Internationale dag stop geweld tegen vrouwen

geweld-tegen-vrouwenInternationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

“Geweld tegen vrouwen en meisjes is een probleem dat de proporties aanneemt van een pandemie. Eén op de drie vrouwen wereldwijd wordt tijdens haar leven geslagen, gedwongen tot sex of mishandeld, meestal door iemand die ze kent.” (Koffi Annan, 2006)

Ook in België is het geweld op vrouwen onaanvaardbaar hoog. Maar liefst 36 % van de Belgische vrouwen is slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld. Momenteel gaan daders meestal vrijuit. Naar aanleiding van “de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld op vrouwen” op 25 november vraagt Open Vld Vrouwen dan ook om aangifteprocedures voor gendergerelateerd geweld laagdrempeliger te maken, de procedures om bewijsmateriaal te verzamelen te verbeteren, gespecialiseerde hulp voor slachtoffers te voorzien en daders streng te bestraffen. Het actieplan van Minister Sleurs is een belangrijke stap in de goede richting. Wij doen een oproep om dit plan snel en integraal uit te voeren. Wij vragen ook de nodige maatregelen te nemen zodat iemand die schuldig bevonden wordt aan verkrachting niet langer opschorting van straf wegens een blanco strafregister kan krijgen. Tenslotte is het noodzakelijk iedereen duidelijk te maken dat elke aantasting van de fysieke en psychische integriteit van een vrouw onaanvaardbaar is in onze maatschappij.

Per dag ontvangt de politie gemiddeld acht klachten van verkrachting en tien van seksueel geweld, maar het werkelijke aantal delicten is veel hoger. Veel slachtoffers durven immers geen klacht neerleggen. Niet alleen schamen ze zich voor wat ze meegemaakt hebben, ook het verhoor waarbij de feiten herbeleefd worden en de procedures om bewijsmateriaal te verzamelen, schrikken af. Al te vaak krijgt het slachtoffer tijdens de aangifte de indruk dat ze niet ernstig genomen wordt. Naar schatting 90% van de gevallen van seksueel geweld worden niet aangegeven. Bovendien leidt slechts 13% van de aangiftes tot een veroordeling van de daders, vaak door gebrek aan bewijs.

78% partnergeweld niet aangegeven
Vanaf de leeftijd van 15 jaar is 24% van de Belgische vrouwen slachtoffer van partnergeweld, lichamelijk en/of seksueel geweld binnen een koppel. Ook bij partnergeweld is de aangiftegraad laag. Slechts wanneer het geweld levensbedreigend wordt of de kinderen gevaar lopen, stapt het slachtoffer (in de meeste gevallen de vrouw) naar de politie. 78% van het geweld tussen partners wordt niet aangegeven.

Vraag om actieplan met aandrang uit te voeren
Het actieplan dat in december werd voorgesteld door minister Sleurs bevat veel goede maatregelen die het aangeven van gender-gerelateerd geweld eenvoudiger zullen maken, het verzamelen van bewijs efficiënter en het begeleiden van de slachtoffers professioneler. Wij vragen dan ook met aandrang dat dit plan integraal en snel wordt uitgevoerd. Een betere samenwerking tussen politie, de hulpverlening en het gerecht is primordiaal. Pas als meer slachtoffers aangifte doen, zullen meer daders gestraft worden en zal het geweld op vrouwen verminderen.

Ook het verstrengen van straffen en het onmogelijk maken van het opschorten van de straf in verkrachtingszaken is noodzakelijk om gendergerelateerd geweld uit te bannen. Onlangs nog werd in een rechtszaak in Gent de straf van een man opgeschort ook al was in de zaak bewezen dat het slachtoffer duidelijk “neen” had gezegd en de man haar desalniettemin penetreerde. Dergelijke beslissingen doen alle inspanningen om aangiftedrempels te verlagen en beter bewijsmateriaal te verzamelen te niet. Ze geven de indruk dat daders van seksuele delicten ongestraft blijven.

Nood aan mentaliteitswijziging
Tenslotte is het belangrijk dat er ook in België een mentaliteitswijziging komt. Geweld, in het bijzonder geweld tegen vrouwen, is onaanvaardbaar in een moderne maatschappij. Als een vrouw aangeeft dat ze geen seksueel contact wil, dan moet dat altijd, buiten én ook binnen een relatie, gerespecteerd worden. Fysieke kracht mag op geen enkele manier gebruikt worden om vrouwen ergens toe te dwingen. De fysieke en psychische integriteit van een vrouw mag onder geen enkel beding aangetast worden. Geen enkele culturele, religieuze of filosofische argumenten kunnen geweld verantwoorden.

UITNODIGING: Open Vld vrouwen concert op 23 november
Naar aanleiding van “de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen” organiseert Open Vld Vrouwen in het Open Vld hoofdkwartier in de Melsenstraat in Brussel op 23 november een interactief concert over partnergeweld met Deborah Ostrega en Ernst Löw. De opbrengst hiervan wordt integraal geschonken aan “Vzw Zijn” via “De Warmste Week” van Studio Brussel.

Actie “Nee is nee” op Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.
Op 25 november zelf, voert Open Vld Vrouwen campagne met de slogan “Nee is nee”, om aan te geven dat als één van de partners niet expliciet toestemt tot contact, het wil zeggen dat hij of zij geen lichamelijk contact wil. “Stop”, “laat me gerust”, “ik ben er niet klaar voor”, “ik heb geen zin”, “niet doen” of “ik wil niet” betekenen allemaal “NEE”. Ook zich omdraaien, dronken of gedrogeerd zijn, de ander wegduwen, roepen en wenen, betekenen allemaal “NEE”. Met deze campagne willen wij mannen en vrouwen bewust maken dat contact enkel met wederzijdse toestemming aanvaardbaar is in onze maatschappij en een oproep doen om aangifte te doen van ongewenst seksueel gedrag. Op die manier willen wij mee streven naar het stoppen van geweld tegen vrouwen.