Subsidie voor de Kamsalamander in Lede, Erpe en Aalst

0
829

KamsalamanderNaar aanleiding van het bezoek door minister Schauvliege aan het natuurgebied Honegem zullen de schepenen voor leefmilieu van de drie betrokken gemeenten Lede, Erpe-Mere en Aalst er morgen een symbolische eerste spadesteek doen voor de aanleg van een poel.

Subsidie voor beter leefgebied van de Kamsalamander in Lede, Erpe en Aalst.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, subsidieert dit jaar 35 projecten die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om ongeveer 1,5 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 770.000 euro. Het gaat dus om een verdubbeling van de middelen. De subsidies moeten aantonen hoe bepaalde ingrepen snel resultaten kunnen opleveren om Europese natuurdoelen te halen. Europa voorziet daarom ook in cofinanciering.

“Het is belangrijk om resultaten op het terrein te kunnen tonen,” zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. “Het proces van de Europese natuurdoelen is al een tijdje bezig, er wordt door iedereen hard en goed gewerkt, er is al heel veel overlegd en op papier gezet, maar het is ook belangrijk om concrete zaken te realiseren, daarvoor dient deze financiële ondersteuning.”

De projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen en worden uitgevoerd door verschillende verenigingen, lokale overheden of privé-eigenaars. Waar vroeger vooral de vertrouwde spelers, zoals natuurvereniging aan de kar trokken, zijn nu ook lokale overheden en privé-eigenaars betrokken.

De projecten focussen op het herstel van een aantal natuurtypes en habitats zoals graslanden en vennen en op de ontwikkeling van leefgebied voor specifieke soorten zoals bijvoorbeeld vleermuizen, kamsalamanders, vliegend hert, en grauwe klauwier. Binnen twee jaar moet het resultaat op het terrein te zien zijn. Die resultaten worden gebundeld in een projectportfolio. “Bedoeling is dat die portfolio een concreter beeld zal geven van de mogelijke rollen en taken die men op zich kan nemen bij de realisatie van de natuurdoelen en zo zal inspireren en anderen ertoe aanzetten om ook aan de slag te gaan,” aldus minister Schauvliege, “Ijsvogels, kamsalamanders, heischrale graslanden en laagvenen… het klinkt zeer exotisch, maar het zijn allemaal voorbeelden van natuurparels die hier in Vlaanderen te vinden zijn. Dankzij de natuurdoelen moeten ze ook in de toekomst nog een plaats in Vlaanderen hebben.”

Minister Schauvliege trekt daarom 10.627 euro uit voor een project ter verbetering van het leefgebied voor de Kamsalamander, meer bepaald door het aanleggen van water- en landhabitat in gemeenten Lede, Erpe en Aalst in het Natura 2000 gebied ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’. De maatregelen betreffen het graven van zes poelen, het ruimen van een bestaande gracht, het uitspreiden van de ruimingspecie en grond, het afvoeren van vrijgekomen grond naar een braakliggende akker, en de aanplant van 2.000 struiken als toekomstige struweelzone (winterhabitat), en het plaatsen van 480 meter raster langs poelen en aan struweelzones om betreding/begrazing te voorkomen.