...

Vogelgriep in Europa – Stand van zaken

kippenVogelgriep in Europa – Stand van zaken 21/11/2016

Einde oktober is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 opnieuw opgedoken in Europa. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land. Het Voedselagentschap volgt de situatie van nabij op.

Huidige stand van zaken in Europa:
• Bij pluimvee zijn er uitbraken gemeld in Hongarije (1 kalkoenenhouderij en 6 eenden- en ganzenbedrijven), Oostenrijk (1 kalkoenenhouderij en 1 legbedrijf), Duitsland (4 hobbybedrijven en 1 legbedrijf) en Israël (1 bedrijf met moederdieren). Deze pluimveehouderijen zijn gelegen in gebieden waar besmette wilde vogels zijn gevonden en hielden hun dieren in buitenbeloop. De besmettingen zijn telkens opgetreden net voordat in de betrokken regio’s een ophokregeling van kracht werd.
• In Nederland is er een besmetting bij eenden vastgesteld in een klein dierenpark in het centrum van het land.
• Wat betreft wilde vogels zijn de 3 belangrijkste migratieroutes doorheen Europa richting Afrika besmet:
o de westelijke route volgt de noordelijke en westelijke kustlijn over Polen, Duitsland, Denemarken, Nederland, België, Frankrijk en Spanje;
o de centrale route gaat via Duitsland naar de Alpen en zakt dan verder af via Zwitserland en het oosten van Frankrijk;
o de oostelijke route loopt via Centraal-Europa, de Balkan, Griekenland, Turkije en het Nabije Oosten.

Het H5N8-virus is zeer pathogeen voor diverse soorten: bij de besmette wilde vogels zijn niet enkel meerdere soorten eenden en meeuwen gevonden, maar ook zwanen, futen en wulpen. Gezien de lage specificiteit van het virus, is de kans reëel dat het virus ook gemakkelijk door meer inheemse vogelsoorten opgepikt wordt. Het virus is momenteel nog niet aangetroffen in ons land, maar komt steeds dichterbij.

Daarom wenst het FAVV te herinneren aan de genomen maatregelen:

– het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders – loopvogels uitgezonderd – is verplicht in heel België.
– het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel professionelen als hobbyisten – moet binnen gebeuren en er mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

Ook moeten de reeds bestaande bioveiligheidsmaatregelen correct toegepast worden :

– voertuigen, personen of materiaal (korven, kooien, kledij, schoeisel, …) mogen niet bij pluimvee komen indien ze tijdens de 4 voorafgaande dagen in een risicogebied (dit is een gebied waar vogelgriep is vastgesteld en beperkende maatregelen van kracht zijn) in contact zijn geweest met pluimvee of op een plaats zijn geweest waar pluimvee wordt gehouden.
– ontsmetting van de voertuigen na elk vervoer van pluimvee, andere vogels en eieren en een bijkomende ontsmetting onder toezicht bij terugkeer uit een risicogebied.

Verzamelingen en markten kunnen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Minister Borsus wenst eraan te herinneren dat hij samen met het FAVV de situatie nauwgezet opvolgt en dat het Agentschap controles uitvoert om er zeker van te zijn dat de maatregelen correct toegepast worden : “Ik moedig de pluimveehouders aan dubbel voorzichtig te zijn, nauwgezet de voorzorgsmaatregelen die dienen om ons land vrij te houden van vogelgriep te respecteren ( België is 13 jaar vrij van vogelgriep) en elk verdacht geval direct te melden aan het FAVV”.

U vindt alle informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/