Regering vijlt scherpe kantjes van armoederesolutie

spaRegering vijlt scherpe kantjes van armoederesolutie

sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée is teleurgesteld over de vage resolutie armoedebestrijding die de meerderheidspartijen vandaag goedkeurden in de Kamercommissie Volksgezondheid. Vorige maand lag er een veel sterkere tekst op tafel, met concrete aanbevelingen en een meer integrale benadering. Zo werd in de originele tekst gepleit voor het welvaartsvast maken van uitkeringen en vervangingsinkomens en kwamen er heel concrete voorstellen inzake energie. Maar die tekst van de hand van CD&V’ster Nahima Lanjri werd vervangen door een gecensureerde versie die wél de goedkeuring kreeg van de regering.

sp.a vindt dat armoedebestrijding een speerpunt van het beleid zou moeten zijn en was bereid om mee te werken aan een resolutie die kamerbreed gedragen kon worden. Karin Jiroflée vond de tekst die kamerlid Lanjri aanvankelijk neerlegde een goede vertrekbasis; ze was dan ook teleurgesteld dat die weer werd ingetrokken onder druk van de regering.

”De hoorzittingen die de basis legden voor de resolutie waren nochtans interessant, maar bleken voor de regering vooral een ‘inconvenient truth’”, zegt Karin Jiroflée. Heel wat armoedeorganisaties en de OCMW’s waarschuwden tijdens die hoorzittingen voor de negatieve gevolgen van de afschaffing van de OCMW’s en de impact van een aantal regeringsmaatregelen zoals de indexsprong, de besparing van 15% op het Fonds voor Sociale Activering en de besparingen op uitkeringen van oudere werklozen. “De meerderheidsfracties wilden of mochten de regering blijkbaar niet tegen de haren in strijken en vijlden alle essentiële kantjes van de resolutie weg. Resultaat is dat er nu enkel een tekst overblijft die een doorslagje is van de flauwe beleidsnota’s die de regering al neerlegde. Veel praat voor de vaak die weinig structureels doet om de armoede aan te pakken.”

sp.a legde nog heel wat amendementen neer om onder andere de uitkeringen welvaartsvast te maken of om een aantal regeringsmaatregelen terug te schroeven maar die werden door de meerderheid allemaal weggestemd. “Het was teleurstellend om te zien dat ook collega Lanjri de tekst van de meerderheid mee verdedigde, ook al lag die mijlenver af van de tekst die ze zelf neerlegde. sp.a zal de armoederesolutie die nu naar de plenaire gaat niet goedkeuren. “Wij vinden dat armoedebestrijding een van de topprioriteiten van deze regering zou moeten zijn. De tekst die nu voorligt, klinkt als een lege echoput die deze regering graaft voor mensen in armoede.”