...

Haaltert verdient beter

open vld haaltertHaaltert verdient beter !!!

Op zaterdag 3 december publiceerde de krant “Het Nieuwsblad” de uitslag van de 10-delige enquête “Hoe goed scoort uw gemeente?”. En die uitslag was er voor Haaltert een om het schaamrood op de wangen te krijgen. Met een gemiddelde van 5,19 op 10 bekleedt onze gemeente de 303de plaats op 308 Vlaamse gemeenten. Een percentage dat nog enigszins opgetild werd door de mooie 10 op 10 die behaald werd op het onderdeel “de bereikbaarheid van de burgemeester”. Al weet het gros van het gemeentepersoneel wel beter….

Een schril contrast dus met de score die onze gemeente tijdens de vorige legislatuur behaalde, toen we bij de 5 beste gemeenten gerangschikt waren. De uitleg die burgemeester Baeyens inbrengt als zou de reeds 4 maand durende onbestuurbaarheid de oorzaak zijn van de verontrustende lage cijfers is volledig naast de kwestie. Dit is geen resultaat van de laatste 4 maanden, wel van de voorbije 4 jaar. De “kracht van verandering” heeft dus duidelijk niet gewerkt in Haaltert, wel integendeel. Er moet dus inderdaad dringend opnieuw een andere koers gevaren worden, en het roer moet opnieuw worden omgegooid. Spijtig toch dat “Anders Haaltert Anders” (AHA) dit niet wil inzien en blijft dwepen en mee zwalpen met de verantwoordelijken van onze neergang. Deze zogezegde “niet-politieke partij gebonden” burgerbeweging horen we niet klagen over beschamende rangschikking, noch over de mistoestanden en pijnpunten van de NVA-sp.a coalitie.

Niet-partijgebonden verkondigen ze, maar hun boegbeelden en aanhangers zijn wel van NVA-signatuur. Deels op basis van hun overtuiging, deels ook op basis van hun afkomst. Dat was reeds sedert de verkiezingen van 2012 duidelijk, toen ze alles wat in Haaltert bereikt werd in de vorige legislaturen in een slecht daglicht gingen plaatsen. De slotsom van hun toen opgezette debatavond was onder meer dat er geen nood was aan belastingverhoging en dat ten volle moest ingezet worden op de verenigingen en de middenstand die de nodige zuurstof moesten krijgen.

Maar waar bleef AHA toen de nieuwe meerderheid plots de personenbelasting met maar liefst 25% verhoogde? Waarom hoorden we hen niet toen vele verenigingen de pas afgesneden werd door de nieuwe subsidie- en retributiereglementen en alles betalend werd ? Waarom horen we hen niet als ze vaststellen dat heel wat van onze meest bekwame en ervaren personeelsleden hun ontslag geven of weggepest worden. Waarom protesteren ze niet als er zonder vergunning een betonweg wordt aangelegd in natuurgebied ? Waarom horen we hen niet juichen als de oppositiepartijen CL-VLD en CD&V, deels gesteund door Open & Liberaal, er in slagen om diezelfde personenbelasting weer met 20% naar beneden halen ? Waarom horen we hen niet als de gemeente een overtuigend en vernietigend “onvoldoende” krijgt in de enquête van Het Nieuwsblad ?

Totaal onbegrijpelijk, maar AHA blijft desondanks toch het huidige bestuur verdedigen en ophemelen, hun misstappen goed praten en met de mantel der liefde bedekken, terwijl ze de bevolking ophitsen en alle schuld van de onbestuurbaarheid en al wat er misloopt in de schoenen van de oppositie schuiven. Als AHA al deze feiten en nog zo veel meer zo maar naast zich neerlegt, dan is “niet-partijgebondenheid” een ijdel woord…

Haaltert ovld

Haaltert onbestuurbaar?! Gemeenteraadsverkiezing 2012

Amper één uur nadat in Haaltert de laatste stemmen werden geteld, werd er reeds een meerderheid gevormd tussen N-VA, sp.a en Open & Liberaal. Dit zonder nog maar te praten over een visie, een beleid of een plan van aanpak. Ja, die bewuste zondagavond in oktober 2012 was dus een slag recht in ons gezicht. En ja, dit was een bittere pil voor onze partij die jarenlang mee bestuurd had en daar, gezien de verkiezingsuitslag, ook nu weer voor beloond was. CL – VLD is op vandaag nog steeds de grootste partij in onze gemeente en staat nog steeds garant voor een liberaal, duurzaam beleid voor alle inwoners. Toch hebben we ons neergelegd bij onze oppositierol en deze nieuwe, onervaren ploeg het voordeel van de twijfel gegeven door vier jaar lang een constructieve, zelfs ‘brave’ oppositie te voeren…voorstellen gedaan waar mogelijk en tegenwind gegeven waar nodig…weliswaar veelal zonder veel gehoor. De nieuwe meerderheid, N-VA, sp.a en Open & Liberaal, leek dus eigenlijk in een comfortabele zetel te zitten.

Onbestuurbaarheid anno 2016

Niets is echter minder waar. Nu blijkt dat de eerste meningsverschillen en problemen van allerhande aard tussen N-VA, sp.a en Open & Liberaal reeds kort na aanvang van de huidige legislatuur opdoken. Daarbovenop namen dergelijke problemen alleen maar toe en werden ze groter en erger. Bij zoverre dat één partij binnen de meerderheid het na vier jaar welletjes vindt en in mei dit jaar aan de alarmbel trok. Tijdens de gemeenteraad van 30 mei kon OCMW-voorzitter en schepen Gina Verbestel de manier van besturen van haar beide coalitiepartners N-VA en sp.a niet langer dulden. Omwille van het niet agenderen van 2 door de oppositie aangeleverde agendapunten verweet schepen Verbestel de burgemeester : * gebrek aan respect voor de leden van de oppositie * het maken van een grove fout door het naast zich neerleggen van de wetgeving * het plegen van machtsmisbruik Hierop verliet ze samen met haar fractie en de voltallige oppositie de gemeenteraad.

Vanuit de oppositie wisten we, via de notulen van het schepencollege, al langer dat er iets aan het broeien was binnen de meerderheid. Maar hetgeen we nu intussen, zowel uit de getuigenissen bij de gouverneur maar ook uit de vele ingediende klachten tegen de burgemeester en de handelwijze van het college, mochten vernemen grenst aan het ongelooflijke. Het is de taak van een waakzame oppositie om het beleid te volgen en te controleren. Wanneer er vanuit de meerderheid een dergelijke noodkreet komt, is het dan ook niet meer dan normaal dat hier gehoor aan gegeven wordt. Zeker wanneer deze breuk ertoe leidt dat de meerderheid hierdoor zijn meerderheid verliest. Als gevolg hiervan werd op de gemeenteraad van juli dan ook de onbestuurbaarheid van de gemeente bij meerderheid gestemd.

De onbestuurbaarheid is dus een logisch gevolg van de breuk tussen de meerderheidspartijen N-VA, sp.a en Open en Liberaal. Sinds juli heeft deze coalitie geen meerderheid meer in de gemeenteraad en kan zij hierdoor niet meer functioneren, laat staan correct besturen. Dit is nefast voor de goede werking van de gemeente.

Gezien men er niet in slaagt om de meerderheidspartijen te verzoenen, zelfs niet na de verschillende  pogingen van de provinciegouverneur, zou het logisch zijn dat N-VA, sp.a en Open & Liberaal de eer aan zichzelf houden en alle partijen vrij laten tot het vormen van een nieuwe meerderheid en dit in het belang van onze gemeente.

Als een regering in het parlement de meerderheid verliest stapt de premier naar de Koning en biedt het ontslag van zijn regering aan. Maar dat vertikt onze burgemeester.  N-VA en sp.a blijven gewoon berusten in de situatie en proberen door in beroep te gaan bij de Raad van State en te procederen zo veel mogelijk tijd te rekken om zo zolang mogelijk hun ‘postje’ te behouden. Alhoewel ze anderen maar al te graag verwijten ‘postjesjagers’ te zijn, vergeten zij maar al te graag te vermelden dat ze op deze manier ten koste van alles ‘postjehouders’ zijn. De vraag is wat het ergste is?

Waarom een tweede onbestuurbaarheid inroepen?

Zoals gezegd werd op de gemeenteraad van juli dit jaar de onbestuurbaarheid van onze gemeente bij meerderheid gestemd. U zou u dus kunnen afvragen waarmee wij bezig zijn wanneer deze onbestuurbaarheid op de gemeenteraad van november opnieuw ingetrokken wordt om vervolgens in diezelfde gemeenteraad de onbestuurbaarheid opnieuw bij meerderheid te stemmen. Wij zijn uiteraard niet allemaal het noorden kwijt. Dit is wel degelijk een bewuste en noodzakelijke keuze. Gezien we weten dat N-VA en sp.a tegen de onbestuurbaarheid in beroep zouden gaan bij de Raad van State en deze laatste enkel en alleen rekening houdt met de gebeurtenissen die zich voordeden vóór de datum van de onbestuurbaarheid zou deze bij de beoordeling in dit dossier zelfs geen rekening houden met het verslag van de gouverneur. En hierin zijn toch wel opmerkzame getuigenissen opgenomen van oa een aantal personeelsleden van de gemeente die dagdagelijks samenwerken met deze bestuursploeg. Door de onbestuurbaarheid in te trekken en opnieuw te stemmen dient de Raad van State, in geval N-VA en sp.a hiertegen in beroep zouden gaan, wel rekening te houden met al hetgeen er tussen juni en november gebeurd is. En dit alles maakt de onbestuurbaarheid alleen maar duidelijker en nog gerechtvaardigder.

Hoe moet het nu verder?

De gouverneur moet nu in se opnieuw een verzoeningspoging ondernemen. Wanneer die verzoeningspoging ook nu terug mislukt, zal Minister Homans vrij vlug de onbestuurbaarheid opnieuw bekrachtigen. In principe kan er vanaf dat moment een nieuwe meerderheid voorgedragen worden. Wij hopen dan ook dat alle partijen, inclusief N-VA en sp.a, zich bij deze beslissing zullen neerleggen zonder hiertegen in beroep te gaan en alles nodeloos lang te rekken. Als ze echt menen wat ze in de media verkondigen en echt begaan zijn met de inwoners van Haaltert, zou het hen niet mogen uitmaken of ze al dan niet in de meerderheid blijven. Het belangrijkste is dat we onze gemeente terug op de rails krijgen en dat ze bij voorkeur aangedreven wordt door een gemotiveerde, enthousiaste en bekwame meerderheidsploeg. Maar vooral door een meerderheid die mekaar vertrouwt en versterkt!

Haaltert verdient beter - beeld haaltert ovld

Beeldig en beeldrijk

Vele jaren terug – het was nog ten tijde van burgemeester Valentine Tas – deed de gemeente Haaltert mee aan de wedstrijd “Een thuis voor een beeld” van de provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2. Dank zij de gezamenlijke inspanning van heel wat inwoners werd de wedstrijd gewonnen en verhuisde het beeld “De Zwerver” naar onze gemeente. En dat was meteen ook het sein voor het toenmalig schepencollege om een zoektocht te starten naar beeldende kunst in onze gemeente. Jaarlijks werd budget vrij gemaakt om her en der in de gemeente een kunstwerk te plaatsen. Het lijstje beelden groeide maar aan met als resultaat dat onze gemeente het etiket van “beeldig en beeldrijk” opgeplakt kreeg, een kwalificatie die destijds ook in de nieuwe huisstijl van onze gemeente werd verwerkt.
Helaas, van die goede gewoonte is sedert deze legislatuur niet veel meer overgebleven. Ook al pronken zowel NVA als sp.a in hun folders nog steeds met de foto’s van onze mooie beeldenrijkdom, er komen geen nieuwe beelden meer bij. Meer zelfs, het label “beeldig en beeldrijk” werd ook uit de huidige huisstijl geweerd. Misschien dat AHA bij deze partijen het vuur weer kan aanwakkeren om de mooie traditie een nieuw leven in te blazen…

CL-VLD verlaagt de belastingdruk voor 2017 en 2018 voor Haaltert

Kan Haaltert wel een belastingvriendelijke gemeente blijven?
Haaltert verdient beter - Willy Michiels Thuis1Jawel, al jaren maken we met onze partij grondige analyses van de gemeentecijfers die ons toelaten de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen, zoals het een goed huisvader betaamt. Toen we in de zomer van 2016 ook finaal de cijfers uit de jaarrekening 2015 konden analyseren, bleek dat de laatste verhoging van de personenbelasting met anderhalve procent eigenlijk een maat voor niets was. Begin deze maand viel dan het budget 2017 en de meerjarenplanning in onze mailbox en werd ons nogmaals bevestigd wat we al lang vermoedden en becijferd hadden: Haaltert heeft al jaren grote financiële reserves en kan de komende jaren nog bijkomende investeringen en aanwervingen bekostigen zonder daarbij in financiële moeilijkheden verzeild te geraken.

Van 2007 tot en met 2014 bleef de personenbelasting steevast behouden op 6%. Het huidige bestuur dreef dit percentage op tot 7,5%. Daarom hebben we er voor gezorgd dat de personenbelasting opnieuw met 1% werd verlaagd tot 6,5% en naar de toekomst toe zullen we trachten de inwoners nog meer terug te geven dan we nu uit de brand hebben kunnen slepen, aldus Willy Michiels, die in de vorige legislaturen nog schepen van financiën was. De verhoogde belastingdruk laat zich ook voelen in de talrijke verhoogde retributiereglementen op zaalverhuur, materialenverhuur, kopiebeleid, tarieven voor sport, cultuur, enz,… CL-VLD wil het verenigingsleven beter stimuleren en de gezinnen financieel bijspringen. Daarom vragen we ook dringend de herziening van bovenstaande tariefreglementen.

Vorig jaar deden we op de gemeenteraad ook het voorstel om de subsidiëring op te trekken voor het energiezuiniger maken van woningen en hogere tussenkomsten voor de gezinnen af te dwingen die tot afkoppeling van hemel- en afvoerwater moeten overgaan.

CL-VLD MAAKTE EEN GRONDIGE ANALYSE VAN HET GEMEENTEBUDGET 2017 EN HET MEERJARENPLAN…

EXPLOITATIE OF GEWONE WERKING

Beleidsmakers kunnen wel degelijk een verschil maken: kies je voor de gemakkelijkste weg dan verhoog je de ontvangsten door simpelweg de personenbelasting te verhogen. De huidige meerderheid heeft dit de voorbije twee jaren gedaan. Maar je kan ook bewuster omgaan met het belastinggeld van de inwoners en de kosten drukken, zoals iedere goede huisvader het betaamt. CL-VLD heeft van dat zuinig beheer van de gemeentefinanciën de vorige jaren steeds zijn stokpaardje gemaakt. Het is duidelijk dat het huidig beleid zijn uitgaven niet meer in bedwang heeft en op grote voet leeft, zoals hieronder duidelijk wordt weergegeven.

Onderstaande grafiek ter verduidelijking geeft in gele kleur weer wat het huidig bestuur voorziet in 2017
Haaltert verdient beter - grafiek ovld

CL-VLD eist dringend een gezond beheer en goede besteding van onze gemeentefinanciën!

INVESTERINGEN

Dankzij de gigantische spaarpot van 6 miljoen euro die we eind 2012 nalieten had de gemeente van 2013 tot medio 2016 geen nood om leningen af te sluiten om zijn uitgaven te financieren. Desondanks heeft het huidig bestuur nog totaal ten onrechte een megalening van 6,5 miljoen euro afgesloten terwijl er genoeg liquiditeiten aanwezig waren. Dit kost onze gemeente de volgende jaren jaarlijks 500.000 euro aan aflossingen en intresten! Op deze manier wil het huidig bestuur zich nog gauw profileren en trachten ze stemmen te winnen: allerhande nieuwe projecten werden nog extra toegevoegd aan het meerjarenplan en dit terwijl er nog in juni op de gemeenteraad een rampscenario van naakte ontslagen en geldtekort werd uitgeroepen voor volgende jaren als gevolg van ons voorstel om de belastingen met 1% te verminderen. CL-VLD geeft mee dat dit meerjarenplan onmogelijk voor de helft uit te voeren is en roept het bestuur aan tot waakzaamheid en realiteitszin. Stemmengewin mag niet primeren op het algemeen belang. Natuurlijk staat onze partij ook garant voor investeringen MAAR met een visie en gebaseerd op wat de ervaring ons geleerd heeft de voorbije jaren: dossiers moeten degelijk voorbereid worden in een samenwerking tussen administratie en politiek, alleen zo kom je tot de gewenste resultaten.

PEN EN PAPIER ZIJN GEWILLIG – REALISTISCH PLANNEN GEEFT ZUURSTOF IN DE FINANCIEN !

Haaltert

Het meerjarenplan is in één woord megalomaan te noemen en niet op maat van onze gemeente geschreven.

Ongeveer 260 acties werden gepland, geen enkele andere gemeente of grootstad in onze omgeving heeft zo’n grootheidswaanzin. We moeten ons durven af te vragen welke projecten nog haalbaar zijn deze legislatuur en primair structuur in de wanorde creëren. Uiteindelijk resulteren de gedane inspanningen nu in niets omdat het huidig beleid alles tegelijk wil aanvatten. Dit leidt tot immobilisme.

Het meerjarenplan rust als een juk op de schouders van de gemeentewerking en de belastingbetaler!

Het meerjarenplan gaat totaal foutief uit van een realisatiegraad van 100%, terwijl dit in werkelijkheid nauwelijks 25% bedroeg de afgelopen vier jaar!

We zijn eind 2016 en komen tot de bevinding dat behalve de collectorwerken in Heldergem er nauwelijks geïnvesteerd werd in Haaltert: 2,5 miljoen in 2013 (waarvan meer dan 2 miljoen uit projecten van de vorige legislatuur), 1 miljoen in 2014, 2 miljoen in 2015, en voor 2016 ramen we slechts 1,5 miljoen aan werkelijke investeringen. In het voorlaatste jaar van het vorig bestuur, t.t.z. in 2011 bedroegen onze investeringen nog 4,5 miljoen euro of voerden we 70 % uit van ons budget.

Zo komt het dat Haaltert eind 2016 over 7 miljoen aan openstaande investeringsenveloppes beschikt.

CL-VLD ijvert voor transparantie en samenwerking, met wederzijds respect!

Haaltert verdient beter - pastorie

Pastorie Kerksken blijft verkrotten….

Welgeteld 4 jaar geleden – op de gemeenteraad van december 2012 – besliste het toenmalige gemeentebestuur van Haaltert om de oude leegstaande pastorij van Kerksken openbaar te verkopen. Op basis van de schatting van 320.000 euro en rekening houdend met de interesse van meerdere kooplustigen zou de verkoop van dit meer dan 250 jaar oude gebouw een aardig duitje opbrengen in de gemeentekas. Het nieuwe bestuur van N-VA, sp.a en Open & Liberaal kon zich moeilijk vinden in dit door het vorige bestuur goedgekeurde en koos er van in den beginne van de nieuwe legislatuur prompt voor om, geïnspireerd door sommige die-hards, het gebouw alsnog toch te behouden. Maar tegen welk prijskaartje ?!? In plaats van een minimale verkoopopbrengst van 320.000 euro stond plots een renovatiekost van 515.000 euro, waarvoor uiteindelijk een mogelijke subsidiëring van 200.000 zou kunnen in mindering worden gebracht. Om dan van onderhoud, verwarming en dergelijke kosten meer nog maar te zwijgen. Of in totaliteit een negatief resultaat (lees weggegooid geld) van maar liefst 600.000 euro. En inmiddels staat de oude pastorij nog verder te verkommeren…. Van goed besturen gesproken !!!

Haaltert verdient beter - stmartinusheem

Sint-Martinusheem in de kou…

Een van de weinige realisaties waar we samen met de huidige bestuursmeerderheid gelukkig mee zijn, is de aankoop van het Sint-Martinusheem in Kerksken. Maar toch…. Het is er in deze tijd van het jaar oooo zo koud ! De schuld van de oppositie zegt het schepencollege en zijn aanhangers, met AHA op de eerste rij, want de dissidenten blokkeren immers de installatie van de nieuwe verwarming door het uitroepen van de onbestuurbaarheid. Alhoewel …. Ongeveer een goed jaar geleden werden de oude mazouttanks en stookketel – al dan niet met de tijdige en nodige afbraakattesten – verwijderd. Als het bestuur dan wacht tot in september om de nodige werken uit te voeren kan men moeilijk de schuld in andermans schoenen schuiven. Voor ons is dit het zoveelste voorbeeld van slecht bestuur….

Het traject van de N460 : Wat met middenstand en bewoners ?

In onderstaand artikel wil Steven Knockaert nog even terug komen op zijn artikel van deze zomer betreffende de wegeniswerken van de N460 die voorlopig in 2019 op planning staan.

Na de infosessie van Unizo Groot Haaltert in oktober laatstleden, waar we mochten rekenen op een grote opkomst, begonnen de mensen stilaan te begrijpen wat er aan de hand was en welke gevolgen dit met zich zal meebrengen in 2019.

De hamvraag op de sessie was: waarom zijn wij als inwoner en betrokken partij nooit op de hoogte gebracht vanuit de gemeente? Waarom het stilzwijgen?

De conclusie is dat de stappen die men diende te volgen in zulke ingrijpende werken niet volgens de nodige procedure zijn gegaan.  Dit resulteert nu in plannen waar niemand zich kan in vinden.  Uiteindelijk zullen bewoners die over meer dan 1 wagen beschikken in de problemen komen. Middenstanders zullen misschien noodgedwongen hun zaak moeten sluiten daar er totaal geen parkeergelegenheid meer is voor de deur. Om dan nog te zwijgen over de problematiek tijdens de werken.

Parkeergelegenheden verdwijnen omdat we prioriteit moeten geven aan voetgangers en fietsers, waar wij absoluut geen probleem mee hebben.  Had men vanuit de gemeente eerst een studie laten maken, dan hadden ze gemerkt dat ze op vele plaatsen hadden kunnen onteigenen, waardoor men zowel parkeerstroken kon voorzien, naast de nodige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.
Het is jammer dat wanneer wij vanuit de Middenstandsraad een infosessie/vergadering geven, de Schepen van Middenstand ofwel niet aanwezig is ofwel zeer ongeïnteresseerd aanwezig is en de zaal nog voor het einde van de sessie verlaat.  Bestuurders van de middenstandsraad krijgen echter wel het verwijt dat ze voor onze gemeentelijke handelaars al die jaren nog niets hebben verwezenlijkt, laat staan zich ervoor hebben ingezet. Als wij, Unizo en Middenstandraad, proberen onze handelaars samen te brengen om elkaar beter te leren kennen dan krijgen wij van onze Schepen van Middenstand vooral tegenwerking ipv medewerking. Desondanks werd het eerste ondernemerscafé een groot succes.

De gemeente Haaltert heeft dankzij de Middenstandsraad dit jaar €70.000 subsidies ontvangen om te herinvesteren in de middenstand. Dit jaar heeft men ervoor gekozen dit te gebruiken om een parking aan te leggen in Denderhoutem. Misschien moeten we er ook eens over na denken om mensen die het in deze moeilijke tijden nog aandurven om een zaak te beginnen te gaan belonen met bv een starterspremie om zo onze handelskernen opnieuw te helpen versterken.

Veel beloven en weinig geven doet verenigingen in onmin leven.

Bij aanvang van de huidige legislatuur werd heel veel beloofd en kwam er een ambitieus (lees grotesk) meerjarenplan.

Zo werden ook vele beloftes en hoopgevende uitspraken gedaan naar de verenigingen: men ging volop de kaart van de verenigingen trekken, men ging deze volop ondersteunen (zowel financieel als materieel) en men ging alle organisaties en evenementen van de nodige zuurstof voorzien.

De realiteit is echter schrijnend anders… vele verenigingen hebben reeds de handdoek in de ring gegooid of dienden hun lidgelden fors te verhogen om alsnog te kunnen overleven.
Klap op de vuurpijl was de schandalige manier waarop de respectievelijke Feestraden van elke deelgemeente werden opzijgezet en dit omdat de nieuwe legislatuur vond – en dit werd openlijk gezegd- dat deze te “blauw” waren. Jarenlang hebben al deze Feestraden Haaltert en zijn deelgemeenten laten genieten van tal van GRATIS organisaties waar mensen konden samenkomen, zich amuseren, kortom waar het goed was om te vertoeven. Deze Feestraden, bestaande uit vrijwilligers, deden dit ten voordele van iedereen, ongeacht rang, stand, afkomst, laat staan politieke kleur.

Het toppunt van schijnheiligheid en hypocrisie bestond in het invoeren van het fameuze retributie reglement, waardoor alle verenigingen dienden te betalen voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur en middelen (podium, nadars, verbodsborden, etc..). Hiertegen werd meermaals geprotesteerd door CL-VLD, helaas tot op heden zonder gevolg. Alhoewel… net voor de onbestuurbaarheid wilden de meerderheidspartijen hier op terugkomen. Zou het spreekwoord ‘het verstand komt met de jaren’ hier van toepassing zijn of is het een truc uit de toverhoed om na jarenlang wanbeleid, toch nog hun gezicht proberen te redden nu de verkiezingen van 2018 met rasse schreden naderen ?

Dit artikel is echt niet overdreven, een paar voorbeelden van dit jaar alleen al: Feestraad Haaltert mocht 300 € ophoesten voor hun organisaties. ‘Kesken zwingt’ mocht bijna 500 € afdokken voor hun zéér geslaagde en gesmaakte parkingconcerten… nochtans GRATIS toegang voor iedere bezoeker. Feestraad Atom mocht bijna 700 € ophoesten voor hun organisaties, ook GRATIS voor de bezoekers.

Dit is absoluut niet aanvaardbaar en brengt ook de toekomst van al deze organisaties in gevaar.

Komt daarbij dat deze Feestraden al twee jaar géén subsidies meer krijgen. Godzijdank en omwille van hun sterke samenhang, bestaan ze nog en doen zij verder zonder de steun van de gemeente. Het is dus niet dankzij de beleidsmensen dat Groot Haaltert LEEFT en BRUIST !

En om de hypocrisie helemaal aan te tonen nog een laatste anekdote: in den beginne van de nieuwe legislatuur vroeg Jong CD&V het gebruik van gemeentelijke infrastructuur voor het organiseren van een quiz. Alweer een evenement om mensen bij elkaar te brengen…. dit stuitte op een dikke NJET omwille van ‘geen verhuur aan politieke partijen’. En wat zien we nu… Curieus (afdeling SPA), De Vlaamse Kring (afdeling NVA),… krijgen 750 € subsidie van de gemeente… moet er nog zand zijn?

Besluit : de huidige bestuurslui krijgen een dikke onvoldoende voor hun beleid naar de verenigingen toe.

Wat u (nog) niet te horen kreeg over de verkavelingsproblematiek

Of hoe dit eigenlijk geen problematiek hoeft te zijn mocht het huidig College van Burgemeester en Schepenen enige welwillendheid aan de dag leggen.

Er werd namelijk door CL – Open VLD reeds op 30 november een voorstel tot oplossing overgemaakt aan het College. Jammer genoeg werd hier tot op heden niet op ingegaan, noch werd hier met enig woord over gerept in de communicatie van schepen Houtman op TV Oost of Radio 2. Liever dan de betrokken mensen te helpen, kiest het huidige College ervoor om dit item gewoon aan te grijpen om in de media nog maar eens de kalimero-rol op te nemen.

Misschien kunnen de mensen achter de ‘niet-partijgebonden’ burgerbeweging AHA dit ook eens op een objectieve manier meegeven aan de inwoners van Haaltert in plaats van geheel onjuist te publiceren dat inwoners en nieuwe inwoners in Haaltert niet meer kunnen bouwen. Voor alle duidelijkheid : mensen die willen bouwen of verbouwen en hiervoor gewoon een stedenbouwkundige vergunning aanvragen ondervinden absoluut geen hinder. De problematiek doet zich momenteel voor in welgeteld drie (u leest wel degelijk: drie) verkavelingsdossiers (verkavelen = opsplitsen van een terrein in meerdere loten). We hopen dat ons voorstel alsnog zo snel mogelijk aanvaard wordt door het huidig College, zodat deze mensen verder kunnen met hun plannen.

Procedure
We nemen u eerst graag even mee in de procedure die u als verkavelaar moet doorlopen. Om een verkavelingsvergunning te bekomen krijgt men eerst een aantal lasten opgelegd, bv ivm de nutsvoorzieningen of ivm een gratis grondafstand aan de gemeente voor de aanleg van een voetpad. Pas wanneer alle opgelegde lasten voldaan of gewaarborgd zijn, levert het College van Burgemeester en Schepenen een verkoopbaarheidsattest af en op basis van een dergelijk attest kan de verkavelingsakte bij de notaris kan verleden worden.

Waar wringt het schoentje dan in Haaltert?
Voor de last aangaande de gratis grondafstand dient er een ontwerpakte opgemaakt te worden door de gemeente en deze
moet aanvaard worden door de gemeenteraad. Omwille van de onbestuurbaarheid en het gebrek aan vertrouwen in de huidige bestuursploeg werd gedurende een aantal maanden geen enkel punt meer goedgekeurd op de gemeenteraad, en dus werden ook deze punten aangaande gratis grondafstand voorlopig niet goedgekeurd.

Volgens Schepen Houtman blokkeert de oppositie de vooruitgang van verkavelingsdossiers. Gezien noch de bevoegde schepen, noch de rest van het schepencollege, enige creativiteit aan de dag legt om de vooruitgang van deze dossiers te waarborgen, hebben wij zelf een voorstel gedaan om deze problematiek aan te pakken.

Mogelijke oplossing om voortgang verkavelingsdossiers te waarborgen Omdat het voldoende is om een opgelegde last binnen een verkavelingsvergunning te waarborgen, dient de eigenlijke grondafstand niet effectief gerealiseerd te zijn, hij dient enkel gewaarborgd te zijn.

Dit kan perfect gebeuren door de eigenaar-verkavelaar een verbintenis te laten tekenen dat hij op eerste verzoek van de gemeente zal instemmen met de gratis grondafstand. De notarissen gaven ook al aan dat deze oplossing werkbaar is voor hen. Alleen wil het schepencollege dit tot op heden niet aanvaarden als oplossing. Nochtans was de werkwijze tot een paar jaar terug zo dat de grondafstand altijd pas later plaatsvond en dit zelfs zonder enige voorafgaande verbintenis.

Conclusie
Er is wel degelijk een, zij het weliswaar tijdelijke, maar toch werkbare oplossing. Deze dossiers hoeven dus niet noodzakelijk geblokkeerd te zijn en te blijven.
Maar liever dan de betreffende mensen in deze dossiers verder te helpen door deze voorgestelde oplossing toe te passen, grijpt schepen Houtman dit in de media gretig aan om de perceptie rond de onbestuurbaarheid in hun voordeel uit te spelen. Jammer dat ze op dat moment met geen enkel woord rept over onze toen reeds aangereikte oplossing…

Haaltert verdient beter - rode neuzen

Rode Neuzen Actie

Het bestuur van Centrumlijst-VLD besloot heel recent om zijn beste beentje voor te zetten ten voordele van de Rode Neuzen Actie. In minder dan één maand tijd werden meer dan driehonderd Rode Neuzen verkocht en als apotheose werd een aperitiefconcert georganiseerd waarop talloze aanwezigen en zeker ook meerdere gulle sponsors nog een extra duit in het zakje deden ten voordele van onze actie.

Uiteindelijk mochten we meer dan 2.500 € overmaken aan het Rode Neuzen Fonds, wat gezien de zeer korte tijdspanne een groot succes mag genoemd worden. Vele handen en de onverdroten inzet van het bestuur maakten dit resultaat mogelijk. Eén persoon in het bijzonder verdient het om toch even speciaal in de bloemen gezet te worden, zijnde ons zeer gewaardeerd bestuurslid Johny Mertens. Hij nam niet alleen de verkoop van een groot deel van de Rode Neuzen voor zijn rekening, maar hij maakte zich ook onmisbaar voor, tijdens en na het aperitiefconcert zelf. Een heel gemeende DANK U WEL aan iedereen die een Rode Neus kocht, een bedrag schonk en/of aanwezig was op ons aperitiefconcert.