...

Reactie van CD&V-fractie n.a.v. verdaging Mobiliteitsplan Gent

gent stadszichtReactie van CD&V-fractie n.a.v. verdaging Mobiliteitsplan Gent

De stemming over het nieuwe Mobiliteitsplan werd verdaagd naar de zitting van februari nadat CD&V fundamentele bezwaren had geuit bij de manier waarop het plan tot stand is gekomen. Die strookt immers niet met het Mobiliteitsdecreet. Het decreet stelt zeer duidelijk dat eerst een ontwerp van Mobiliteitsplan door de gemeenteraad voorlopig moet worden vastgesteld, en dat de gemeenteraad ook een participatietraject moet goedkeuren. Geen van beide is gebeurd.

“Het stadsbestuur tracht dit nu af te doen als een louter formele kwestie. Alsof er ergens een komma verkeerd stond. Maar het is veel fundamenteler dan dat”, zo zegt CD&V-fractievoorzitter Veli Yüksel. “De bepalingen uit het Mobiliteitsdecreet, die bedoeld zijn om de inspraak van de burgers en de democratische controletaak van de gemeenteraad te garanderen, werden met voeten getreden.”

“Doordat het participatietraject niet ter goedkeuring is voorgelegd aan de gemeenteraad, hoewel dat wettelijk verplicht is, hebben de raadsleden nooit de kans gekregen om te beoordelen of de Gentenaars voldoende inspraak zouden krijgen over het plan. Het stadsbestuur heeft naar eigen goeddunken een aantal gesprekken met burgers en organisaties gehouden. Op de gemeenteraad trachtte schepen Watteeuw per amendement – nota bene ingediend ter zitting om 19u03! – die gesprekken en vergaderingen achteraf te ‘regulariseren’ en te laten goedkeuren als participatietraject”, zo legt Yüksel uit. Om nog snel te verhelpen aan de tweede inbreuk op het decreet, namelijk het ontbreken van een vaststelling van het ontwerpplan, stelde de schepen in dezelfde amenderende tekst voor om het plan te ‘degraderen’ tot ontwerpplan, en dus in plaats van de definitieve goedkeuring in de gemeenteraad over te gaan tot de voorlopige vaststelling.

CD&V heeft op de gemeenteraadszitting verbolgen gereageerd op deze gang van zaken. “Het stadsbestuur tracht snel-snel een aantal documenten door de gemeenteraad te jagen om de hele zaak te regulariseren. En dat voor een bestuur dat altijd de mond vol heeft van participatie en transparantie!”, zo klonk het. Bij monde van fractievoorzitter Veli Yüksel liet de partij verstaan dat ze zich niet voor die kar zouden laten spannen. Uit protest hebben de CD&V-raadsleden de zitting verlaten, daarin gevolgd door de collega’s van N-VA en Vlaamse Belang. Daarop heeft de meerderheid beslist om het agendapunt te verdagen naar de zitting van februari.

In zijn reactie in de pers schuwt schepen Watteeuw de grote woorden niet: “politieke spelletjes” en “een slag in het gezicht van de mensen”, zo klinkt het. “Een bijzonder eigenaardige reactie, want het stadsbestuur heeft dit hele debacle aan zichzelf te wijten. Zij hebben immers de wetgeving geschonden. CD&V heeft daarop gewezen. Dat is toch de plicht van elke partij die de democratie ernstig neemt!”, aldus Yüksel. “Ook de bewering dat de oppositie het debat zou schuwen, is nonsens. Wij zijn klaar voor de inhoudelijke discussie. We hebben de voorbije weken en maanden het plan grondig bestudeerd en met heel veel Gentenaars en tal van verenigingen en belangenorganisaties gesproken, en op basis daarvan ons oordeel gevormd.”

Hoe het dossier nu verder zal worden aangepakt, is nog onduidelijk. Het punt zal worden geagendeerd voor de gemeenteraadszitting van februari, maar aan de grond van de zaak is nog niet verholpen: er is nog steeds geen voorlopig vastgesteld ontwerpplan, en er is nog steeds geen goedgekeurd participatietraject.