Feestraad Haaltert in de clinch met gemeentebestuur

Gemeentehuis HaaltertFeestraad Groot Haaltert in de clinch met gemeentebestuur. De feestcomités van Groot Haaltert zijn niet te spreken over de herverdeling van hun jaarlijkse subsidies. Door andere verenigingen nu ook de kans te geven om aanspraak te maken op deze feestsubsidies zullen de feestcomités hun inkomsten zien dalen.

 

In dit artikel publiceren wij het persbericht van de feestraad en de reactie van de Gemeente Haaltert.

Reactie Gemeente Haaltert:

Gemeentelijke feestraad wordt zo snel mogelijk hernieuwd, een nieuwe start: objectiviteit en partijonafhankelijkheid moet dynamiek brengen in onze gemeente.

In reactie op het persbericht van de voorzitter van de feestraad willen we toch één en ander verduidelijken. De feestraad is een gemeentelijk adviserend orgaan met als doelstelling alle organisatiecomités te ondersteunen en een advies te geven omtrent de verdeling van gemeentelijke subsidies.

Deze feestraad was ,tot heden althans, samengesteld uit leden die één voor één partijpolitiek verbonden zijn met de Centrum VLD lijst.

Als meerderheid hebben wij altijd de onafhankelijkheid bewaard en ook de afspraken met de feestraad nageleefd qua subsidies. Zo werden, onlangs pas de subsidies uitbetaald naar de 5 feest comités begin 2015, waar elk lid van deze feestraad een lid was van één van 5 feest comités, vandaag benoemd als organisatiecomité (ook deze term werd uitgebreid en herwerkt om alle verenigingen toe te laten).

Voorheen werd , in tegenstelling met de andere adviesraden, zoals cultuurraad, seniorenraad, jeugdraad, sportraad een blanco cheque uitgeschreven.
De adviesraad verkreeg 10.000 euro subsidie voor één werkjaar en verdeelde deze niet volgens objectieve criteria maar gewoon over de 5 feest comités waar zij zelf deel van uitmaken.

Als bestuur kunnen we geen willekeur, noch een blanco cheque toestaan. Iedere vereniging dient vandaag op basis van objectieve criteria bij zijn adviesraad een subsidiedossier in . In het kader van , iedereen een gelijke behandeling ,en het goed, objectief en transparant besteden van belastinggelden, zal dit inderdaad ook gelden voor de gemeentelijke feestraad vanaf 2015, dé adviesraad voor de verenigingen die activiteiten organiseren op het grondgebied van Haaltert.

Wat wijzigt er dus concreet:
– Iedere vereniging die activiteiten organiseert in Haaltert die toegankelijk zijn voor alle inwoners worden beschouwd als een organisatiecomité
– Ieder organisatiecomité kan nadien op basis van criteria een subsidiedossier indienen bij de gemeentelijke feestraad
– Deze feestraad geeft dan advies omtrent de verdeling van de subsidiepot van 10.000 euro

In tegenstelling tot wat aangehaald wordt , wordt door deze wijzigingen net het subsidiereglement open getrokken voor alle verenigingen en niet voor een 5tal verenigingen (henzelf) en wordt ook de onafhankelijkheid en objectiviteit van de feestraad bestendigd.
Dat men daartoe een ontslag geeft, doet ons als bestuur de wenkbrauwen fronsen en bevestigd ons handelen naar een objectivering en het open trekken van het subsidiebeleid .

Voor wat betreft het retributiereglement komt hun reactie des te vreemder over .

Vooreerst kwam dit retributiereglement tot stand op basis van het beleidscafé 2013 waarbij alle beleidsdoelstellingen uitgewerkt werden en het concreet hierop toegepast beleidscafé 2014 met als thema ‘Gebruik van gemeentelijke materialen en infrastructuur’

Op deze beleidscafés waarbij inwoners en verenigingen deel namen aan een participatietraject, werd aangehaald om eerder subsidies te behouden en een retributie te vragen dan bijvoorbeeld subsidies te verminderen. De deelnemers beoogden daartoe het principe van ‘ de gebruiker betaalt’
De ontwerpteksten werden door alle adviesraden, seniorenraad, jeugdraad, cultuurraad, sportraad gunstig geadviseerd mits enkele opmerkingen die nadien in de definitieve ontwerpen aangepast werden. Enkel de feestraad heeft dit ongunstig geadviseerd doch jammer genoeg ook nooit opmerkingen geformuleerd tot verbetering.

Als bestuur zullen we , met onmiddellijk ingang, akte nemen van het ontslag van de leden van de feestraad en nu dinsdag reeds bij college de oproep lanceren via onze website en het gemeentelijk info blad om nieuwe kandidaten aan te trekken tot de aanstelling van een nieuwe gemeentelijke feestraad. Een feestraad die partijonafhankelijk en objectief de dynamiek van onze verenigingen en organisatiecomités zal ondersteunen.

Als bestuur zullen we hier mee onze schouders onder zetten. Ons doel is immers belastinggelden goed besteden en al onze verenigingen gelijk behandelen. Blanco cheques betalen, gelden verdelen via ons kent ons daar stellen we inderdaad paal en perk aan.”

****************************

Persbericht Feestraad

“PERSBERICHT

HAALTERT – VOLTALLIGE FEESTRAAD KEERT GEMEENTEBESTUUR DE RUG TOE.

Sinds begin januari is in Haaltert het nieuwe retributiereglement van kracht. Dit komt er in een notendop op neer dat verenigingen voortaan voor alles en nog wat (infrastructuur, materiaal, vervoer,…) aan de gemeente vergoeding dienen te betalen. Tegelijkertijd werd tevens een nieuw subsidiereglement ingevoerd.

Uiteindelijk resulteren beide reglementen er in dat de financiële middelen zodanig worden versnipperd dat er voor de verenigingen geen substantieel bedrag meer overblijft voor de eigenlijke werking, en dat bovendien van dit restje aan subsidies het grootste deel terug naar de gemeentekas vloeit via het retributiereglement. De gemeente neemt dus m.a.w. met de ene hand terug wat ze met de andere hand geeft.

De Feestraad heeft het gemeentebestuur herhaaldelijk te kennen gegeven dat beide nieuwe reglementen zeer nefast zullen zijn voor het socio-culturele leven in Haaltert. Zonder enige twijfel zullen hierdoor meerdere evenementen dienen te worden geschrapt of nog slechts in een zeer afgeslankte vorm kunnen plaats hebben. Toch blijft het gemeentebestuur blijkbaar ongevoelig voor deze consequentie, al verkondigt ze net het omgekeerde…
In de gegeven omstandigheden achten de feestcomités van Haaltert, Ede, Denderhoutem, Heldergem, Kerksken en “Kèsken z(w)ingt” verdere samenwerking met het gemeentebestuur onmogelijk. Ze hebben het gemeentebestuur hiervan vandaag op de hoogte gebracht.

Bovenvermelde comités blijven evenwel verenigd als Feestraad – doch uiteraard niet langer als “gemeentelijke” – en blijven intensief verder samenwerken. Zo zal de jaarlijkse stand-up comedy avond ook dit jaar opnieuw plaats hebben, doch niet langer onder de vlag van de gemeente Haaltert.
De Feestraad benadrukt het jammer te vinden dat het zo ver is moeten komen, doch wanneer er geen plaats blijkt te zijn voor een zinvolle dialoog en wanneer de inspanningen van verenigingen die reeds decennialang aan de weg timmeren niet meer naar waarde worden geschat, blijft er geen ander alternatief dan de deur dicht te trekken. Verder meewerken met het gemeentebestuur betekent immers akkoord gaan met de door de gemeente eenzijdig uitgetekende reglementen die een bloeiend socio-cultureel leven in Haaltert in de weg staan.

Er is niet langer een ondersteunende band met het gemeentebestuur, doch nader beschouwd eerder een commerciële en betuttelende band. Niemand met het hart op de juiste plaats voor het verenigingsleven, kan hierin meegaan!”