Milieuvergunning voor windmolenpark Bellegem onder voorwaarden

electr windmProvincie verleent milieuvergunning voor windmolenpark Bellegem (Kortrijk)

In haar zitting van donderdag 12 mei heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan Electrabel n.v./Yard Energy Development.

De aanvraag betreft het bouwen van een windmolenpark met vier windturbines met een maximum hoogte van 185 m, gelegen langs de A17/E403.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie verzocht de vergunningsaanvrager een bijkomende nota op te maken zodat milieu-technisch een duidelijker oordeel kon gegeven worden. Op basis van deze nota heeft het departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse Overheid een gunstig advies verleend. De deputatie volgt dit advies.

Vergunning onder voorwaarden
De extra voorwaarden hebben te maken met visuele hinder, geluid en slagschaduw.

Zo dient onder andere de hinder voor de omwonenden volledig binnen de gecombineerde wettelijke normen van slagschaduw te blijven, zijnde maximum 8 uur op een gans jaar en maximum 30 minuten per dag in de woning. De exploitant voorziet hiervan een schema.

De windturbines kunnen in een gepaste reductiemodus voldoen aan de wettelijke geluidsnormen.

Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek werden 2.795 bezwaren, grotendeels via een petitie, ingediend. Het onderzoek bij dit aanvraagdossier toont echter aan dat via de extra voorwaarden de hinder voor de omwonenden beperkt kan blijven.