Beslissingen die pensioenhervorming op de juiste rails zet

transgenderDe regering heeft vrijdag beslissingen genomen die de pensioenhervorming eindelijk op de juiste rails zet. De vergrijzing wordt nu fundamenteel aangepakt en daarmee krijgt het drieluik – langer werken, meer werk, werkbaar werk – definitief vorm. De N-VA is blij dat nu de noodzakelijke stappen worden gezet.

Al jaren worden we gewaarschuwd voor de gevolgen van de vergrijzing, maar neemt de overheid te weinig initiatief. Vandaag beslist de regering om daar verandering in te brengen en naar de juiste versnelling over te schakelen. Ons pensioensysteem wordt nu grondig aangepast. Het gaat hierbij niet om enkele maatregelen in de marge, maar om de grootste pensioenhervorming sinds het ontstaan van de sociale zekerheid na de tweede wereldoorlog (1).

Hierdoor wordt ons pensioensysteem aangepast aan de huidige levensverwachting. Op termijn moeten we evolueren naar een systeem van flexibele rustpensioenleeftijd, gekoppeld aan de levensverwachting. De stap die de regering vandaag zet is daarbij essentieel. Door ons pensioensysteem duurzaam te maken, kunnen we de schok van de vergrijzing opvangen. Dit staat ons toe om ook de toekomstige generaties een waardig pensioen te garanderen. Het rapport van het Planbureau bevestigde reeds de impact van deze maatregelen. Ze voorziet een stijging van de werkzaamheidsgraad en de levensstandaard. Ook het financieel-economisch weekblad Trends spreekt over een ‘ronduit indrukwekkend effect’. (Trends.be – 17/03/2015)

Binnen het kader van het sociaal overleg keurde de regering in samenspraak met de vakbonden een aantal overgangsmaatregelen goed. Wie beslist om langer te werken, mag hiervoor niet worden gestraft. Wie in het verleden in aanmerking kwam voor vervroegd pensioen, maar koos om te blijven werken, blijft dit recht behouden. Ook verworven rechten worden gerespecteerd. De voorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan, blijven gelden voor wie op 1 januari 2015 hieraan voldeed. Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst werd verbroken voor 9 oktober 2014 behouden hun rechten op vervroegd pensioen. Voor wie aan de vooravond van zijn (vervroegd) pensioen staat, zijn er maatregelen genomen. Het is duidelijk dat deze regering terecht voor een geleidelijke overgang kiest.

Vrijdag maakten N-VA-Kamerleden Jan Spooren, Zuhal Demir, Peter De Roover en Wouter Raskin het totaalproject ‘werkbaar werk’, gegoten in een uitgebalanceerde resolutie, bekend. Men kan niet van mensen verwachten dat ze langer werken zonder dat de arbeidsomstandigheden moderniseren en verbeteren. We spreken niet meer over deelhervormingen maar over een totaalvisie. Daarbij kleven de aanpassing van de wettelijke pensioenleeftijd, de maatregelen om werk te scheppen en een plan om te evolueren naar werkbaar werk aan elkaar. Het één kan niet los gezien worden van het andere.

Cruciaal is bovendien dat wij deze hervorming organiseren buiten de tijdsruimte van één legislatuur. Pensioenen zijn een zaak van lange termijnvisie en wij maken daar nu concreet werk van. Deze legislatuur wordt de wettelijke pensioenleeftijd niet verhoogd, zodat er ruimte is om passende maatregelen te treffen die de overgang soepel kunnen doen verlopen. Onze resolutie ‘werkbaar werk’ biedt daartoe een stevige input. Onze fractie is bijzonder tevreden dat het beleid van deze regering de noodzakelijke breuk maakt met de oude politiek van pappen en nathouden.

(1) De wettelijke rustpensioenleeftijd verhoogt in 2025 naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar, dit zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. België was zowat het enige westerse land dat nog steeds een wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar had. In de Scandinavische landen was dit al langer aan de orde. Maar ook onder meer de mediterrane landen zetten deze stap (Spanje, Italië, Portugal en Griekenland). Daarnaast wordt de vervroegde rustpensioenleeftijd verhoogd van 62 jaar naar 62,5 jaar in 2017. In 2018 wordt deze verder verhoogd naar 63 jaar. De loopbaanvoorwaarde hiervoor stijgt naar 41 jaar in 2017 en 42 jaar in 2019. De uitzondering voor de lange loopbanen wordt vanaf 2019 opgetrokken tot een loopbaanvoorwaarde van 44 jaar (op de leeftijd van 60 jaar) en tot 43 jaar (op de leeftijd van 61 jaar).