Belgie is nog steeds niet het Verenigd Koninkrijk

bubBelgie is nog steeds niet het Verenigd Koninkrijk volgens Union Belge

Op 18 september 2014 spraken de Schotten zich in een referendum uit over de onafhankelijkheid van hun regio, die van het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt. Een duidelijke meerderheid van 55% stemde tegen de onafhankelijkheid en dus tegen het risicovolle avontuur van het door de nationalist Alex Salmond geleide “Yes-kamp”. Flaminganten en wallinganten in België namen Schotland als voorbeeld. Toch zijn er ondanks de duidelijke nee bitter weinig gelijkenissen tussen het Verenigd Koninkrijk en België. Zie hier waarom.

1) Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit historische naties, veroverd door Engeland

Het Koninkrijk Engeland werd in 927 gesticht, het Koninkrijk Schotland in 843. In Wales ontstonden vanaf de 5de eeuw verschillende autonome prinsdommen, terwijl in Ierland lokale heersers de plak zwaaiden. De koningen van Engeland veroverden achtereenvolgens Ierland (1169), Wales (1282) en tenslotte Schotland (1707). Vanaf 1801 zou het land de naam Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland dragen. Schotland en Ierland werden in vele bloedige veldslagen door de Engelsen verslagen en hun inwoners werden lange tijd als onderworpen bevolkingsgroepen behandeld, hetgeen het anti-Britse nationalisme er aangezwengeld heeft. “Vlaanderen” en “Wallonië” daarentegen zijn geen historische naties, maar recenteneo-creaties van flaminganten en wallinganten, hun particratie en hun media.

2) Het Verenigd Koninkrijk is al deels uiteengevallen

In 1922 maakte het grootste deel van Ierland zich na een burgeroorlog los van het Verenigd Koninkrijk om de Ierse Vrijstaat te vormen. Die bleef wel nog tot 1937 als een Brits dominion deel van het Britse Rijk uitmaken. Noord-Ierland daarentegen bleef integraal deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk.

3) De religieuze kloof

Daar waar de meerderheid van de Belgen traditioneel katholiek is, zijn binnen het Verenigd Koninkrijk de kerken gesplitst (Church of England, Church of Schotland …). In Schotland is de katholieke kerk ook prominenter aanwezig dan in Engeland. In Noord-Ierland gaven religieuze tegenstellingen tussen katholieken en protestanten vanaf de jaren 1960 tot de jaren 1990 aanleiding tot een gewapend conflict.

4) De demografie

De Schotten zijn met 5 miljoen (één van de weinige vergelijkingen met de Nederlandstalige Belgen), de rest van het Verenigd Koninkrijk telt 58 miljoen inwoners. Met een proportie van 8% van de bevolking van het land is het inwonersaantal van Schotland veel lager dan het aantal inwoners in één van de twee grote Belgische gewesten of gemeenschappen, en zeker dan dat van het “Vlaams” gewest of de “Vlaamse” gemeenschap waar ca. 58% van de Belgen wonen. In zekere zin, kan men veeleer de vergelijking maken met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dat bestond tussen 1815 en 1830. Toen België zich afscheurden, werden de eveneens landelijke grenzen die vastgelegd werden tijdens de Franse bezetting (die min of meer die van de Habsburgse periode hernamen) hersteld. Maar na het verdrag van Londen (1839) verloor België het oosten van Limburg en het Groot-Hertogdom Luxemburg (overigens tegens de zin van de lokale bevolking).

5) Het territorium

Schotland heeft een oppervlakte die dubbel zo groot is als België en zes maal zo groot als het zogenaamde “Vlaanderen”.

6) De grenzen

Schotland heeft een landelijke en duidelijk afgebakende grens met Engeland, net zoals Tsjechië binnen Tsjechoslowakije een landelijke grens met Slowakije had. In België is de grenzenkwestie omwille van de taalgemengde gebieden (Brussel, de faciliteitengemeenten …) veel complexer aangezien de aan de zogenaamde taalgrens liggende gebieden dikwijls dichtbevolkt en tweetalig zijn (Brussel, de faciliteitengemeenten…). In zekere zin kan men het Verenigd Koninkrijk eerder met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat van 1815 tot 1830 bestond, vergelijken. Toen België er zich van afsplitste werden de tijdens de Franse bezetting vastgelegde grenzen (die min of meer die van de Habsburgse periode overnamen) hersteld. Nochtans heeft België na het verdreg van Londen van 1839 Oost-Limburg en het Groot-Hertogdom Luxemburg (trouwens tegen de wil van de plaatselijke bevolking) verloren.

7) De economische toestand en de schuldgraad

Schotland is een betrekkelijk arme regio, terwijl Noord-België een betrekkelijk rijke regio is. Als men dezelfde logica toepast zouden degene die een referendum zouden moeten eisen in België niet de flaminganten maar de wallinganten moeten zijn, omdat het zuiden van België de armste regio is.

De staatsschuld is ook verschillend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een schuldgraad van 91,5%, België heeft een schuldgraad van 101,5%. Hoe meer een land schulden heeft, hoe moeilijker het is om het land te splitsen.

8) De monarchie

Hoewel België en het Verenigd Koninkrijk beide monarchieën zijn, is het Koningshuis veel minder een beletsel voor Schotland om onafhankelijk te worden dan voor een Belgische regio. Immers, de Union of the Crowns uit 1603 bepaalt dat de vorst die regeert over Engeland ook over Schotland regeert. Indien Schotland onafhankelijk zou worden, zou Koningin Elisabeth nog steeds regeren over Schotland. In België is er slechts één Koning der Belgen, die bovendien grondwettelijk de eenheid van het land moet verdedigen. In Engeland heeft de Koningin trouwens een neutrale houding aangenomen aangaande de Schotse kwestie, een houding die ondenkbaar zou zijn in België.

9) De parlementaire vertegenwoordiging

Schotland heeft in het Britse parlement slechts 1 op 10 vertegenwoordigers. Het aantal volksvertegenwoordigers uit de Nederlandstalige provincies in België daarentegen bedraagt 6 op 10 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is dus zeer evenwichtig. Nochtans is het aantal Schotse parlementairen proportioneel met het aantal Schotten binnen het Verenigd Koninkrijk. Veel Schotten hebben echter het gevoel niet door en in Londen vertegenwoordigd te zijn.

10) Het draagvlak bij de bevolking

Volgens de uitslag van het referendum van 18 september 2014 is slechts 45% van de Schotten gewonnen voor onafhankelijkheid. In België ligt het aantal separatisten op ten hoogste 15%. Een staat kan alleen functioneren als er een bepaald nationaal gevoelen is. Zo is er misschien een Schotse natie, maar geen “Vlaamse” of “Waalse”.

Zoals tussen alle nationalistische bewegingen ter wereld zijn er natuurlijk gelijkenissen tussen wat de separatisten in Schotland en de separatisten in België verkondigen. Ze wijzen op zogezegd onoverbrugbare culturele, historische, politieke en economische verschillen, de “kracht van de verandering” enz.. Het Schots referendum heeft het voordeel dat het de separatisten verplicht om de weg van een volksraadpleging te kiezen om hun doel te bereiken en dus om naar de minder luidruchtige en niet-regionalistische burgers te luisteren en hen proberen te overtuigen. Maar in België weigeren flaminganten en wallinganten elke vorm van referendum omdat ze weten dat ze dat zouden verliezen. De ruime overwinning van het “No-kamp” in Schotland zal die vrees alleen maar versterken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here