Deputatie start met opmaak PRUP doortrekking Ring rond Eeklo

In zitting van 11 februari 2010 besliste de Oost-Vlaamse deputatie, na overleg met de stad Eeklo en de administratie Wegen en Verkeer, om te starten met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de doortrekking van de R43, de Ring rond Eeklo. Met dat uitvoeringsplan wordt het mogelijk om de R43, die nu eindigt ter hoogte van het industrieterrein Nieuwendorpe, door te trekken tot aan de N9 Gentsesteenweg, in het gebied tussen het stadscentrum en het provinciaal domein Het Leen.

De doortrekking van de Ring rond Eeklo tot aan de Gentsesteenweg is al jaren stof voor discussie. Het vele verkeer op de N9 is immers het belangrijkste obstakel om het centrum van Eeklo meer verkeersveilig en verkeersleefbaar te maken. Uit een studie die in 2007 werd opgemaakt door de Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer blijkt dat een fundamentele herinrichting van het centrum slechts mogelijk is als ook een deel van het verkeer uit het centrum geweerd kan worden. Met de doortrekking van de R43 zal niet alleen het doorgaand verkeer uit het centrum gehaald worden, tevens biedt het de mogelijkheid tot een betere ontsluiting van het zuidelijk woongebied en de scholencampus Ten Doorn.

Omdat nieuwe verkeersinfrastructuur steeds belangrijke milieueffecten met zich meebrengt, werd een plan milieueffectenrapport (planMER) opgemaakt. Hieruit blijkt dat de realisatie van de doortrekking zowel positieve als negatieve milieueffecten met zich meebrengt. Door het treffen van gepaste maatregelen, zoals het realiseren van een geluidsberm, voldoende waterbuffering en landschapsinkleding, zullen de negatieve effecten in belangrijke mate gemilderd worden. Het planMER is te vinden op www.mervlaanderen.be (dossierdatabank > Mer-databank > provincie Oost-Vlaanderen > Eeklo > dossiernummer PL0053)

Niet alleen de milieueffecten, maar ook de landbouweffecten worden in kaart gebracht. De Vlaamse Landmaatschappij start met de opmaak van een landbouw effecten rapport (LER). Op basis van individuele gesprekken met de landbouwers in het gebied, zullen oplossingen op maat worden uitgewerkt. Van zodra het duidelijk is welke milderende maatregelen nodig zijn en de verschillende bestuursniveaus het eens zijn, kan het planningsproces voor opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart worden. De N9 is een secundaire weg, en dus is de Provincie Oost-Vlaanderen bevoegd. Het plan zal echter in volledige samenspraak met het stadsbestuur opgemaakt worden.

Gedeputeerde Marc De Buck: "Omdat het een complex dossier is, zal veel aandacht gaan naar communicatie. In het voorjaar worden alvast infovergaderingen gepland voor de bevolking en voor de landbouwers". Na de voorlopige vaststelling van het PRUP door de provincieraad, zal in het najaar het openbaar onderzoek worden georganiseerd. Na de definitieve vaststelling kan het plan dan worden voorgelegd aan de minister ter goedkeuring.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER