Samenwonende partners worden evenwaardige huurders

0
589

huren

Samenwonende partners worden evenwaardige huurders

Steeds meer samenwonenden zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Toch wordt het huurcontract meestal niet met beide partners afgesloten, maar neemt één van beide het contract op zich. Dat betekent niet alleen dat de inwonende partner niet verantwoordelijk is voor de contractuele verplichtingen, maar ook dat hij of zij geen woonzekerheid heeft in geval er iets fout loopt. Om duidelijkheid te scheppen en rechtszekerheid te bieden voor zowel de huurder als de verhuurder, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger An Christiaens een automatisch medehuurderschap voor.

De huur van de gezinswoning en het huurrecht van de langstlevende echtgenoot worden niet geregeld in de woninghuurwet, maar wel in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. An Christiaens wil dit anders geregeld zien. Alle regels die raken aan de rechten en plichten van de betrokken partijen bij een huurovereenkomst moeten opgenomen worden in het huurrecht.

An Christiaens: “Heel wat koppels kiezen voor een huurwoning, maar in het huurcontract wordt vaak geen melding gemaakt van hun verbintenis. Dat komt doordat de gekozen gezinswoning vóór het samenwonen al de huurwoning was van één van de partners, of omdat het nieuwe contract wordt afgesloten op naam van één van de partners. De partner die inwoont heeft volgens de huurwet echter geen woonzekerheid, maar ook geen enkele plicht ten aanzien van de verhuurder. Door het invoeren van een medehuurderschap sta je als inwonende sterker in conflictsituaties of bij het overlijden van je partner, maar ook als verhuurder heb je meer zekerheid doordat je een verbintenis aangaat met twee personen.”

Fiscaal hebben wettelijk samenwonenden dezelfde rechten als gehuwden, maar op het vlak van het huurrecht is er geen bescherming voor de samenwonende partner of echtgenoot. Ook bij feitelijk samenwonenden is er geen duidelijk wetgevend kader. CD&V wil de inwonende partner automatisch medehuurderschap geven in het geval van een huwelijk, wettelijk samenwonen, of 2 jaar feitelijk samenwonen.

Het medehuurderschap zorgt voor contractuele verplichtingen, maar garandeert ook woonzekerheid voor de inwonende partner.

Bij overlijden van de partner die het contract aanging, zal de huur automatisch worden voortgezet. In het geval van een relatiebreuk krijgt elk van beide partners hetzelfde recht op huur, ongeacht wie het contract oorspronkelijk afsloot. De vrederechter beslist wie exclusief huurder wordt van de woning. Ook de verhuurder wordt betrokken in het geding omdat hij of zij als betrokken partij moet kunnen rekenen op een zekere en betrouwbare voortzetting van het contract.

An Christiaens: “CD&V wil niet alleen huurzekerheid garanderen in goede tijden, maar ook houvast bieden in minder gunstige omstandigheden. Als het samenwonen misloopt, wordt stopgezet of de partner komt te overlijden, zorgt dat voor huuronzekerheid. Door het medehuurderschap kan de huur aan beide partijen worden toegewezen met aandacht voor het belang van de verhuurder. Op deze manier vermijden we menselijke drama’s.”

Overzicht voorstelmaatregelen

Medehuur

Voor gevallen waarin slechts één van de partners het huurcontract ondertekende wil An Christiaens voorzien in:

– een automatisch medehuurderschap voor de andere echtgenoot, of wettelijk samenwonende partner;

– een automatisch medehuurderschap voor de andere feitelijk samenwonende partner indien zij twee jaar duurzaam en affectief samenwonen.

Relatiebreuk

In geval van een relatiebreuk kan elk van de partners aanspraak maken op het recht op huur, ongeacht wie het contract oorspronkelijk afsloot. In dergelijke situaties is het de vrederechter die zal moeten oordelen over de toewijzing van de huur. De vrederechter kan dan ook rekening houden met de belangen van de verhuurder.

Automatische voortzetting bij overlijden

In geval van overlijden van de huurder, wordt voorzien in een automatische voortzetting van de huurovereenkomst. In geval van contractuele medehuur, zet de overblijvende huurder exclusief, met uitsluiting van alle andere personen, de huur minstens 6 maanden voort.