De digitalisering van overheidsopdrachten bij het Waals Gewest

compDe digitalisering van overheidsopdrachten bij het Waals Gewest

Het Rekenhof publiceert een auditverslag over de digitalisering van overheidsopdrachten bij het Waals Gewest. De Waalse Overheidsdienst werkt aan een systeem van IT-applicaties om de procedures voor overheidsopdrachten tegen eind 2014 te digitaliseren. Volgens de bevindingen van het Rekenhof lijkt het erg onwaarschijnlijk dat het systeem eind 2014 operationeel zal zijn. De manier waarop het project technisch wordt aangepakt, laat bovendien niet toe komaf te maken met de uiteenlopende werkwijzen en biedt geen garanties qua vertrouwelijkheid en daling van het risico op fouten of onregelmatigheden.

Mate waarin de digitaliseringsdoelstelling is verwezenlijkt

De Waalse regering wil alle procedures voor alle soorten overheidsopdrachten informatiseren en het systeem doen gebruiken door alle departementen van de Waalse Overheidsdienst, alle Waalse instellingen van openbaar nut en zoveel mogelijk private ondernemingen.
De administratie en de regering hebben ervoor geopteerd de bestaande applicaties te behouden en voort te ontwikkelen, om ze vervolgens samen te brengen in één enkel coherent systeem.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de ontwikkeling en de implementering van de diverse IT-applicaties eind 2013 nog niet voltooid waren en dat er geen sprake was van een veralgemeend gebruik. Bovendien hield het systeem nog geen rekening met de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving, die op 1 juli 2013 in werking trad. Die vaststellingen maken het erg onwaarschijnlijk dat het systeem eind 2014 operationeel zal zijn.
Bij gebrek aan exhaustieve en betrouwbare boekhoudgegevens kon het Rekenhof geen evaluatie maken van alle kosten die kunnen worden aangerekend op het project dat de digitalisering van de overheidsopdrachten beoogt. Het heeft vastgesteld dat er voor de periode van 2000 tot 2005 sprake is van meer dan 2 miljoen euro aan uitgaven, inclusief btw, en dat er in 2012 in totaal nagenoeg 744.000 euro werd vastgelegd, eveneens inclusief btw.

Tekortkomingen van het systeem

De versmelting van bestaande IT-applicaties is een transversaal project, maar de Waalse regering besliste in 2011 om het te financieren als een specifiek project. Het Rekenhof stipt aan dat die keuze een aantal gevolgen heeft zoals het feit dat de werkwijzen uiteenlopen, dat de administraties individueel blijven werken en dat de kostenverdeling onvolledig is. Bovendien verhoogt die keuze de waarschijnlijkheid dat er zich technische incoherenties zullen voordoen en dat het budget onvoldoende wordt opgevolgd.

Naleving van de wetgeving inzake gedigitaliseerde overheidsopdrachten

De vertrouwelijkheid van het systeem berust thans bij de private IT-medecontractant. Het Rekenhof is van oordeel dat die situatie snel moet worden bijgestuurd door die bevoegdheid opnieuw toe te wijzen aan het IT-departement van de Waalse Overheidsdienst.
Bovendien laat het systeem niet toe de mogelijkheden te benutten die de nieuwe regelgeving biedt inzake het gebruik van volledig gedigitaliseerde procedures voor overheidsopdrachten (dynamisch aankoopsysteem en elektronische biedingen).

Bijdrage van het systeem tot de interne controle

De digitalisering van overheidsopdrachten biedt thans geen enkele zekerheid dat de reglementering wordt nageleefd en vormt evenmin een versterking van de interne controle. Bovendien zijn de tools die het risico op fouten en zelfs onregelmatigheden kunnen indijken, niet of nog niet voorhanden.

Aanbevelingen van het Rekenhof

Ingevolge die bevindingen beveelt het Rekenhof aan werk te maken van een echt uitrolplan en dat te implementeren, te waken over de transparantie van de financiering door nauwgezet toe te zien op de gefactureerde prestaties, de nodige aanpassingen door te voeren om gebruik te kunnen maken van de nieuwe digitale procedures waarin de regelgeving voorziet en in het project internecontrolemaatregelen op te nemen zoals fraudepreventie en -detectie, en de identificatie, inschatting, verwerking en controle van risico’s.

Antwoord van de minister-president

De minister-president van de Waalse regering heeft verklaard de bevindingen en aanbevelingen van het Rekenhof in hun geheel te onderschrijven. Hij heeft ook de acties toegelicht die zullen worden voorgesteld om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof met betrekking tot de uitwerking van het IT-luik.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here