Nieuwe Auteurswet en inhoudelijke wijzigingen

Copyrightteken_122754Nieuwe Auteurswet en inhoudelijke wijzigingen. Op 12 juni heeft de auteurswet een nieuwe gedaante gekregen. Door sommige actoren werd het immers noodzakelijk geacht om het auteursrecht te codificeren en deze onder te brengen onder titel 5 van boek XI – Intellectuele eigendom van het Wetboek van economisch recht.

Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook een aantal inhoudelijke wijzigingen door te voeren. Deze nieuwe bepalingen treden in werking op 1 januari 2015. Tijd dus voor een eerste overzicht van de belangrijkste nieuwigheden, bekeken vanuit het standpunt van auteurs en uitvoerende kunstenaars:

Voor auteurs van werken van grafische of beeldende kunst:

Het volgrecht – i.e. het aan voorwaarden onderworpen recht voor een auteur, bij doorverkoop van zijn werk met tussenkomst van een professionele kunsthandelaar, op een percentage van de verkoopprijs – wordt uitsluitend uitgeoefend via een uniek platform dat door de collectieve beheersvennootschappen opgericht moet worden.
De verkoper zal bij dit platform elke doorverkoop moeten aangeven. Het platform zal de rechten innen en verdelen, en een lijst van de doorverkopen bekendmaken. Dit zal allemaal elektronisch moeten gebeuren, via de website van het platform.

Voor uitvoerende kunstenaars en producenten, wat betreft het reproductierecht van fonogrammen (in de zin van “vastlegging van geluid”)

De beschermingsduur wordt verlengd van 50 naar 70 jaar na de publicatie of de publieke mededeling van het fonogram.
Er bestaat bovendien een nieuwe mogelijkheid voor de uitvoerende kunstenaar om het contract met een producent op te zeggen bij gebrek aan exploitatie door de producent vanaf het 51ste jaar, met mogelijke terugvloeiing van de rechten naar de uitvoerende kunstenaar.Ook zal de kunstenaar, indien de vergoeding voorzien in het oorspronkelijk contract niet periodiek is, vanaf het 51ste jaar een jaarlijkse aanvullende vergoeding – via collectief beheer – kunnen eisen.

Voor auteurs en uitvoerende kunstenaars m.b.t. doorgifte van hun werken of prestaties via de kabel (vs. omroeporganisaties en satelliet):

Een extra bescherming wordt ingevoerd in het kader van de relatie met de producent van een audiovisueel werk: zelfs in het geval van de overdracht van het recht om de doorgifte via de kabel aan een kabelmaatschappij toe te staan, behoudt de auteur of de uitvoerende kunstenaar een onoverdraagbaar recht op vergoeding. Voor de doorgifte via de kabel, zullen auteurs en uitvoerende kunstenaars via een uniek platform onder collectief beheer een vergoeding van de kabelmaatschappijen kunnen krijgen. Dit recht zal de producent dus niet meer geldig contractueel kunnen verkrijgen.

Daarnaast zijn er nog belangrijke aanpassingen betreffende het functioneren, de transparantie en de controle van beheersvennootschappen (o.a. uniek platform voor de inning van rechten op openbare uitvoering van vastgelegde muziek en films; bekendmaking en beperking van beheerskosten; invoering van een klachtenprocedure). Er wordt ook een neutrale Dienst Regulering van het auteursrecht en de naburige rechten opgericht, die een controle-, advies- en bemiddelingsbevoegdheid krijgt.

Bron: Het K-LOK geeft informatie en advies aan individuele kunstenaars en creatieven met vragen over zakelijke en juridische aspecten van de creatieve activiteit www.kunstenloket.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here