Dubbel zoveel school- en studietoelagen aangevraagd.

Afgelopen jaar waren er een aantal belangrijke wijzigingen in het systeem van de school- of studietoelagen. Dit schooljaar verandert er weinig, er wordt verdergegaan met de aanpassingen van vorig jaar. De school- en studietoelagen zijn er voor bijna alle onderwijsniveaus: naast de toelagen voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs, bestaan er nu ook toelagen voor kleuters en leerlingen in het lager onderwijs en voor leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij Syntra. Één op vier leerlingen/studenten komt in aanmerking en de inkomensgrenzen zijn gelijk voor alle onderwijsniveaus. Er is een forse stijging van het aantal aanvragen: in 2008-2009 waren er in totaal 452.705 aanvragen, in vergelijking met vorig jaar is dit meer dan het dubbel. De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal. Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs komen in aanmerking voor een schooltoelage. Dezelfde inkomensgrenzen worden gehanteerd voor het basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs: zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan het einde van zijn of haar studiecarrière rekenen op studiefinanciering.

Naast leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs kunnen nu ook leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs, jongeren die begeleid worden door een centrum deeltijdse vorming en jongeren in de leertijd (leercontract) bij Syntra, in aanmerking komen voor een schooltoelage. Studenten hoger onderwijs kunnen vaker en gemakkelijker veranderen van opleiding met behoud van hun studietoelage. Studenten beschikken namelijk over een studietoelagekrediet. Dat studietoelagekrediet is vergelijkbaar met een rugzakje waarvan de inhoud jaarlijks opgebruikt én opnieuw aangevuld wordt aan de hand van de studiepunten die de student verwerft. De studievoortgang wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten waarvoor de student het afgelopen school- of academiejaar geslaagd was. Zolang er studievoortgang is, kan een student in aanmerking blijven komen voor een studietoelage, ook bij verandering van opleiding. Een student die niet geslaagd is, kan beroep doen op het jokerkrediet.

Wie komt voor een toelage in aanmerking? Naar schatting heeft één op vier leerlingen en studenten recht op een school- of studietoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol. Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school. Het aantal dagen dat ze aanwezig moeten zijn, stijgt bovendien met de leeftijd. Voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs geldt dat ze niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig mogen zijn. Als de leerling te vaak afwezig is, wordt de toelage het tweede schooljaar ingehouden of teruggevorderd.

Hoe hoog is de toelage? Kleuters krijgen een vast bedrag van 82 euro, de schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 92 tot 185 euro. Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 115 euro tot 2755 euro. Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 226 euro tot 4707 euro. Voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de toelage van 97 euro tot 403 euro.

U kunt de school- en studietoelage aanvragen vanaf 15 augustus 2009 tot en met 30 juni 2010. De aanvraagprocedure is sterk vereenvoudigd. Als uw gezin zowel kinderen in het basisonderwijs als in het secundair of hoger onderwijs heeft, hoeft u maar één dossier in te dienen. Het aantal toe te voegen documenten is beperkt: een aanslagbiljet van de belastingen of een inschrijvingsformulier van de school is bijvoorbeeld niet langer nodig. Bovendien kunt u de aanvraag online indienen: op de website www.studietoelagen.be kunt u digitaal een aanvraagformulier invullen. Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te dienen. De formulieren kunt u downloaden van het internet en afdrukken, maar ze worden ook verspreid via universiteiten, hogescholen, schoolsecretariaten, CLB's, OCMW's, vakbonden, integratiecentra

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here