Bekerwedstrijd tussen Eendracht Aalst en Club Brugge

voetbal aalst

voetbalDe bekerwedstrijd tussen Eendracht Aalst en Club Brugge zal evenwel niet kunnen doorgaan in het Pierre Cornelisstadion te Aalst. Veiligheid boven alles bij Eendracht Aalst. Burgemeester Christoph D’HAESE (N-Va) is verheugd dat Eendracht Aalst de kans krijgt om zich te meten met een topclub als Club Brugge. Dit zal veel mensen doen terugdenken aan de voetbalglorieperiode die Aalst ooit gekend heeft en in de toekomst hopelijk opnieuw zal mogen beleven.

De bekerwedstrijd tussen Eendracht Aalst en Club Brugge zal evenwel niet kunnen doorgaan in het Pierre Cornelisstadion te Aalst. De Aalsterse burgemeester hield een uitvoerige veiligheidsscreening, waarbij werkelijk rekening werd gehouden met alle risicofactoren. Hij gaat zijn verantwoordelijkheid voor het garanderen van de bestuurlijke veiligheid geenszins uit de weg.

Vooreerst is er de penibele infrastructurele situatie van het Pierre Cornelisstadion te Aalst. Het voetbalstadion is onbeschrijflijk verouderd, totaal uitgeleefd en beantwoordt niet meer aan de actuele veiligheidsvoorschriften. Alhier kan worden verwezen naar de diverse veiligheidsinspecties van de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken.

‘Onmiddellijk van bij mijn aantreden als burgemeester, heb ik moeten ingrijpen omdat er acuut instortingsgevaar was van de staantribune. Bijgevolg zag ik mij verplicht om de staantribune te laten slopen en te vervangen door een tijdelijke noodtribune. Een situatie die verre van ideaal is, maar wel veiliger is en zonder instortingsgevaar. Vroeger bestond er een afgesloten vak I waar bezoekende risicosupporters volledig veilig werden geïsoleerd. De actuele toestand van het stadion maakt dat dergelijke scheiding er niet meer is, waardoor de kans reëel is dat rivaliserende groepen elkaar treffen voor, tijdens of na de wedstrijd.

’Teneinde alle incidenten bij een dergelijke risicomatch zo veel als mogelijk te vermijden of maximaal te neutraliseren wordt voorzien in een Combiregeling. Eenvoudig gesteld komt het er op neer dat de supporters van de bezoekende club via een gesloten circuit de wedstrijd moeten bijwonen en verlaten. ‘Dit kan ik nu niet langer garanderen. Voor het slopen van de oude staantribunes konden de bezoekende supporters in vak I worden gehouden omdat dit volledig kon worden afgesloten, nu is dit dus niet meer het geval. ‘

Het is goed om wettelijk in herinnering te brengen dat volgens de Voetbalwet de politie niet instaat voor de ordehandhaving in het stadion, tenzij om tussen te komen bij beschadigingen, vechtpartijen en/of vernielingen.

‘De huidige, voorlopige staantribune wordt van het voetbalveld gescheiden door een lint voor de tribunes (een open ruimte van in totaal 7 meter) en door een afsluiting van 1,20m hoog aan het terrein. Hierdoor is de kans reëel dat de supporters tot tegen de rand van het veld komen en zo het zicht van anderen, ondermeer de Aalstsupporters, beperken met mistevredenheid en mogelijke rellen als gevolg. Het visueel contact met de thuissupporters, dat hierdoor niet kan vermeden worden, kan aanleiding geven tot het overschrijden van deze hindernis met het oog op een confrontatie. De thans geplaatste afsluiting/constructie die gemaakt werd tussen de staantribunes van de bezoekers en van Eendracht Aalst supporters is een voorlopige constructie die relatief gemakkelijk kan vernield worden.’

Vervolgens leert een realistische risicoanalyse van de supporterskernen dat het laten doorgaan van de wedstrijd de hoogste veiligheidsdispositieven vergt. ‘Het is bedroevend dat de normale supporter de dupe wordt van harde supporterskernen. Ik kan niet anders dan vast te stellen dat de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken, Club Brugge dit seizoen catalogeert als club met de hoogste categorie van het hooliganisme. Club Brugge is nu de enige ploeg die in de zwaardere veiligheidscategorie C komt. Die beslissing werd genomen na een aantal incidenten op uitwedstrijden van Club Brugge. Voor het ogenblik zijn er 50 supporters van Club Brugge met stadionverbod, bij Eendracht Aalst zijn dat er 19, wat erop wijst dat beide clubs een harde kern hebben die reeds verscheidene malen bij incidenten betrokken was. Meer nog, in Aalst waren er reeds herhaaldelijk incidenten met de harde kern, waarbij politieambtenaren gekwetst werden. Uit de risicoanalyse van de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken blijkt dus dat er bij uitwedstrijden van Club Brugge het meeste kans is op rellen, waardoor er meer politie moet worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde. ‘
‘In het verleden waren helaas heel wat incidenten waarbij heel wat manschappen van de politie gewond raakten en ook heel wat beschadigingen werden aangericht, niet alleen in en rond het stadion, doch ook in de binnenstad. Zulks zou een onverantwoord risico teweegbrengen voor Aalst, voor haar inwoners en voor haar politiediensten. Bovendien vergt een dergelijke risicowedstrijd – zoals hoger gesteld – een inzet van een aanzienlijk aantal agenten, die de capaciteit van het totale korps ruim overtreft. Zulks heeft ook financiële gevolgen, aangezien dit heel wat overuren genereert die ten laste komen van de belastingbetaler, en niet van de clubs. Het opent opnieuw de discussie rond de betaalpolitie voor commerciële en/of grootschalige evenementen.

Uit contacten met Club Brugge blijkt dat er bij hun thuiswedstrijden gemiddeld 22.000 tot 24.000 supporters de wedstrijd bijwonen. Welnu uit de evacuatieverslagen van de Voetbalcel en de brandweer kunnen we concluderen dat er slechts plaats kan worden geboden aan 525 bezoekende supporters. Een aantal dat volgens het bestuur van de bezoekende club ruim onvoldoende is voor de Brugse aanhang. Verder zouden er tevens veel supporters van Brugge naar Aalst willen komen omdat het lang geleden is dat beide clubs tegen elkaar hebben gespeeld. Hierdoor kunnen de politiediensten, zelfs met een combiregeling, geconfronteerd worden met een aantal mistevreden toeschouwers die tijdens de wedstrijd niet in het stadion kunnen en buiten voor een veiligheidsprobleem zorgen. Bovendien zijn er in Aalst en omgeving verscheidene supportersclubs van Club Brugge zodat er een grote toeloop van aanhangers van Club Brugge mag verwacht worden die gezien de beperkte capaciteit van het stadion niet binnen kunnen. Op supportersfora staat nu reeds vermeld dat supporters van Club Brugge uit de regio tickets vragen aan supporters van Eendracht Aalst, zodat er in de thuistribune aanhangers van Club Brugge zullen plaatsnemen, waardoor er opnieuw geen strikte scheiding van supporters kan gegarandeerd worden en incidenten in de tribune kunnen plaatsvinden.

Ook financieel-economisch ligt het voor de hand dat bij gedeelde bekerrecette beter wordt geopteerd om de match niet in Aalst te laten doorgaan en te kiezen voor een stadion dat een grotere en veiligere capaciteit aankan. Ter zake kan worden gedacht aan het Jan Breydelstadion, de Gelamco-Arena. De terreinen van Denderleeuw zijn geen overblijvende optie omdat contactname met FOD Binnenlandse Zaken dan weer geleerd heeft dat ze niet over de vereiste veiligheidsattesten beschikken voor 1° en 2° klasse.
Burgemeester Christoph D’HAESE gaat duidelijk niet over één nacht ijs. ‘Anders beslissen zou volstrekt onverantwoord en onveilig zijn. Wie anders argumenteert en/of beweert, kent ofwel het dossier niet of neemt gigantische veiligheidsrisico’s. Verder is het zo dat een burgemeester redelijkerwijze rekening moet houden met de veiligheidsadviezen van politie en brandweer, dewelke unaniem uitermate negatief zijn. Ik kan deze niet zomaar naast mij neerleggen. ‘

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here