488 percelen geïnventariseerd met asbestverontreiniging

In april 2004 hebben de OVAM, de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek, alsook het bedrijf Eternit, een gezamenlijk project opgestart om na te gaan op welke terreinen een functionele ophoging met asbestcementdraailingen aanwezig was. Hiertoe werd een inventarisatie opgestart. Inwoners van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Willebroek, Puurs, Meise, Mechelen en Londerzeel kregen van 22 april 2004 tot 15 juni 2004 de tijd om hun perceel aan te melden voor huidig project.

In totaal heeft de OVAM 936 meldingsformulieren ontvangen. Een tweede fase van het project is de uitvoering van bodemonderzoeken door een erkend bodemsaneringsdeskundige op de aangemelde terreinen; de derde fase bestaat uit de sanering van de terreinen waar daadwerkelijk risico's zijn voor de gezondheid.

Verloop project

Na een eerste administratief onderzoek door de OVAM zijn van de 936 aanmeldingsformulieren 904 dossiers overgebleven waar een bodemonderzoek diende te worden uitgevoerd. Deze 904 resterende dossiers omvatten 1134 kadastrale percelen. Van november 2004 tot januari 2005 werden de oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd, waarbij werd nagegaan of er al dan niet asbestcementdraailingen op het terrein aanwezig waren en welk risico ervan uitging. Op 488 percelen werden draailingen aangetroffen, bij meer dan de helft zelfs aan de oppervlakte.

De OVAM heeft in april 2005 de individuele deelrapporten aan de bewoners overgemaakt. Gezien het gezondheidsrisico hieraan verbonden heeft minister Peeters bij besluit van 15 juni 2005 gezorgd dat de OVAM de sanering hiervan op zich neemt. Alle eigenaars, gebruikers en exploitanten hebben het statuut van onschuldig eigenaar gekregen.

Proefproject

Om na te gaan op welke manier de sanering van asbestcementdraailingen met de beschikbare middelen veilig en efficiënt kan gebeuren, werd in maart 2005 een proefproject uitgevoerd. Voor dit proefproject werden twee terreinen, gelegen te Willebroek, gekozen waar een grote hoeveelheid draailingen aanwezig waren. Dit proefproject werd uitgevoerd onder toezicht van de mensen voor het Toezicht op het Welzijn op het Werk.
Tevens werden omgevings- en persoonsmetingen uitgevoerd. Op basis van de reeds beschikbare gegevens kan worden besloten dat dit proefproject met succes werd uitgevoerd.

Planning

De verdere planning van het project ziet er als volgt uit:
– juni 2005: indienen beschrijvend bodemonderzoek;
– september 2005: indienen bodemsaneringsproject;
– april 2006 : aanbesteding aannemer voor sanering;
– juni 2006: aanduiding aannemer voor sanering;
– augustus 2006 tot eind 2007 : uitvoeren saneringswerken op de percelen.
Bron: OVAM

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here