Nieuwe Pastoor Heldergem doet stof opwaaien

heldergemNieuwe Pastoor Heldergem doet stof opwaaien. De parochie en het gemeentebestuur van Groot-Haaltert betwisten de benoeming en komst van de nieuwe pastoor in Heldergem.

De feiten: Op 10 mei 2014 werd door Monseigneur Luc Van Looy aangekondigd dat Serge De Cauwer pastoor wordt in Heldergem. Dit slaat bij de parochiegemeenschap, het dekenaat en het gemeentebestuur van Haaltert in als een bom. Veel parochianen vragen zich af of de bisschop verantwoordelijk is voor zijn bestuur en krijgen de indruk dat men het hoofd in het zand steekt.

Wie op Google de naam “Serge De Cauwer” intypt, krijgt al vlug een reeks links naar persartikels. Op Kerknet Vlaanderen kan men het nieuwsbericht van zijn benoeming tot pastoor van Heldergem lezen, samen met een beknopt curriculum. Wie contact opneemt met mensen van die verschillende locaties krijgt al vlug het beeld geschetst dat E.H. Serge De Cauwer een buitenbeentje is.

Deken De Wilde bevestigt dat Serge De Cauwer een aanvraag deed om op 17 augustus aangesteld te worden als pastoor van Heldergem. Pastoor De Cauwer stuurde recent een brief naar de gemeente met de melding dat hij op 1 juli als pastoor in Heldergem begint.

Verschillende mensen hebben bij de bisschop hun zorg meegedeeld aangaande zijn benoeming in Heldergem. Deken De Wilde drong er bovendien bij het bisdom op aan om toch voldoende tijd te nemen voor deze benoeming en te wachten met een nieuwe opgave tot de grootste problemen in Denderleeuw waren opgeklaard. Burgemeester Veerle Baeyens vroeg diverse malen ruimte voor overleg met het bisdom vanuit haar bezorgdheid voor de mensen van Heldergem en de samenwerking met de kerkfabrieken. De secretaris van de dekenale conferentie wees er de bisschop op dat de samenwerking met Serge De Cauwer in de voorbije jaren niet constructief was, en dat de leden van de vergadering hier niet opnieuw mee wensten te starten.

Veel mensen vragen zich dus af waarom E.H. De Cauwer van de bisschop opnieuw een opdracht als pastoor krijgt toevertrouwd. Het bisdom heeft burgemeester Baeyens bedankt ‘voor de zorg die ze draagt voor de mensen van Heldergem en Haaltert’ en verklaart ‘ zorgvuldige afspraken’ te hebben met de nieuwe pastoor van Heldergem. Na herhaaldelijke feiten en klachten en met een nog lopende procedure tot afzetting is dit een op zijn minst aanvechtbare beslissing van het bisdom en bisschop Mgr. Van Looy.

Hier zijn alvast twee ernstige redenen om deze benoeming te betwisten zeggen de betrokkenen:

– Een pastoor mag volgens het kerkelijk recht geen handel drijven, tenzij hij de uitdrukkelijke toelating kreeg van de bisschop om dit wel te doen. Er kwam hierop geen antwoord vanuit het bisdom tot op dit moment. De argumentatie dat dit niet in persoonlijke naam gebeurt, houdt uiteraard geen steek. Er is voldoende bewijskracht om aan te tonen dat Serge De Cauwer als persoon en medeondernemer handel voert. De mandaten die hij vermeldt op Linkedin zijn de volgende: Pastoor in Denderleeuw, Gedelegeerd Bestuurder van vzw Kribbegem (kinderopvang), Gedelegeerd Bestuurder van Monastic cvba so (klooster- en abdijproducten + uitgeverij van religieuze stripverhalen), Gedelegeerd Bestuurder van vzw Hof Ter Leeuwe (speeltuin en ontspanningsgelegenheid). De bewijzen van het drijven van handel zijn overweldigend gezien de vele feiten en contracten die afgesloten werden.
Er is bovendien schriftelijk bewijs van het feit dat Serge De Cauwer binnenkort nog een volgend kinderdagverblijf opent en in het Belgisch Staatsblad staat bij diverse oprichtingen dat hij zelf steeds aandeelhouder is en/of voorzitter van diverse vennootschappen.

– Een pastoor kan niet benoemd worden zonder financiële verantwoordelijkheid. Zoals de bisschop vermeldt in zijn schrijven”… hebben we zorgvuldige afspraken gemaakt in verband met de aanstelling van de pastoor in Heldergem. Het is zeker onze taak om er op toe te zien dat die afspraken ook inderdaad gehouden worden. “
Een benoeming tot het alleen toedienen van sacramenten is onmogelijk. De vraag rijst dus welke deze zorgvuldige afspraken dan wel zijn?
En wat met de aansprakelijkheid van het toezicht? Tot nu toe werd door het bisdom niets gedaan betreffende de voorgaande feiten.

Gezien de lopende procedures vanuit Denderleeuw en in andere zaken is er genoeg reden tot grote ongerustheid bij een benoeming en aanstelling als pastoor in Heldergem, terwijl er toch andere oplossingen denkbaar zijn zoals de benoeming tot onderpastoor in een andere parochie buiten het dekenaat. E.H. De Cauwer heeft bovendien eergisteren zijn nieuwe ambt reeds opgenomen, terwijl het decreet zover we weten nog niet ondertekend of toegezonden werd .

Daarom zal een bezwaar ingediend worden om de aanstelling en benoeming als pastoor van Heldergem aan te vechten van zodra het decreet ondertekend bezorgd werd. ‘Als gemeentebestuur zullen we ook onze verantwoordelijkheid opnemen en deze benoeming betwisten. De bezorgdheid is te groot , de feiten zijn te zwaarwichtig en de parochie Heldergem is te dierbaar, zodat we hier als bestuur mee de kar moeten trekken. Daar heb ik geen minuut aan getwijfeld. Een ontwrichte parochie en een financieel debacle voor onze kerkfabriek willen we absoluut vermijden. Ook over de financiële last die de bisschop hiermee op de schouders van de gemeente legt, nl. de woonstvergoeding voor een benoemde priester, dienen we ons te beraden’, aldus nog burgemeester Veerle Baeyens.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here