Hervorming personenbelasting nu duidelijk voelbaar

De VLD laat weten in een persbericht dat de hervorming van de personenbelasting nu duidelijk voelbaar is. De belastingverlagingen op Vlaams, Brussels en federaal niveau vormen een van de belangrijkste realisaties van de VLD in de verschillende regeringen sinds 1999. Sinds de liberalen regeringsverantwoordelijkheid dragen, werden in Vlaanderen maar liefst 19 fiscale maatregelen genomen die de belastingdruk verlagen. Op federaal niveau zijn dat er maar liefst 37. En de Brusselse regering nam 14 fiscale maatregelen. In totaal werden dus niet minder dan 70 belastingverlagende maatregelen genomen.

Op Vlaams vlak, bijvoorbeeld, waren de afschaffing van de tv-belasting (kijk- en luistergeld) en de verlaging van de registratie- en schenkingsrechten voor de burgers onmiddellijk voelbaar.

Dat was niet onmiddellijk het geval met de grote hervorming van de personenbelasting op federaal vlak. Hoewel die belastingverlaging werd gestemd in 2001, merkte de burger dat onvoldoende in zijn aangiftes en afrekeningen van de daaropvolgende jaren. De reden daarvoor is eenvoudig. De hele hervorming kostte de schatkist meer dan 3,3 miljard euro. Om dit budgettair mogelijk te maken werd de hervorming in stappen uitgevoerd. De Wet van 10 augustus 2001 voorzag een spreiding over vier jaar (inkomsten van 2001 tot 2004, aanslagjaren 2002 tot 2005). Deze (noodzakelijke) spreiding zorgde er echter voor dat de burger ook maar stapsgewijs de belastingvermindering voelde. Vele burgers kregen daarom het gevoel dat het vooral om een papieren hervorming ging, die zich echter niet of onvoldoende manifesteerde in hun portefeuille.

Laatste fase belastinghervorming treedt nu in werking

De belastingbrief die dit jaar wordt ingevuld zal de eerste zijn waarop alle onderdelen van de belastinghervorming zullen worden toegepast. Voor het aanslagjaar 2005 (inkomsten 2004) worden de laatste maatregelen van de hervorming van kracht. Het gaat vooral om de volledige decumul van alle inkomsten (en niet enkel de beroepsinkomsten), de verbreding van de belastingschaal van 40%, de gesplitste belastingvermindering voor vervangingsinkomens (de belastingvermindering voor gepensioneerden, bijvoorbeeld, geldt voortaan per belastingplichtige, in plaats van één gezamenlijke vermindering) en de identieke belastingvrije som voor alle belastingplichtigen (4.095,00 euro), zonder onderscheid tussen gehuwden en alleenstaanden.

De laatste fase van de belastinghervorming treedt nu dus in werking. De gevolgen voor de belastingbetaler laten zich nu ook voelen. Dat leert ons een bevraging van specialisten uit de sector en eigen berekeningen op basis van aangiftes die via de ombudsdiensten van VLD-politici worden ingevuld. Verschillende VLD-volksvertegenwoordigers helpen de mensen hun aangiftes in te vullen. Daaruit blijkt dat de meeste belastingbetalers volgend jaar meer zullen terugkrijgen of minder moeten bijbetalen, omdat ze gewoonweg minder belastingen moeten betalen. Een vergelijking van 48 concrete aangiftes (tot een inkomen van max. 40.000 euro) leert dat het verschil tussen wat de belastingbetaler in 2000 terug kreeg van de fiscus of wat hij moest bijbetalen, 1519 euro bedraagt. Bovendien bevestigen de berekeningen dat het vooral de tweeverdieners en de gepensioneerden zijn die het meeste voordeel halen uit de belastinghervorming.

Belastingsysteem kan veel eenvoudiger via de Fair Taks

Behalve de positieve gevolgen van de hervormingen, valt echter nog iets op. Meer en meer mensen zijn quasi verplicht beroep te doen op professionele hulp om hun aangifte in te vullen. Nu de meeste burgers hun belastingaangifte invullen, blijkt nog maar eens hoe ingewikkeld ons belastingsysteem is. Na de verlaging van de belastingen wil de VLD daarom nu werk maken van een drastische vereenvoudiging van het belastingsysteem.

Op haar congres van einde mei heeft VLD-Vivant voorstellen gedaan die ons belastingsstelsel drastisch vereenvoudigen. Kernpunt is de invoering van een zogenaamde Fair Taks. De Fair Taks vermindert het aantal aanslagvoeten in de personenbelasting van de huidige vijf tot twee, één van 40 procent en één van 20 procent. Vandaag bedraagt de hoogste aanslagvoet 50 procent en de laagste 25 procent. Bovendien wordt de som waarop geen belastingen moeten betaald worden (de belastingvrije som) opgetrokken, zodat de laagste inkomens zelfs geen belastingen meer betalen. Ook wordt het aantal aftrekposten beperkt en vele achterpoortjes gesloten, zodat het globale belastingsysteem drastisch vereenvoudigd wordt. Tenslotte bevat de Fair Taks een verschuiving van de indirecte naar directe belastingen.

Met de Fair Taks zorgen we voor een rechtvaardiger belastingsysteem in België. Rechtvaardiger want minder arbeidsvernietigend en eenvoudiger. Met de Fair Taks zal het kinderspel zijn om een belastingaangifte te doen en kan die op termijn zelfs volledig verdwijnen.

De Fair Taks zal ook de controle sterk vereenvoudigen: een eenvoudig systeem laat zich immers sneller en gemakkelijker controleren. Het huidige systeem met zijn 3.000 wetsartikelen bevat dusdanig veel achterpoortjes dat wie zich de hulp van een fiscaal expert kan veroorloven, legale wegen vindt om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Wie zo een expert niet kan betalen, heeft echter pech. Die betaalt wellicht teveel belastingen. Dit is unfair. Reden te meer om drastisch te kappen in het oerwoud van belastingregeltjes.

Niet raken aan de belastingverlagingen

In haar jaarverslag stelt de Nationale Bank duidelijk dat de hogere groeicijfers van de Belgische economie in vergelijking met die van onze buurlanden, duidelijk toe te schrijven waren aan de lastenverlagingen die de particuliere consumptie hebben aangezwengeld. Ook de OESO liet al een eenzelfde geluid horen.

Nu door de internationale ontwikkelingen (hoge olieprijs, dure euro) de economische motor begint te sputteren en een begroting in evenwicht een moeilijke opdracht wordt, ontstaat bij sommigen de verleiding om te kiezen voor de gemakkelijke weg: het terugschroeven van de belastingverminderingen zodat de overheid opnieuw meer inkomsten heeft. De VLD zal erover waken dat aan die verleiding wordt weerstaan. Zeker nu de economische groei vertraagt, is het belangrijk dat de overheid het consumentenvertrouwen en dat van de ondernemers niet beschaamt. Daarom mag er niet geraakt worden aan de belastingvermindering, noch mag afgeweken worden van het evenwicht op de begroting.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here