Mobiliteitsplan is Strop voor Gent ?

Siegfried BrackeMobiliteitsplan = Strop voor Gent?

N-VA Gent organiseerde een eigen inspraakvergadering over het mobiliteitsplan. Een kleine 200 mensen kwamen daar op af. De uitgangspunten van dit nieuwe plan werden er positief onthaald. Inzetten op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit/bereikbaarheid met ruimte voor voetgangers, betere fietsinfrastructuur, uitgebouwd openbaar vervoer en goed geleide verkeersstromen; daar kan de Gentse N-VA helemaal achter staan.

Maar tegelijk vertoont het plan een aantal fundamentele tekortkomingen:

1. Dit plan is geen plan maar “mijn droom voor Gent”. Dixit schepen Watteeuw (Groen). Budgetten, timing, de verschillende stappen en een stappenplan, afstemming met andere overheden, het ontbreekt allemaal.

2. Enige concrete punt: knippen van vervoersassen in het centrum midden 2016, met enkel nog verkeer tussen de 6 stadsdelen via de R40. Onvermijdelijk resultaat: nog meer file op de nu al verzadigde kleine ring en problemen voor de centrumbewoners, die Gent noch in noch uit zullen kunnen. En als Groen zijn zin krijgt wordt die R40 versmald tot 1 rijstrook. Hoeft het gezegd dat de stilstand dan wordt georganiseerd.

3. Want: een grotere bereikbaarheid via vb. openbaar vervoer of fiets is niet verzekerd. Geen concrete locaties voor extra P+R’s met vlot aansluitende bussen of trams, geen investering in een grootschalig deelfietsensysteem, enz.

4. Alle grote projecten dienen betaald met Vlaams geld (vb. toekomst fly-over Zuid/B401, heraanleg Dampoort en Heuvelpoort, uitbreiding tramnet, enz.). Maar de stad weigert prioriteiten te formuleren. Het is ondenkbaar dat de Vlaamse overheid centen ter beschikking stelt met vage of onbekende bestemming.

5. De onbereikbaarheid die het stadsbestuur aan het organiseren is, zal cash betaald worden. Een randgemeente als Lochristi organiseert zich hier nu al op. De middenstand in het centrum is terecht bezorgd.

6. De deelgemeenten blijven quantité négligeable. Afgezien van het invoeren van zones 30 in de woonkernen (zonder aanpassen van weginfrastructuur) moeten die het stellen met “aparte plannen volgen later nog”.

7. Dit plan bevat nergens een resultaatsverbintenis. Ook wat bijvoorbeeld de ecologische winst zal zijn, blijft onduidelijk. In dit verband is de afwezigheid van de invoering van een lage emissiezone opvallend.

8. Innovatieve oplossingen zoals het hanteren van flexibele regimes ontbreken. Dat bijvoorbeeld de mobiliteitsregeling overdag anders zou zijn dan ‘s avonds is nochtans de evidentie zelf.

9. Op vlak van inspraak is dit plan één grote teleurstelling: het openbaar onderzoek dat nu in 7 haasten wordt georganiseerd is een lachertje. Dat mensen enkel via brief hun mening kunnen doorgeven is in deze digitale tijd een regelrechte aanfluiting.

10. N-VA Gent staat met zijn kritiek niet alleen: er zijn gelijklopende bezwaren vertolkt door diverse Gentse middenveldorganisaties (Gecoro, Unizo, Fietsersbond, Minaraad, enz.).

Besluit: dit plan dreigt niet alleen voor een mobiliteitsstrop, maar ook voor economische achteruitgang te zorgen. Van droom naar nachtmerrie …

Daarom steunt de Gentse N-VA dit plan niet. Wij zullen de uitvoering ervan nauwgezet opvolgen met aandacht voor de bezorgdheden van de Gentenaars en de Gent-gebruikers. Zo willen wij wat zich aandient als een “strop voor Gent” helpen ombuigen tot een positief verhaal van meer leefbaarheid, bereikbaarheid, en veiligheid voor iedereen zeggen Siegfried Bracke en Isabelle De Clercq, gemeenteraadslid.