N-VA en CDenV stappen op uit protest uit deontologische commissie

korenmarkt gentGent – N-VA en CD&V verlaten deontologische commissie

De vertegenwoordigers van N-VA en CD&V in de deontologische commissie van de Gentse gemeenteraad hebben in overleg besloten niet langer aan de vergaderingen deel te nemen zolang de huidige manier van werken en ook de samenstelling van de commissie niet gewijzigd wordt. N-VA en CD&V stappen op uit protest tegen de wijze waarop recent een aantal bij de commissie ingediende klachten zijn behandeld. Volgens de twee oppositiepartijen is de deontologische commissie een aanfluiting van ernst, fairplay en onpartijdigheid.

Omwille van het vertrouwelijke karakter van de commissie kan hier niet uitgeweid worden over de dossiers in kwestie. Maar het kernpunt is dat de klachten vanuit een partijpolitieke reflex behandeld worden, meerderheid tegen oppositie. Van een neutrale houding gebaseerd op feiten is geen sprake. Niet het objectief beoordelen van het al dan niet correct functioneren van mandatarissen staat centraal, wel het eigen partijbelang. De werking van de commissie en van haar voorzitter getuigt eerder van een ‘ons kent ons’-sfeertje dan van het in eer en geweten behandelen van klachten. In die context is deelname aan deze commissie niet zinvol.

De deontologische commissie is een orgaan dat erop moet toezien dat alle verkozenen zich houden aan de decretaal verplichte en door de gemeenteraad zelf vastgestelde deontologische code. De commissie is nu samengesteld uit leden van de politieke fracties, evenredig volgens het verkiezingsresultaat, waardoor in de commissie dezelfde machtsverhoudingen spelen als in de gemeenteraad. N-VA en CD&V vragen dat de samenstelling van de commissie herzien wordt. De opname van externe en onafhankelijke leden, die zonder politieke motieven uitspraak kunnen doen over zaken die aan de commissie worden voorgelegd, zou een oplossing kunnen zijn.