...

Lidstaten kunnen Europees goedgekeurde GGO verbieden

graanLidstaten kunnen Europees goedgekeurde GGO toch verbieden

Het Europees Parlement keurde vandaag wetgeving goed die lidstaten de mogelijkheid biedt de teelt van een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) te beperken of te verbieden, zelfs als de betrokken GGO op Europees niveau werd goedgekeurd. Hierover werd eerder een akkoord bereikt met de Raad, na een uiterst moeizaam onderhandelingsproces. De Europese Commissie lanceerde het voorstel immers al in 2010 en hoopt hiermee de structurele blokkering in het Europese goedkeuringsproces van GGO op te heffen.

N-VA-delegatieleider Mark Demesmaeker: “De N-VA heeft het akkoord gesteund. Vlaanderen is toonaangevend in onderzoek naar GGO en er zijn ook heel wat bedrijven actief. De N-VA wil deze innovatie de nodige kansen geven en gelooft dat dit akkoord hiertoe kan bijdragen. Bovendien komt de finale tekst tegemoet aan enkele van onze specifieke bezorgdheden: zo verhoogt het werken met de tweestapsprocedure de juridische zekerheid. Essentieel is ook dat de geboden flexibiliteit de geloofwaardigheid van de EFSA-risicobeoordeling niet op de helling plaatst.” GGO’s worden op EU-niveau immers goedgekeurd op basis van een wetenschappelijke beoordeling door het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA). Finaal is het een comité van experts, aangeduid door de lidstaten, dat het licht al dan niet op groen zet. Sterk uiteenlopende meningen van de lidstaten doen dit goedkeuringsproces echter structureel blokkeren.

“Meer vrijheid en flexibiliteit voor de lidstaten kunnen uiteraard positief zijn, zeker voor een dergelijk delicaat en controversieel onderwerp als GGO. Toch vragen een aantal punten onze specifieke aandacht bij de uitvoering van deze wetgeving. De mogelijke fragmentatie van de interne markt, de situatie in grensgebieden en de praktische werkbaarheid van de regels moeten terdege worden gemonitord”, aldus nog Demesmaeker.

Ook met dit akkoord lijkt het GGO-dossier prominent op tafel te zullen blijven. In haar werkprogramma 2015 kondigde de Europese Commissie immers aan de goedkeuringsprocedure voor GGO te willen herbekijken. Demesmaeker volgt de initiatieven van de Commissie op de voet op.