Veiligheidsmaatregelen die vanaf dit weekend van toepassing zijn

michelAanslag in de Thalys: de Eerste minister heeft de Veiligheidsraad bijeengeroepen en hebben volgende maatregelen genomen die vanaf dit weekend van toepassing zijn

Op initiatief van Eerste minister Charles Michel heeft het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid op vrijdag 21 augustus vergaderd in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de kabinetten van de vice-eersteministers en de minister van Justitie, het Federaal Parket, de Veiligheid van de Staat en het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD).

Eerste minister Charles Michel en de Franse President François Hollande hielden gisteravond telefonisch overleg en kwamen overeen om de samenwerking te versterken tussen de Franse en Belgische diensten (gerechtelijke autoriteiten, politiediensten, inlichtingendiensten, het OCAD en zijn Franse tegenhanger UCLA). Verder zijn onmiddellijk twee Belgische speurders van de federale gerechtelijke politie naar Frankrijk gestuurd.

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant heeft overleg gehad met de gedelegeerd bestuurders van de NMBS, de Thalys en Infrabel om de operationele uitvoering van de versterkte specifieke veiligheidsmaatregelen in de treinen en de stations te bekijken.

De eerste minister heeft de Nationale Veiligheidsraad op zaterdagmiddag bijeengeroepen op zijn kabinet. Ter herinnering, de Eerste minister zit de Nationale Veiligheidsraad voor en ook de ministers die bevoegd zijn voor Justitie, Defensie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken en de vice-eersteministers die niet bevoegd zijn voor deze materies maken er deel van uit.

De Nationale Veiligheidsraad heeft de volgende maatregelen genomen, die vanaf dit weekend van toepassing zijn:

· Intensifiëring van de dagelijkse gemengde Frans-Belgische patrouilles in de Thalys;

· Versterking van de patrouilles en versterkte controles in de internationale stations, in samenwerking met de lokale politiezones ;

· Communicatie aan de federale politiediensten en de lokale politiezones: alle federale en lokale politiediensten worden herinnerd aan de vraag naar een grotere sensibilisering en waakzaamheid ten opzichte van verdacht gedrag tijdens alle grote evenementen en publieke bijeenkomsten.

· Versterkte controles van de bagage.

Het federaal parket is een onderzoek gestart.

De identiteit van de verdachte die werd aangehouden door de Franse autoriteiten is nog niet officieel bevestigd. Indien zijn identiteit wordt bevestigd, hebben de Spaanse diensten dit individu aan België gesignaleerd omwille van zijn sympathieën voor extremistische moslimmiddens en -ideeën.

De eerste minister wil in naam van de regering hulde brengen aan de moed van de passagiers die tussenbeide zijn gekomen en erin geslaagd zijn het individu te overmeesteren en op die manier een veel grotere tragedie hebben kunnen voorkomen. Er is een procedure opgestart om een eretitel toe te kennen.

Ter herinnering, de regering heeft al 12 maatregelen in de strijd tegen het terrorisme uitgevoerd, waaronder :

– invoering in het strafwetboek van een nieuw terroristisch misdrijf, namelijk verplaatsing naar het buitenland met terroristische doeleinden;

– uitbreiding van de lijst van strafbare feiten die aanleiding geven tot het gebruik van bijzondere onderzoeksmethoden (art. 90ter Wetboek van Strafvordering);

– uitbreiding van de mogelijkheden voor het intrekken van de nationaliteit;

– tijdelijke intrekking van de identiteitskaart, weigering tot aflevering en intrekking van paspoorten

– activatie van het mechanisme waarin de wet voorziet om personen te identificeren die betrokken zijn bij de financiering van het terrorisme en van wie de tegoeden worden bevroren;

– aanpassing van de omzendbrief “Foreign Fighters” van 25 september 2014 met betrekking tot het informatiebeheer en de opvolgingsmaatregelen inzake “Foreign Fighters” die in België verblijven. Hierbij zal gestreefd worden naar een vereenvoudiging van de huidige structuren en een duidelijkere taakverdeling tussen de diensten en een systematisering van de wijze van opvolging;

– informatie-uitwisseling. Optimalisering van de informatie-uitwisseling tussen de administratieve en gerechtelijke overheden en diensten.

De Eerste minister stelt voor om dringend een gezamenlijk comité te organiseren met de ministers van Transport en Binnenlandse Zaken (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland) om de operationele maatregelen ter preventie van het terrorisme te versterken en meer bepaald de identiteits- en bagagecontroles te ver‎strengen.