...

Juridische bom onder crematorium Aalst ?

raldes siesegemKomt het crematorium er wel of niet in Aalst, dat is de vraag die velen zich stellen. Volgens VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter VZW Raldes ligt er een juridische bom onder de Siesegem en wordt het vel van de beer hier echter al verkocht vóór hij geschoten is. Leden van de actiegroep zeggen dat een crematorium niet meer nodig is, nu er ook ééntje in Sint-Niklaas is. In ieder geval VZW Raldes is een harde tante en geen katje om zonder handschoenen aan te pakken als het gaat om de natuur. Dat weten ze op de Affligemdreef (jumping) ondertussen ook al.

VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter VZW Raldes laat weten in een persmededeling: JURIDISCHE BOM ONDER DE SIESEGEM?

De laatste dagen stroomt het nieuws over de Siesegemkouter binnen: de Intercommunale Westlede heeft zijn bouw- en milieuvergunning voor het crematorium Aalst binnen!, bouwhandel Schelfhout mag zich vestigen op haar vroeger aangekochte gronden op de Siesegemkouter!, het onteigeningsplan voor het bedrijventerrein is uitgewerkt!,…. . Het vel van de beer wordt hier echter al verkocht vóór hij geschoten is. Het Aalsterse stadsbestuur en de bouwheer van het crematorium nemen hun wensen echter voor werkelijkheid, en het hoerageroep is op zijn zachtst gezegd voorbarig.

Deze dossiers zijn immers gebouwd op juridisch drijfzand, vertonen zo’n ernstige juridische gebreken, en zijn dus zeker nog niet definitief goedgekeurd. Er lopen nog meerdere procedures tegen de ingediende projecten en vergunningen.

Vooreerst heeft de Raad van State zich nog niet uitgesproken over de procedures die door de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter, de VZW Raldes, de gemeente Erpe-Mere en enkele omwonenden en/of eigenaars tegen de wijziging van het GRUP-Aalst zijn ingediend; hierin wordt de wettelijkheid van dit GRUP aangevochten ondermeer omwille van het ontbreken van een wettelijk verplicht plan-MER-onderzoek. Het verbaast ons dat de betrokken overheden niet wachten op de uitspraak van de Raad van State in deze, en al vergunningen verlenen.

Naast de ‘GRUP-problematiek’ zijn er nog meerdere obstakels voor de wettelijkheid van de bouwvergunning voor het crematorium: zo is er o.m. nog geen vergund inrichtingsplan (met oa. de wegeninfrastructuur op het bedrijventerrein), wat verplicht is om een wettelijke bouwvergunning te kunnen verlenen. Maar geen probleem, in dit project is de wet schijnbaar van ondergeschikt belang. Men mag van een overheid verwachten dat zij meer eerbied heeft voor de gerechtelijke instellingen, en haar eigen wetten niet probeert te omzeilen.

Bovendien creëert men met de bouw van een crematorium in Aalst een economisch onverantwoorde overcapaciteit. Door de bouw van het crematorium in Sint-Niklaas is er immers voldoende crematiecapaciteit in Oost-Vlaanderen. In een goed geleid bedrijf zou men om een eventuele stijging van de behoeften in de toekomst op te vangen, de bestaande installaties optimaliseren, maar zeker geen overbodige installaties bouwen. In een intercommunale gelden deze economische wetmatigheden schijnbaar niet; verliezen zullen wel betaald worden door de belastingbetaler.
De VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter en de VZW Raldes bekijken met hun advocaten momenteel de mogelijkheden voor verdere beroepsprocedures tegen deze bouw- en milieuvergunning voor het crematorium.

Wat het juridisch dossier “Schelfhout “ betreft is het nog erger. Volgens het GRUP mag dit bedrijf zich niet vestigen op het bedrijventerrein Siesegem omdat de activiteiten van Schelfhout strijdig zijn met de stedenbouwkundige voorschriften voor dit bedrijventerrein. Al in 2003 heeft het bedrijf Schelfhout hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State, maar telkens werd haar bezwaar verworpen (uitspraken van de Raad van State van 24/02/2005, 12/02/2009). In 2012 heeft ook de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen zich om dezelfde reden verzet tegen de vestiging van Schelfhout op het bedrijventerrein. Schelfhout heeft dit ook aangevochten zowel bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) als bij Raad van State (cassatieberoep tegen arrest RVVB), maar werd ook hierbij telkens in het ongelijk gesteld. Maar toch dient Schelfhout opnieuw een bouw- en milieuvergunningsaanvraag in voor een herlocalisatie op de Siesegem.

De VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter, de VZW Raldes en sommige grondeigenaars hebben dan ook bezwaar ingediend tegen deze vergunningsaanvragen van Schelfhout. Na de voorgaande arresten zou het onbegrijpelijk zijn voor een rechtsstaat dat de ingediende bouw- en milieuvergunning voor dit bedrijf zouden goedgekeurd worden, en we begrijpen ook niet dat de stad Aalst deze herlocalisatie op de Siesegem zou steunen.
Wij vinden het ook geen voorbeeld van goed bestuur van de bedrijfsleiding van de betrokken firma, en ook zeer spijtig voor de werknemers van deze vestiging, dat Schelfhout in de meer dan 10 jaren dat ze op de hoogte is van de onmogelijkheid op de Siesegemkouter te blijven, nog geen andere vestigingsplaats buiten de Siesegem heeft verworven.

Wat het ingediend onteigeningsplan voor het bedrijventerrein betreft, vertoont de argumentatie hierbij ook meerdere juridische hiaten, die bij eventuele goedkeuring in eerste fase, zeker ook zullen leiden tot juridische acties van onzentwege. Alhoewel het AGSA (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst) dat het bedrijventerrein op de Siesegem uitbaat, tot nu toe weinig actief is geweest in de onteigeningen op het bedrijventerrein, is er ondertussen een kaper op de kust. Een privébedrijf zou al een optie hebben op een groot deel van de gronden. Waarom laat de stad en het AGSA dit toe? Zijn we terug toe aan de grondspeculaties van weleer?

Tot welke juridische oorlog of extreme financiële tegemoetkomingen gaat dit leiden?

Samengevat kan men stellen dat het ganse dossier zodanig zwak onderbouwd is, dat het bijna onmogelijk is dat het de juridische toets kan doorstaan.
Dit alles en nog veel meer getuigt zeker niet van goed en doordacht bestuur. Van een overheid kan men verwachten dat ze zorgvuldig de juridische consequenties van haar projecten inschat; de manier waarop men in dit Siesegemdossier bepaalde juridische obstakels probeert te omzeilen spreekt dat echter tegen. Verder kan men zich afvragen in hoever het Aalsterse College van Burgemeester en Schepenen onafhankelijk kan oordelen in bepaalde aspecten van dit dossier. Wij denken hierbij bvb aan een Aalsterse schepen die zowel zetelt in de Raad van Bestuur van het AGSA als in de Raad van Bestuur van het crematorium, en als beheerder van het crematorium een kostenloos recht van doorgang voor Schelfhout via de terreinen van het crematorium mee goedkeurt.

Wij van onze kant zullen met een nog grotere inzet en met alle wettelijke middelen blijven strijden om de volledige Siesegemkouter als open ruimte te behouden. Zoals het Architectenbureau Secchi&Vigano stelde: ‘dit uniek en waardevol landschap is niet de beste plaats om een bedrijventerrein te verwezenlijken’.

Wij blijven hopen met de omwonenden en al diegenen die een goede leefomgeving genegen zijn, dat de beleidsmensen dat uiteindelijk ook zullen inzien, en stoppen met hun megalomane plannen rond de Siesegemkouter in deze tijden van besparingen.

VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter VZW Raldes