Regie der Gebouwen: strafproces Brussel gestart

advoRegie der Gebouwen: strafproces Brussel

Op 6 oktober 2014 is het strafproces gestart tegen enkele (voormalige) personeelsleden van de Regie der Gebouwen inzake mogelijke corruptie.

De Regie der Gebouwen werkte van in het begin volledig mee aan het gerechtelijk onderzoek waarvan zij in januari 2006 op de hoogte werd gebracht. Zij stelde zich toen al burgerlijke partij op basis van de toen beschikbare informatie.

Op het tijdstip van het openbaar maken van het gerechtelijk onderzoek (en de aanhouding van enkele ambtenaren) was de Regie der Gebouwen al twee jaar bezig met haar hervorming. Een externe change manager en een externe consultant gaven daarbij ondersteuning. Het resultaat van dit alles was een verregaand consistent hervormingsplan dat niet alleen de structuur van de organisatie hervormde maar waarbij ook de interne organisatie, controle en werkprocessen werden vernieuwd.

In het voorjaar 2006 werd een extern forensisch auditbureau aangesteld om de algemene werking, de gebruikte procedures, de werkwijzen, de beslissing-, opvolging- en controlemethodes te onderzoeken om alle mogelijke risico’s op misbruiken bij de toewijzing en de uitvoering van overheidsopdrachten in kaart te brengen en actieplannen uit te werken.

Sedertdien werden verschillende hervormingen doorgevoerd zodat de Regie der Gebouwen thans volledig anders is georganiseerd en andere interne procedures hanteert. Onmiddellijk na de start van het politieonderzoek in 2006 werden de interne controlemaatregelen aangescherpt in samenwerking met de Inspectie van Financiën. In 2007 werd een eigen integriteitsbeleid opgestart. In 2008 werd een nieuw directiecomité aangesteld met mandaathouders. In datzelfde jaar werd voor het ganse federaal openbaar ambt een federaal deontologisch kader uitgewerkt en werd een integriteitsopleiding gegeven aan alle leidinggevende ambtenaren. In 2009 werd de organisatiestructuur volledig vernieuwd. In 2011 werd een deontologische leidraad voor kwalitatief werfbeheer uitgebracht samen met een intensieve sensibiliseringcampagne naar zowel de eigen personeelsleden als de aannemers/leveranciers en klanten. In 2012 volgde de oprichting van een interne controledienst. In 2014 werd een Charter voor duurzame samenwerking afgesloten met verschillende beroepsfederaties uit de aannemers- en vastgoedsector én een samenwerkingsprotocol met de FOD Waso in het kader van de strijd tegen de sociale fraude op de werven.

Wat de interne maatregelen betreft tegen de betrokken personeelsleden, heeft de Regie der Gebouwen de toen mogelijke wettelijk beschikbare disciplinaire en statutaire maatregelen genomen.

In afwachting van het resultaat van het strafonderzoek werden verschillende ordemaatregelen genomen, zoals de uitvoering van andere taken, de overplaatsing naar een andere dienst en het zo veel mogelijk voorkomen van contacten met aannemers.

Na toelating gekregen te hebben om het gerechtelijke dossier in te zien in september 2007, werden tuchtprocedures opgestart tegen de betrokken ambtenaren. Deze procedures konden destijds wettelijk gezien nog niet worden voltooid omdat het statuut van de Rijksambtenaar uitdrukkelijk stelt dat eerst de strafprocedure dient te worden afgewacht vooraleer de tuchtprocedure kan worden verdergezet.

Na kennis genomen te hebben van de eindvordering van de Procureur des Konings en de verwijzing van de verdachten naar de Correctionele rechtbank werden bijkomende ordemaatregelen genomen en werden de nog in dienst zijnde betrokken ambtenaren preventief geschorst in het belang van de dienst.

De aannemers die betrokken zijn bij de gerechtelijke onderzoeken werden geweerd uit alle toekomstige overheidsopdrachten en de Regie legde klacht neer bij de Commissie voor de Erkenning der Aannemers, aldus de communicatieverantwoordelijke Regie der Gebouwen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here