CDenV Gent tegen Outletcenter The Loop

gent torensCD&V Gent tegen Outletcenter The Loop

Op vrijdag 27 februari maakten het Gents Milieufront, Unizo en ook Stad Deinze bekend dat ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen om de bouw van het parkeergebouw en het geplande outletcenter op The Loop aan te vechten. CD&V Gent neemt de gelegenheid te baat om zich nogmaals uit te spreken tegen de komst van het outletcenter, vooral vanwege de verkeerstoename en de negatieve impact op de handel in de binnenstad.

Van bij aanvang van het dossier van de ontwikkeling van de site ‘The Loop’ heeft CD&V Gent bij de besprekingen in de gemeenteraad en ook in het publieke debat een aantal bezorgdheden geuit, in het bijzonder aangaande de toename van het autoverkeer en de impact op de handel in de binnenstad. Op die bezorgdheden is sindsdien nog geen afdoend antwoord gekomen. Integendeel, de verdere ontwikkelingen in dit dossier hebben onze bezorgdheid enkel doen toenemen. De bouw van een outletcenter en een parkeergebouw van drie verdiepingen strookt niet met de principes van duurzaamheid en leefbaarheid waar stadsontwikkeling voor ons moet op zijn gestoeld.

Het outletcenter zal een enorme stroom autoverkeer genereren. Er worden ingrepen gedaan op het vlak van fietsverkeer en openbaar vervoer, maar het effect daarvan zal slechts marginaal zijn. De overgrote meerderheid van de 2 à 3 miljoen bezoekers zal met de wagen komen. Het bijkomende autoverkeer zal zorgen voor verkeersellende, ook op het aansluitende hoofdwegennet, en zal allerlei vormen van overlast en milieu- en gezondheidsschade tot gevolg hebben.

Een dergelijke milieu- en mensonvriendelijke, op autobereikbaarheid gerichte mega-ontwikkeling staat haaks op het beleid dat het stadsbestuur elders in de stad wil voeren en aan haar burgers oplegt, en op de ambities van de stad op het vlak van duurzaamheid en klimaatneutraliteit.

Ook voor de middenstand dreigt het outletcenter nefaste gevolgen te hebben. Wij ijveren voor de versterking van de Gentse winkelkern en hebben daartoe in het verleden al verschillende acties opgezet en initiatieven genomen. De komst van het outletcenter strookt niet met onze visie. Wij vrezen dat vele handelaars in de binnenstad hun omzet zullen zien dalen, en dat de leegstand van handelspanden in het centrum verder zal toenemen. En dat terwijl middenstand en handel essentieel zijn om de levendigheid van onze stad te waarborgen.

Ook het enorme gebrek aan transparantie en aan inspraak voor de Gentenaars is ons een doorn in het oog. Het stadsbestuur heeft de ontwikkeling van het project in handen gegeven van private spelers, waardoor het aan de democratische controle is onttrokken. De bevoegde schepen van Mobiliteit steekt zich weg achter ‘beslist beleid’. Meerderheidspartij Groen kijkt de andere kant op terwijl een project verrijst dat de leefbaarheid van onze stad sterk onder druk zet. De Gentenaars noch de gemeenteraad worden gehoord. Maar intussen worden wel enorme hoeveelheden publieke gelden geïnvesteerd in het beheer van de parkeergarage, terwijl de Stad op tal van andere vlakken ingrijpend moet besparen.

Wij geloven niet in de meerwaarde van het outletcenter. Wij menen dat dit project een slechte zaak is voor Gent. En wij begrijpen vooral niet dat het paars-groene stadsbestuur het toenemende protest van Gentenaars en middenveldorganisaties naast zich neerlegt en halsstarrig voortgaat op de ingeslagen weg. Welke belangen spelen die groter zijn dan die van onze stad en haar bewoners?

Sarah Claerhout, voorzitster CD&V Gent

Veli Yüksel, voorzitter gemeenteraadsfractie CD&V Gent

Gaëlle De Smet, voorzitster Jong CD&V Gent