...

Gunning van het dossier Zorgcampus Delghust

Gunning van het dossier Zorgcampus Delghust - ronseOCMW Ronse – stadsbestuur Ronse – WZC Sint-Vincentius VZW naar aanleiding van de gunning van het dossier ‘Zorgcampus Delghust’

Met de bekrachtiging op 12 juni 2017 door de OCMW Raad van het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst met WZC Sint-Vincentius en met de gunning onmiddellijk nadien door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Ronse, wordt een zeer belangrijke stap gezet om de omwenteling van de zorg in Ronse gestalte te geven. Een omwenteling van verouderde zorginfrastructuur naar hedendaagse zorg in moderne infrastructuur.

De zorgbehoevende Ronsenaar staat centraal in deze ambitieuze plannen. De kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg zijn gewaarborgd. Eveneens voor alle personeelsleden is de tewerkstelling gewaarborgd op de nieuwe zorgsite. Hun rechten en plichten worden integraal overgenomen door VZW Sint-Vincentius met respect voor de huidige arbeidsvoorwaarden. Eveneens inzake opleiding en vorming zal de nieuwe partner haar verantwoordelijkheid opnemen.

Met een totale investering van ± 30 miljoen euro zal de site Delghust een metamorfose ondergaan de komende jaren. De investering wordt volledig gedragen door WZC Sint-Vincentius VZW. Deze partner neemt ook de exploitatie voor haar rekening.
De stad en het OCMW blijven hun regierol opnemen dankzij de aanwezigheid in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur van de nieuwe structuren en stuurgroepen.

Inzake nieuwe infrastructuur omvat het akkoord de bouw van een nieuw woonzorgcentrum, een nieuw kinderdagverblijf en een nieuw verblijf voor de residenten van VZW De Bolster. Dit is een zorginstelling waar mensen met niet aangeboren hersenletsels verzorgd worden. Maar eveneens de nieuwbouw van een indrukwekkend centraal onthaalpunt (de patio) en een restaurant/taverne zal in de steigers worden gezet.

Eveneens inzake renovatie van de oude gebouwen op de campus Delghust wordt een zeer ambitieus plan geconcretiseerd de komende jaren. Een zorghotel, herstelverblijven, groepsassistentiewoningen, gezinsdiensten, een zorgwinkel… zullen ondergebracht worden in de historische gebouwen van het huidige woonzorgcentrum De Linde. De mooie kapel met de waardevolle glasramen wordt een oord van stilte. Stilte als zorgcomponent ingebed in een hedendaagse zorgsite.

De huidige seniorenflats ‘De Hoge Winde’ worden grondig gerenoveerd teneinde een erkenning te krijgen als groepsassitentiewoningen. Voor de senioren/bewoners zal dit geen prijsstijgingen met zich meebrengen. Maar eveneens het dienstencentrum ‘De Hoge Winde’ wordt bestendigd op de site.

In naam van het College van Burgemeester en Schepenen en in naam van het OCMW Bestuur verwoorden Burgemeester Luc Dupont en OCMW Voorzitter Wim Vandevelde hun grote tevredenheid over het bereikte akkoord en uiten in het bijzonder hun dankbaarheid ten opzichte van onze partner, WZC Sint-Vincentius VZW. Hun plannen zijn ambitieus en zij getuigen met hun offerte en hun aanpak van een groot geloof in onze stad. De indrukwekkende nieuwe zorgcampus wordt een onderdeel van de stadsontwikkeling en op deze wijze krijgt de zorg een plaats midden in onze samenleving.

Deze omwenteling in de zorg en de investeringen die hiermee gepaard gaan maken deel uit van één van de belangrijkste realisaties, zoniet de belangrijkste, van deze legislatuur. Met dit akkoord maken wij ook de financiële ruimte voor de niet te onderschatten uitdagingen die op de lokale besturen afkomen na 2020.

Dhr. Jean-Paul Bosteels, Voorzitter van de Raad van Bestuur van WZC Sint-Vincentius vzw en David Larmuseau, Algemeen Directeur van WZC Sint-Vincentius vzw, zijn zeer verheugd de kans te krijgen om mee te werken aan de verdere uitbouw van toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg in Ronse. In samenwerking met stad Ronse en OCMW wensen we om samen met alle zorgpartners die extra kwalitatieve zorgen te kunnen bieden waar alle Ronsenaars recht op hebben. Naast een nieuwbouw voor het WZC en kinderdagverblijf zullen we op de site een kunstenpark en een kenniscentrum uitbouwen die een extra dimensie zullen geven aan de zorgsite.