijdrage moet een gelijkaardig effect hebben.

“Dat de kloof tussen werken en niet-werken wordt vergroot, houdt volgens Vandenbroucke risico’s in. Nochtans is dat expliciet de bedoeling van deze regering”, zegt Zuhal Demir. “Niet door de uitkeringen te verlagen – de welvaartsenveloppe wordt integraal ingezet – maar door werkenden netto meer te laten overhouden, waardoor het interessanter wordt om een job aan te nemen.”

Dat er niets gebeurt voor het laaggeschoolde segment is gewoon fout. De werkgeversbijdrage was al verlaagd, de netto-koopkracht moet vooruitgaan door een verdere versterking van de werkbonus en maatregelen in de personenbelasting. Op Vlaams niveau zijn de vereenvoudigde doelgroepmaatregelen versterkt voor laag- en middengeschoolde jongeren. De Vlaamse Regering zet tot 1.150 euro per kwartaal in om de eerste stappen op de arbeidsmarkt voor laaggeschoolde jongeren makkelijker te maken.

Frank Vandenbrouche wijst erop dat het armoederisico vooral groot is in ‘werkloze huishoudens’. “Uit eerder onderzoek dat hij daar zelf naar deed blijkt dat die vooral in Brussel en Wallonië voorkomen. Door de regionalisering van het doelgroepenbeleid kunnen de gewesten hiervoor een aangepast beleid voeren”, zegt Zuhal Demir. “Vlaanderen doet dat voor jonge laaggeschoolden, 55-plussers en arbeidsgehandicapten. Logisch dat ook Wallonië en Brussel maatregelen moeten nemen om ‘werkloze huishoudens’ aan het werk te helpen.”

“Frank Vandenbroucke mag dus op zijn beide oren slapen”, zegt Demir. “De federale regering heeft goed nagedacht over de taxshift en focust haar inspanning in de eerste plaats op de laagste lonen. Een job is en blijft de enige structurele uitweg uit de armoede.”