Sociaal-economische situatie Oost-Vlaanderen is gematigd positief

Voor de twaalfde keer publiceert de provincie Oost-Vlaanderen de sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen. De publicatie besteedt aandacht aan de gevolgen van de crisis voor de Oost-Vlaamse economie. Uit de provinciale conjunctuurcurven blijkt dat de conjunctuur in stijgende lijn gaat na het dieptepunt in maart 2009. Momenteel zit de Oost-Vlaamse economie terug op het niveau van de tweede helft van 2003, maar nog ruim 10 punten onder de piek van april 2007.

De conjunctuurbarometer is een synthese van vier onderliggende conjunctuurcurven: verwerkende nijverheid (industrie), bouw, handel en dienstverlening aan bedrijven. Van deze vier deelcurven is het enkel die van de industrie die een continu opgaande lijn kent sinds het voorjaar van 2009. De curve van de bouw vertoont een wankel gedrag en de handel kreeg in februari 2010 een zware klap. Bovendien weegt het BBP (Bruto Binnenlands Product) niet op tegen de verwachte negatieve arbeidsmarktevolutie. Op dat vlak zijn de vooruitzichten weinig rooskleurig. Bovendien moet de economie zich voorbereiden op een verdere krimp van de industriële werkgelegenheid.

Uit de financiële analyse over de periode 2002-2008 van de vennootschappen uit de vijf belangrijkste en meest conjunctuurgevoelige sectoren voor Oost-Vlaanderen (voeding, metaal, bouw, textiel en papier) blijkt dat de mediaanonderneming in elk van deze sectoren fundamenteel gezond was. Alleen zijn de ratio's voor 2008 niet beter dan in 2007, wat toch een kleine verslechtering van de financiële cijfers inhoudt.

Het banenverlies in 2009 als gevolg van falingen in Oost-Vlaanderen bedroeg2 426. Per duizend falingen waren er 346 met personeel, de andere waren eenmanszaken. Het banenverlies door falingen bleef daardoor beperkt in Oost-Vlaanderen en toonde zelfs een lichte daling van 27 arbeidsplaatsen in 2009 tegenover 2008. In België was er een stijging van 8 %. In 2009 werden in Oost-Vlaanderen 8.560 nieuwe ondernemingen opgericht, wat 129 meer was dan in 2008. Maar liefst 7 028 ondernemingen stopten er mee in 2008.

De Oost-Vlaamse bevolking zal niet krimpen: de vergrijzing manifesteert zich als een afgetekende dubbele tendens. Er zijn meer ouderen en deze worden op zich ook ouder. Dit heeft zwaarwegende gevolgen op financieel en persoonlijk vlak, maar ook qua zorginfrastructuur en -personeel. Tegelijk stijgt ook de jongerenpopulatie, wat gevolgen heeft voor de behoefte aan extra klassen en onderwijspersoneel. Door de gezinsverdunning stijgt de vraag naar een- en tweepersoonswoningen. Dit kan tegelijk leiden tot een leegstand van grotere woningen.

In het eerste deel van de publicatie vindt men vijf artikelen die uitgebreider ingaan op bepaalde aspecten van de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen. Zo wordt aandacht besteed aan de evolutie van de Oost-Vlaamse conjunctuur. Daarnaast wordt de belangrijkste bedrijfstakken een beknopte financiële analyse doorgevoerd. De evolutie van het ondernemerschap in Oost-Vlaanderen wordt toegelicht aan de hand van cijfers van oprichtingen en stopzettingen. Ten slotte wordt de demografische toekomst van Oost-Vlaanderen bekeken. In het tweede deel vindt men de vertrouwde statistische doorlichting van Oost-Vlaanderen, met onder andere een kijk op demografie, arbeidsmarkt, onderwijs, havens en bedrijventerreinen. Telkens worden de meest recent beschikbare gegevens gebruikt. Waar mogelijk, gebeurt de analyse tot op gemeentelijk niveau.

De publicatie is gratis en kan besteld worden via de gratis infolijn van het provinciebestuur: 0800 94 808, via e-mail: info@oost-vlaanderen.be De publicatie kan eveneens gedownloaded worden op www.oost-vlaanderen.be (economie en landbouw > studie en planning > feiten en cijfers).
De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC 'Het Zuid', Wilsonplein 2 te Gent en bij de dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Seminariestraat 2 te Gent.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here