Meer positieve elementen in Vlaams regeerakkoord

Jong VLD: “Meer positieve elementen dan gemiste kansen in Vlaams regeerakkoord”

Jong VLD nam met jeugdige nieuwsgierigheid het Vlaams regeerakkoord door. “We zagen heel wat positieve elementen, maar tegelijk laten enkele passages ons de wenkbrauwen fronsen. Voorgestelde vereenvoudigingen, lastenverminderingen en besparingen doen de balans naar de positieve zijde overhellen. Op domeinen als landbouw, leefmilieu, media, sport en toerisme bevat dit Vlaams regeerakkoord initiatieven die minstens even goed door private spelers kunnen worden gerealiseerd. Daar zitten gemiste kansen in om het overheidsbeslag naar omlaag te halen”, aldus Bert Schelfhout, voorzitter van Jong VLD.

Jong VLD maakte een beknopt overzicht:

jongvldPositieve elementen
1. De Vlaamse regering houdt de begroting op orde. Met onze minister van begroting kunnen liberalen er vanop de eerste rij op toezien dat deze belofte nagekomen wordt.

2. Werkzoekenden activeren tot 65 jaar. We hebben als samenleving immers niet de luxe om onze ervaren arbeidskrachten te vroeg van de arbeidsmarkt te laten vertrekken.

3. De afbouw van provincies door het beperken tot enkel grondgebonden en het halveren van het aantal provincieraadsleden zal de transparantie verhogen en tegelijk de kost van ons overheidsapparaat terugdringen.

4. Jong VLD is opgetogen dat er wordt afgestapt van de gratis-politiek in onder meer het openbaar vervoer en nutsvoorzieningen. Dit maakt ruimte vrij om de lasten op arbeid te verminderen. De kostendekkingsgraad van de Lijn opschroeven naar het Europees gemiddelde laat toe om op langere termijn het busvervoer, net zoals in vele andere Europese landen te privatiseren.

5. De ambitie om de planlast in het onderwijs te reduceren is goed. Minder regels en meer verantwoordelijkheid en initiatiefmogelijkheden voor onze leerkrachten kan ons onderwijs versterken.

6. De ‘miserietaks’ wordt terecht teruggeschroefd op het vorige niveau en beperkt tot 1 %.

7. De engagementen om het ambtenarenapparaat af te slanken.

Bekommernissen Jong VLD
1. Jong VLD wil meer structurele besparingen om het totale overheidsbeslag te verkleinen. Ook het regionale niveau moet inspanningen doen opdat we in het bijzonder de personenbelasting voor zij die werken kunnen verlagen. Op domeinen als landbouw, media, sport en toerisme neemt de Vlaamse overheid initiatieven die een beperkte meerwaarde hebben ten aanzien van de benodigde middelen of die minstens even goed door private spelers kunnen worden gerealiseerd.

In de landbouw wordt bijvoorbeeld steun voorzien voor niet-productieve investeringen als kleine landschapselementen. Het actief internationaal promoten van het ‘Vlaams topsportbeleid’ zorgt niet voor meer of betere sporters. Het concentreren van overheidsmiddelen op ‘een aantal toeristische hefboomprojecten’ bevoordeelt actief het ene initiatief ten opzichte van tal van andere spelers in de toeristische sector. De private sector (vb. kust) promoot veel effectiever en beter toerisme in ons land. In een divers digitaal tijdperk, waar het medialandschap razendsnel veranderd blijft het de vraag waarom onze overheid de financiële ondersteuning van bijvoorbeeld papieren kranten niet tout court in vraag stelt. Jong VLD wil voornoemde elementen uit het regeerakkoord schrappen ten einde het overheidsbeslag te verminderen en de burger zelf meer vat te geven op z’n eigen leven.

2. Jong VLD hoopt snel meer uitleg te krijgen over de verplichte volksverzekering. We hopen dat hier geen verdoken belasting ingevoerd wordt.

3. Jong VLD verwacht grotere inspanningen om de openbare omroep op termijn om te schakelen naar een private speler.

4. Jong VLD stelt zich ernstige vragen bij het reglementeren van een boekenprijs. Prijsreglementering werkt marktverstorend en zorgt dat de consument de dupe is. Ook de bevriezing van de energieprijzen betekende het doorschuiven van de factuur. Dergelijke maatregel werkt piraterij in de hand en zorgt voor een verschuiving naar de aankoop van boeken uit het buitenland, waar dergelijke regel niet van toepassing is (oneerlijke concurrentie).

“Tot slot feliciteren wij Open Vld-voorzitter Rutten voor haar consequente houding de voorbije weken. In ons land is voor een doortastende uitvoering van je programma bestuursdeelname op beide niveaus noodzakelijk. We kijken uit naar het federale regeerakkoord. Dat zal voor een belangrijke mate de toekomstperspectieven voor ons, jonge generaties mee bepalen.” aldus Jong VLD

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here