...

België behoudt de AA-rating van Standard en Poor’s

geldStandard & Poor’s behoudt de AA-rating van België en het stabiele vooruitzicht

De federale regering neemt akte van het behoud van de rating van België door Standard & Poor’s. Dit geeft blijk van een groot vertrouwen in België.

De conclusies van S&P verwelkomen de door de regering ingezette structurele hervormingen en versterken de federale regering in haar beslissing om de structurele hervormingen aan te vatten en door te voeren die noodzakelijk zijn om het begrotingstekort en de schuldgraad te verminderen, de bestaande concurrentiehandicap weg te werken en de pensioenen en gezondheidszorg op lange termijn betaalbaar te houden.

Het ratingbureau verwacht zich aan een geleidelijke economische heropleving in België en aan financiële stabiliteit. Het heeft vertrouwen in de capaciteit van de regering om de structurele hervormingen waartoe zij zich heeft verbonden inzake werkgelegenheid, fiscaliteit, pensioenen en sociale zekerheid door te voeren, wat zal bijdragen tot de verbetering van de concurrentiekracht en de begrotingssituatie van ons land.

Standard & Poor’s maintient la notation AA de la Belgique et la perspective stable

Le Gouvernement fédéral prend acte du maintien de la notation de la Belgique par l’agence Standard & Poor’s. Celui-ci témoigne d’une grande confiance en la Belgique.

Les conclusions de S&P saluent les réforme structurelles engagées par le Gouvernement et confortent le Gouvernement fédéral dans sa décision d’entamer ou de poursuivre les réformes structurelles indispensables à la réduction du déficit et du niveau de la dette, au rattrapage du déficit de compétitivité que l’on connaît actuellement et au financement à long terme des retraites et des soins de santé.

L’agence de notation s’attend à une reprise économique graduelle en Belgique et à une stabilité financière. Elle est confiante dans la capacité du Gouvernement à mettre en œuvre les réformes structurelles sur lesquelles il s’est engagé en matière d’emploi, de fiscalité, de pensions et de sécurité sociale qui contribueront davantage à l’amélioration de la compétitivité de notre pays et de sa situation budgétaire.