...

Portiers in uitgaansmilieu begaan twee inbreuken per dag

Portiers in uitgaansmilieu begaan twee inbreuken per dag - discodanceHet aantal controles op portiers in het uitgaansmilieu zit sinds 2014 opnieuw in de lift, maar blijft nog onder het niveau van zes jaar geleden. Dat stelt CD&V-Kamerlid Franky Demon vast. Uit cijfers die hij opvroeg, blijkt dat er in 2016 566 controles door Binnenlandse Zaken in de bewakingssector werden uitgevoerd. Daarvan werden 187 controles uitgevoerd in het uitgaansmilieu, oftewel 1 op 3. “Ondanks de toename van controlepersoneel, daalt het aandeel controles binnen het uitgaansmilieu. De controles zijn broodnodig om illegale bewakingsagenten in het uitgaansmilieu en de bijhorende criminele zaken op te sporen.”, zegt Demon.

“Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor controles in de private veiligheidssector. Daartoe behoren onder andere bewakingsactiviteiten zoals die in het uitgaansmilieu.”, legt Demon uit. Het aantal uitgevoerde controles in de bewakingssector kende vanaf 2011 een daling met als dieptepunt 2013 waar 244 controles werden uitgevoerd. Hiervan waren er slechts 49 in het uitgaansmilieu of een aandeel van 20 %. Dat lage cijfer heeft voornamelijk te maken met de controlecel die in 2013 werd opgedoekt. In 2014 werd dan de Directie Controle Private Veiligheid opgericht waardoor het aantal controles weer gestaag toenam. Zo waren er in 2015 553 controles in de bewakingssector en in 2016 566. We zien dat van deze controles respectievelijk 27 % en 33 % gebeurde in het uitgaansmilieu (zie cijfers onderaan). “Dat kan echter nog een stuk beter. We zitten nog steeds niet terug op het niveau van 6 jaar geleden. Nochtans zijn er nu 24 voltijdse werknemers beschikbaar om controles uit te voeren, terwijl dat er tot 2013 maar 10 waren. In feite komt dat neer op een halvering van het aantal controles. Het klopt dat het uitgaansleven slechts een beperkt onderdeel is van alle bewakingsactiviteiten, maar het is een sector die bijzondere aandacht vraagt.”, legt Demon uit.

Helaas stelt men heel wat inbreuken vast op vlak van portierwetgeving. Portiers opereren vaak in de illegaliteit en dat brengt de veiligheid van discotheek- en danscafébezoekers in gevaar. “De meest voorkomende inbreuken zijn problemen met de identificatiekaart. Dat kan gaan van het niet bijhebben van de kaart tot een ongeldige kaart. Daarnaast worden ook vaak problemen vastgesteld met de gevolgde opleiding, het niet vergund zijn van de betrokken ondernemingen of illegaal mensen fouilleren.”, zegt Demon.

Meer controles, meer inbreuken

We zien dat in 2015 op 152 controles maar liefst 317 PV’s werden opgesteld die 513 inbreuken bevatten. Ook in 2016 zien we hetzelfde fenomeen: daar werden op 187 controles 432 PV’s opgesteld en 690 inbreuken vastgesteld (zie tabellen onderaan). Dat er meer PV’s zijn dan controles betekent dat er vaak meerdere overtreders zijn, bijvoorbeeld zowel de portier als de bewakingsfirma die niet in orde is. De gevolgen kunnen drieledig zijn: 40 % van de inbreuken leiden tot een waarschuwing, 45 % treft een minnelijke schikking en in 15 % van de gevallen wordt een boeteprocedure opgestart. Zo werden er in 2015 286 boetes opgelegd ter waarde van € 1.180.275. In 2016 ging het om 187 boetes met een waarde van € 998.650. “Hoe meer we controleren, hoe meer inbreuken we vaststellen. Het steunt onze redenering dat we de inzet en het aandeel van controles in het uitgaansmilieu niet mogen verminderen, integendeel. Wellicht bestaat er nog steeds een gevoel van straffeloosheid, dat bewijst het hoge aantal inbreuken. Firma’s en portiers lopen de kantjes eraf in de hoop niet gepakt te worden. We moeten naar een toestand waar het aantal inbreuken stagneert – of nog beter – afneemt.”, aldus het CD&V-parlementslid.

Inbreuken op opleidingen in stijgende lijn

Het aantal inbreuken op opleidingen is sterk gestegen: van 53 inbreuken in 2015 naar 115 inbreuken in 2016 (andere inbreuken onderaan). Dat is meer dan een verdubbeling. “Net de opleiding is zo belangrijk bij portiers in het uitgaansmilieu. Gezien de veiligheidsrisico’s die de uitgaansomgeving met zich meebrengt, moeten bewakingsagenten een bijkomende opleiding volgen om in dit specifieke milieu te werken.”, zegt Demon. De opleiding bevat onder andere geweldbeheersing en voorziet de portier van de nodige skills om met bijvoorbeeld dronken mensen om te gaan. Dat is iets waar illegale portiers niet over beschikken. Vaak worden zij gerekruteerd in criminele milieus op basis van een verkeerd profiel, zoals gestalte en gevechtsvaardigheden. “Het gebrek aan de juiste vaardigheden leidt tot een verkeerde aanpak wat ervoor zorgt dat er zich regelmatig incidenten voordoen met bezoekers. Maar dat is niet het enige probleem. Daarnaast brengen deze illegale circuits van bewakingsagenten ook criminele activiteiten met zich mee zoals sociale fraude en drugshandel.”, waarschuwt het Brugse parlementslid. Hij gaat verder: “Om bezoekers van discotheken en dansgelegenheden niet in gevaar te brengen, is het dan ook nodig het kaf van het koren te scheiden. We moeten de controles in het uitgaansmilieu opvoeren. Het feit dat in dit milieu zoveel inbreuken worden vastgesteld, bevestigt deze noodzaak. Een oplossing zou kunnen zijn om meer specifieke aanwervingen te doen van controleurs/inspecteurs met kennis van de sector of om de huidige inspecteurs bij te scholen.”. Demon pleit tenslotte ook voor een verdere sensibilisering van bezoekers. “Mensen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn ten aanzien van een portier, bijvoorbeeld op vlak van fouillering, zodat ze zichzelf voor een stuk kunnen beschermen.”, besluit Demon.