Aanpassingen aan het jachtopeningsbesluit

Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering de wijziging in het bestaande jacht- openingsbesluit goedgekeurd. Dit wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Deze tussentijdse wijziging speelt in op actuele noden en vereenvoudigingen, mede in functie van de natuurdoelen.

Het zogenaamde jachtopeningsbesluit regelt, binnen het Vlaamse Gewest, voor de verschillende categorieën wild en voor de verschillende jachtwijzen de data van opening en sluiting van de jacht. Het jachtopeningsbesluit bepaalt ook de voorwaarden waaronder wildsoorten die schade veroorzaken, bestreden mogen worden. Het jachtopenings- besluit wordt minstens om de vijf jaar grondig bijgesteld. De minister van Leefmilieu en Natuur besliste over te gaan tot een tussentijdse wijziging.

De minister definieert en vergroot de mogelijkheden tot het bestrijden van de grauwe gans en de Canadese gans, waar dat nodig is omwille van het natuurbeheer of het beschermen van landbouwgewassen.

In de tweede plaats is er de jacht op de houtduif, een talrijk voorkomende soort die heel wat gewasschade veroorzaakt bij de landbouw. Met dit wijzigingsbesluit wordt de 'gewone jacht' op de houtduif verlengd van 15 januari tot 28 februari. In die periode is er vandaag al de 'bijzondere jacht' mogelijk, maar die procedure is omslachtig aangezien de jager telkens vooraf een extra melding moet doen. Door de jachtactiviteiten in die periode om te zetten van 'bijzondere jacht' naar 'gewone jacht' voert de minister meteen dus ook een administratieve vereenvoudiging door.

Met dit wijzigingsbesluit specifieert de minister ook de rol van de bijzondere veldwachter of jachtwachter. Deze mag nog wel activiteiten uitoefenen ter regulering van het wildbestand op de terreinen van de jachtrechthouder die hem aangesteld heeft, maar mag voor het overige geen eventuele jachtdaden stellen. Hiermee wordt een mogelijke rechter-en-partij situatie uit de wereld geholpen.

"Jacht ontwikkelt zich meer en meer in de richting van verstandig beheer van de natuur en van wildsoorten. Ik wil deze evolutie bevestigen door de jachtreglementering aan te passen, mede in functie van de natuurdoelen", besluit minister Peeters.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here