...

De Wijkwerking Sint-Wivinadreef wenst het behoud van de woon- en leef-kwaliteit en vraagt constructief overleg

De Wijkwerking Sint-Wivinadreef wenst het behoud van de woon- en leef-kwaliteit en vraagt constructief overleg - overleg-Dilbeek- Er staat heel wat op stapel in de omgeving van het Dilbeekse station. In de startnota van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) ontvouwt de gemeente zijn toekomstplannen voor deze omgeving. Op een aantal percelen worden reeds meergezinswoningen gepland. De Don Bosco school wenst er een nieuwe school voor 800 leerlingen te bouwen.
De Wijkwerking Sint-Wivinadreef heeft alvast het negatieve advies van de gemeente Dilbeek over de nieuwbouw school Don Bosco gevolgd.

De gemeente stelde dat de verdrievoudiging van de capaciteit van de school in de H. Placestraat een té negatieve impact zal hebben op de mobiliteit. Bewoners hebben dan ook beroep aangetekend tegen deze bouw. “Met een objectieve mobiliteitstoets door een deskundig bureau, hebben we nu duidelijk aangetoond dat de school de impact
op de mobiliteit in de buurt en op de leefkwaliteit van de omgeving sterk onderschat”
, stelt Erik De Schrijver van de wijkwerking.

Bovendien vindt de wijkwerking het te groot aantal leerlingen op deze site, de toegangsweg langs de SintWivinadreef, de afvalcontainers vlakbij de tuinen, de te kleine voorziene zoenzone, en het onvoldoende respecteren van de groene buffers en van het bosgebied onaanvaardbaar. Ook over het verdere gebruik of de afbraak van de bestaande gebouwen op de site is duidelijkheid gewenst. “We betwisten de bouw van een school niet. Maar deze plannen zijn te grootschalig voor de draagkracht van deze omgeving”, zo stelt ook het bestuur van de Stationsbuurtraad.

Bewoners pleiten tevens voor een verkeersluwe omgeving, niet alleen in de buurt van de school en van het seniorencentrum, maar ook in de aanpalende straten. Maria-Isabella Detand, van de wijkwerking Hoogveld-Molenberg: “De mobiliteitsplannen van de gemeente om van de route Hoogveld-Molenberg-H. Placestraat-Stationstraat een drukke
doorgangsweg en vrachtroute te maken in combinatie met de sluiting van de spooroverweg Groot-Bijgaarden is onaanvaardbaar.”

“Schone lucht. Veilige school” is een belangrijk uitgangspunt. Vernieuwende duurzame mobiliteit is in deze omgeving dan ook meer dan wenselijk. Er moet worden ingezet op de zwakke weggebruikers. Dit betekent concreet voor de H. Placestraat veilige en brede voetpaden voor voetgangers. Voor fietsers wordt de H. Placestraat vanaf Molenberg tot het
station Dilbeek best een fietsstraat die, samen met snelheidsremmende maatregelen voor het gemotoriseerd verkeer, de beste oplossing is.

De betrokken bewoners van de Stationsbuurtraad hadden reeds heel wat bedenkingen bij de uitgangspunten van het RUP-project in de stationsomgeving. De honderden nieuwe wooneenheden, de uitbreiding van grote winkeloppervlaktes,
te drukke verkeersassen, … leiden ongetwijfeld ook tot een verkeersinfarct en zullen de leefkwaliteit van de buurtbewoners te sterk schaden. De Stationsbuurtraad zal bedenkingen bij deze startnota indienen en zal verder blijven waken over de leefbaarheid van de buurt.

De wijkwerkingen roepen de betrokken initiatiefnemers, inclusief de gemeente, op om samen rond de tafel te zitten, en hopen dat het schoolbestuur Don Bosco nu wel openstaat voor constructief overleg met de buurt. Mits voldoende inspraak, kunnen we komen tot een verhaal waar iedereen zich beter kan in vinden.

Voor de wijkwerking Sint-Wivinadreef, Erik De Schrijver, erik.deschrijver@outlook.com , 0478 / 652892
Voor de wijkwerking Hoogveld-Molenberg, Maria-Isabella Detand,
midetand@skynet.be
Voor de Stationsbuurtraad, Guido Andries, guidoandries116@gmail.com