Vereenvoudiging btw-regels

briefVereenvoudiging btw-regels

De ministerraad heeft gisteren op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp goedgekeurd dat de opeisbaarheidsregels inzake btw grondig wijzigt.

Deze regels, die tijdens de vorige legislatuur werden ingevoerd, werden fel gecontesteerd door ondernemingen en cijferberoepen wegens de enorme complexiteit ervan. Minister Van Overtveldt voerde daarom eerder al een overgangsmaatregel in, waardoor ondernemers vrijgesteld werden van deze complexe regels.

Na een grondige evaluatie is de nieuwe reglementering klaar. Ze zal in werking treden op 1 januari 2016 en betekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging.

Concreet zullen volgende bepalingen gelden:

Voor transacties tussen ondernemingen zal de factuur, het boekhoudkundig document bij uitstek, bepalen wanneer de btw zal moeten worden doorgestort aan de Schatkist. Een aanpassing van de boekhoudsoftware is daarom niet langer vereist. Eén en ander geldt trouwens niet alleen voor voorschotfacturen, maar voor alle facturen. De ultieme datum van opeisbaarheid is de 15de van de maand volgend op de levering of de dienstprestatie, want deze datum is het ultiem tijdstip waarop een onderneming zijn factuur moet uitreiken. Meteen wordt daarmee de facto ook de aangiftetermijn om de verschuldigde btw te voldoen, in een aantal gevallen, verlengd.

Voor transacties tussen ondernemingen en overheidsinstellingen is ook een oplossing uitgewerkt. Nu moet de onderneming de btw al doorstorten op het moment van de levering of de dienstprestatie aan de overheidsinstelling, ongeacht of deze betaald heeft of niet. Gelet op de realiteit dat overheden vaak laattijdig betalen, moet de onderneming de btw dan voorfinancieren, met alle gevolgen van dien. Met ingang van 1 januari 2016 is wettelijk voorzien dat die btw pas moet worden doorgestort op het moment dat de overheidsinstelling effectief betaalt en moet de btw dus niet langer voorgefinancierd worden.
Het voorontwerp van wet wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State. “Deze aanpassingen betekenen een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor zowat alle bedrijven. Ze komen tegemoet aan de vele verzuchtingen van betrokken sectoren en ondernemers. Hiermee zet de regering opnieuw een grote stap in vereenvoudigde en rechtvaardige btw-regels”, aldus minister Van Overtveldt.