Vogelpark het Zwin in opspraak

De afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft donderdag 7 juli een controle uitgevoerd in het 'Vogelpark' van het Zwin. Naar aanleiding van heel wat klachten en verontwaardigde brieven van zwinbezoekers, heeft Vogelbescherming Vlaanderen op 24 mei jl. de afdeling Natuur verzocht een ernstig onderzoek in te stellen. In tegenstelling tot wat in sommige kranten wordt beweerd, had de controle van gisteren vooral betrekking op het houden en tentoonstellen van onvoorwaardelijk beschermde (zelfs erg zeldzame) vogelsoorten, pas in tweede instantie op het feit dat het Zwin gewonde en zieke vogels opneemt zonder daarvoor vergund te zijn. In de diepvries van een van de vaste medewerkers van het Zwin werden ca. 80 beschermde vogels aangetroffen.

Een tachtigtal beschermde en zeldzame vogels werd in een diepvriezer aangetroffen

Beschermde Europese vogels kunnen alleen in gevangenschap worden gehouden mits ze een gesloten voetring dragen. Die ring kan enkel binnen de eerste levensdagen van de vogel om de poot worden geschoven en vormt meteen het bewijs dat de dieren in gevangenschap zijn geboren en opgekweekt. De meeste vogels in het Zwin droegen geen gesloten voetring, andere droegen zelfs opengezaagde ringen, wat duidt op fraude. Vogelbescherming Vlaanderen is van mening dat het Zwin opdracht geeft aan of zich laat bevoorraden door malafide personen die de vogels in de natuur vangen. Jan Rodts: "In het verleden is het ons al opgevallen dat na een invasie van trekvogels uit het hoge noorden, bijvoorbeeld Kruisbekken, de weken erna tientallen Kruisbekken in de volières van het Zwin zaten opgesloten".

Heel wat vogels in de volières vertonen een erg schuw gedrag, terwijl andere zichzelf kwetsen door permanent tegen de volièredraad aan te vliegen. Ook dit duidt erop dat de vogels niet in gevangenschap zijn geboren, maar in de natuur werden gevangen. Verder wil Vogelbescherming Vlaanderen geen uitspraken doen en wacht ze geduldig de resultaten van het onderzoek af. Jan Rodts: "Het is nooit onze bedoeling geweest om het Zwin in diskrediet te brengen of een hak te zetten, maar iedereen in dit land wordt geacht de wet na te leven. Aangezien het Zwin een educatieve en sensibiliserende functie heeft, zouden de verantwoordelijken er beter aan doen het goede voorbeeld geven".

Vogelbescherming Vlaanderen vraagt zich af hoe het mogelijk is dat tientallen beschermde vogels in een diepvriezer zaten. Het gaat om onvoorwaardelijk beschermde soorten als Lepelaar, Kerkuil, Kwak, Torenvalk, Groene Specht, Papegaaiduiker, Zeekoet, Purperreiger, Sperwer, Jan-van-gent, Grote Zaagbek, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Oehoe, Ooievaar, Wulp, Kluut, Kuifeend, Slobeend, Kemphaan, Grote Bonte Specht, Gierzwaluw, Putter, enz. Volgens de verantwoordelijke van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Beernem – waar de kadavers gisteren werden binnengebracht – gaat het vooral om vogels die in een goede gezondheidstoestand verkeerden. Behoudens een paar uitzonderingen gaat het dus niet om verminkte, zieke of uitgeputte dieren die aan hun aandoening zouden overleden zijn.

Vogelbescherming Vlaanderen

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

LAAT EEN REACTIE ACHTER