Dorpskern Drongen stiefmoederlijk behandeld

wegenwerkenTWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN BIJ HERINRICHTING DRONGENPLEIN. Het ontwerp voor de herinrichting van het Drongenplein en de Oude Abdijstraat oogt mooi en groen maar gaat ten koste van de veiligheid, de leefbaarheid en goede mobiliteit in de naburige straten. Dat is althans de mening van een grote groep bewoners uit enkele omliggende straten.

Volgens het ontwerp wordt de Oude Abdijstraat eenrichtingsverkeer in de richting van het Dorpsplein. De Abdijmolenstraat wordt eenrichtingsverkeer vanaf de Mariakerksesteenweg richting Antoon Catriestraat. Ook de bussen zouden dit traject volgen.Dit laatste stuit op veel verzet.

Dorpskern stiefmoederlijk behandeld ten voordele van de façade

De actiegroep ‘Voor een veilige en leefbare dorpskern: geen bussen door de Abdijmolenstraat’stelt:“Wij betreuren dat niet de volledige dorpskern van Drongen meegenomen is bij de hertekening van het plein en de Oude Abdijstraat. De herinrichting dient oog te hebben voor de volledige kern zijnde het gebied afgebakend door de N466, de spoorweg en de Oude Leie. Het kan niet de bedoeling zijn de façade te vernieuwen ten koste van de leefbaarheid en veiligheid in de rest van de dorpskern. Dit moet een “EN/EN” verhaal worden.”

Voor leefbare en veilige woonstraten

Het openbaar vervoer door de smalle Abdijmolenstraat sturen betekent immers van een leef- en woonstraat een doorgangsweg maken.De veiligheid van fietsers en bewoners komt in het gedrang en dit niet alleen voor de gebruikers van de Abdijmolenstraat maar ook van de Adolf Petitstraat, Rondehuisjesdreef, Alfons Bijnlaan, Tuinstraat en Klaverdries. En in het bijzonder komtook de veiligheid van de kinderen van de nabije scholen Klaverdries en Vuurtoren in gevaar.Voor de zwakke weggebruiker zal er te weinig ruimte zijn.

Bovendien brengt een smalle straat als de Abdijmolenstraat een slechtere verluchting met zich mee waardoor de uitlaatgassen en fijn stof langer blijven hangen en dus de luchtverontreiniging sterk toeneemt.

Stabiliteit van de ondergrond van de rijweg en betrokken woonsten

De Abdijmolenstraat is niet gemaakt voor veelvuldige passage van zwaar vervoer zoals autobussen. Vele huizen in de straat dateren van tussen de twee wereldoorlogen en hebben minder dragende funderingen. Nu al zijn er heel wat klachten over barsten en scheuren in huizen ten gevolge van sporadisch zwaar verkeer. De actiegroep is ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer de eerste – zelfs verborgen-schade zich voordoet.

Ontbrekende communicatie

Voornamelijk de bewoners van de Abdijmolenstraat dragen de negatieve gevolgen van de voorgestelde herinrichting van het plein. En toch werd in de communicatie n.a.v. deze plannen nergens gesproken over de Abdijmolenstraat. Bij de uitnodiging voor de infoavond, georganiseerd door het stadbestuur, werd met geen woord gerept over de impact voor de bewoners van Abdijmolenstraat en bij uitbreiding de hele dorpskern.

‘Voor een veilige en leefbare dorpskern’

Een groeiende groep bewoners van de hele dorpskern hebben zich verenigd in een actiegroep die wil ijveren voor een veilige, leefbare en aangename dorpskern voor ALLE bewoners. Op een eerste bijeenkomst werden al acties gepland. Er wordt een dringend onderhoud aangevraagd met Schepen Watteeuw, de politieke partijen van Drongen worden aangesproken en eerstdaags wordt een petitie gelanceerd.

Bron: Simon Solomé