...

Recreatieve visserij in belang van echte sportvisser

visserAanpak misbruiken in de recreatieve visserij in belang van echte sportvisser

Een sportvisser die gaat vissen op zee mag zijn vangst niet vermarkten. Wie dit toch doet is onwettig bezig. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen vragen zes leden van de meerderheidspartijen in een resolutie aan de Vlaamse Regering om de grijze zone in de wetgeving te dichten. “De lacunes in de regelgeving moeten opgespoord worden”, zegt Vermeulen. De resolutie werd kamerbreed goedgekeurd in de commissie Landbouw en Visserij in het Vlaams Parlement.

Beroepsvissers zijn gebonden aan een strikte regelgeving qua veiligheid, bemanningsvereisten en uitrusting. Recreatieve sportvissers daarentegen genieten bepaalde wettelijke vrijstellingen tijdens het uitoefenen van hun sport. De recreatieve visser mag zijn vangst meenemen naar huis voor eigen consumptie, maar heeft wel een verbod op commercialisering van de vangst.

“Er zijn gevallen bekend waarbij de vangsten van de recreatieve visserij de persoonlijke behoefte van de visser en zijn gezin overschrijden en waarbij dus vis en schaaldieren gecommercialiseerd worden”, zegt Sabine Vermeulen. “Met deze resolutie wil ik aan de Vlaamse Regering vragen om deze ‘grijze zone in de wetgeving’ te onderzoeken en te ondervangen. Deze resolutie heeft zeker niet tot doel het recreatieve vissen te beknotten, maar vervat wel een aansporing tot handhaving van de regelgeving.”

Europese regelgeving
Europa verplicht de lidstaten om gegevens te verzamelen over de recreatieve zeevisserij. Uit een eerste jaartelling, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in 2014, blijkt dat er 631 recreatieve vissersvaartuigen vertrekken vanuit Vlaamse havens. Veel vissers gebruiken een hengel, maar 100 van deze boten zijn ook uitgerust met netten. Over de vislocaties, de gevangen soorten, de hoeveelheid gevangen vis en de afmetingen van de vangsten werden nog geen gegevens verzameld.

Volgens Sabine Vermeulen wordt de impact op de visbestanden door de recreatieve visserijactiviteiten al eens geminimaliseerd, terwijl anderen de achteruitgang van bepaalde stocks toeschrijven aan de recreatieve visserij. “Daarom is het belangrijk om te beschikken over objectieve data over de totale aanlandingsgegevens van de recreatieve visserij. De recreatieve vissers zelf kunnen een belangrijke bijdrage leveren om deze informatie te helpen verzamelen en de kennishiaten op te vullen.”

“Hoewel deze datacollectie ook onderdeel uitmaakt van het verplicht Europees onderzoeksprogramma, wil deze resolutie benadrukken dat monitoring van de recreatieve visserij noodzakelijk blijft. Ook de visserij vanaf de kustlijn en de staketsels moet opgenomen worden”, aldus Cathy Coudyser.

“Bovendien wordt de recreatieve visserij gekenmerkt door sterke jaarlijkse variaties in vangsten. En de monitoring over een tijdspanne van meerdere jaren kan leiden tot een nauwkeurigere inschatting van de impact van de visserijactiviteiten op de visbestanden. Het evidente doel is te komen tot een efficiënter en duurzamer visserijbeleid”, besluit Danielle Godderis-T’Jonck.