Versoepelde voorwaarden voor energie in sociale woningen

huisVersoepelde voorwaarden voor energiebesparende maatregelen in sociale woningen

Binnenkort zullen sociale huisvestingsmaatschappijen makkelijker subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun sociaal patrimonium.

Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Schauvliege om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor grondige energetische renovatie van woningen en appartementen. Deze middelen werden evenwel slechts in 1 dossier aangewend.

“Daarom drong ik er bij de minister op aan om deze problematiek op korte termijn aan te pakken en de strenge voorwaarden te versoepelen. Er wordt nu gevolg gegeven aan mijn oproep zodat sociale huisvestingsmaatschappijen volop kunnen inzetten op energetische renovatie en hiervoor de voorhanden zijnde subsidies kunnen aanwenden”, stelt Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman.

De renovatienood in de sociale huisvestingssector is immers enorm groot: “Als we tegen 2020 alle sociale woongelegenheden energiezuinig willen maken, moeten we alle mogelijke middelen aanwenden om sociale huisvestingsmaatschappijen te stimuleren hierin te investeren. De minister grijpt nu in en herbekijkt de subsidievoorwaarden.”

Concreet vervallen de vereisten rond collectieve energetische voorzieningen en de installatiestudie. Bovendien zal de subsidie kunnen aangevraagd worden bij de start van de werken en niet meer na de voltooiing, zodat de sociale huisvestingsmaatschappijen reeds in een vroeg stadium een duidelijk zicht krijgen op de ondersteuning die ze kunnen genieten. Tenslotte zal een eerste schijf van 80% van het subsidiebedrag uitbetaald worden bij aanvang van de werken.

“De versoepeling van de voorwaarden voor deze financiële ondersteuning is een grote stap vooruit voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. Voortaan zullen meer energiebesparende maatregelen in sociale woongelegenheden financieel kunnen ondersteund worden via het Vlaams Klimaatfonds”, aldus Taeldeman.

Naast de financiële middelen van het Vlaams Klimaatfonds zijn er premies ter beschikking van sociale huisvestingsmaatschappijen voor rationeel energieverbruik. Tot eind 2018 kan er gebruik gemaakt worden van een budget van 28,5 miljoen euro. 50% van deze middelen werd reeds aangewend door de sociale huisvestingsmaatschappijen, o.m. voor het vervangen van enkel glas en het vervangen van verouderde stookketels. Op dit ogenblik is er nog een budget van 14 miljoen ter beschikking.