Regio Gent en rondom Gent heeft imPACT!

foto gentDe sociale partners, de 10 lokale besturen van de regio Gent en rondom Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en enkele derdenorganisaties stellen u met trots het gloednieuwe STREEKPACT GENT EN RONDOM GENT 2014-2019 voor.

De regio Gent en rondom Gent heeft imPACT! In het gloednieuwe Streekpact 2014-2019 engageren de sociale partners (werkgeversorganisaties VOKA, Unizo, Boerenbond en werknemersorganisaties ACV, ABVV, ACLVB), de 10 lokale besturen van de regio Gent en rondom Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en enkele derdenorganisaties zich tot een aantal strategische meerjarendoelstellingen en acties voor de streek. Het Streekpact is een opportuniteit voor de ontwikkeling van intergemeentelijke initiatieven. Gesteund op een win-win tussen de stad en de regio zal deze samenwerking de regio meer slagkracht bezorgen.

Uw streek heeft impact op de transversale thema’s van het Streekpact:

Duurzaamheid

De World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties omschrijft duurzaamheid in het rapport “Our Common future”: Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Hierbij aansluitend kan een organisatie, lokaal bestuur of bedrijf aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doen. MVO is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people) en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. Overleg met de stakeholders, of belanghebbenden van de organisatie, maakt deel uit van dit proces.

Veerkracht

Economieën groeien niet rechtlijnig. Economische activiteit is dynamisch, met perioden van relatieve snelle groei, gevolgd door perioden van stagnatie of recessie.
Het begrip ‘veerkracht’ wordt omschreven in “De veerkrachtcapaciteit van de Oost-Vlaamse economie – editie 2012”. De definitie luidt als volgt: “Het vermogen van een regio om te reageren op een exogene schok of verstoring. Dergelijke schok kan divers van aard zijn (natuurramp, terrorisme, bankencrisis, sluiting, …)”. Van belang is de mate van veerkrachtigheid, de tijd die men nodig heeft om te herstellen en de mate van herstel. Hoe meer variatie en hoe meer potentieel aan bedrijvigheden en instellingen en hoe meer bruikbare bronnen van kennis in de regio, hoe groter de veerkracht.

Innovatieve besluitvoering

Innovatieve besluitvoering kenmerkt zich door innovatie, samenwerking en optimale afstemming tussen de betrokken partijen. Een voorbeeld van innovatieve besluitvoering is co-design, waarbij bestuur, ambtenaren en burgers samenwerken aan besluitvorming en een gemeenschappelijk doel nastreven. Co-design is een gestructureerde oproep om de beste ideeën van de burgers samen te brengen met de beste ideeën van de uitvoerders (ambtenaren). Co-design doet tevens appel op de verantwoordelijkheid van de burgers. Door hen deel te laten uitmaken van het wordings- en besluitvormingsproces is de betrokkenheid veel groter en bijgevolg stijgt het verantwoordelijkheidsbesef.

Een extra dimensie bij dit onderwerp is ‘service co-design’, nl. hoe kan de service gemaximaliseerd worden wanneer gebruikers en uitvoerders in een gestructureerd overleg worden samen gezet.

Demografische verandering

De demografische verandering vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Demografische verandering verwijst niet enkel naar ontgroening en vergrijzing, maar ook naar migratie en veranderende etnische samenstelling van de bevolkingsstructuur.
Vanaf de jaren 1960 deden er zich ook een aantal ontwikkelingen voor die wijzen op belangrijke veranderingen in huwelijk, gezin en andere leefvormen: een dalend geboortecijfer, een dalende huwelijksfrequentie, een sterk toegenomen echtscheidingsfrequentie en een veranderde samenstelling van de huishoudens.

Bevolkingsafname, veroudering en veranderingen in de bevolkingssamenstelling zijn het resultaat van drie demografische ontwikkelingen: vruchtbaarheid, mortaliteit en migratie.

De belangrijkste gemeenschappelijke karakteristieken van vruchtbaarheid, mortaliteit en migratie zijn verankerd in lokale contexten en omgevingen. Deze context heeft verschillende lagen: het individu, het gezin, de gemeenschap, de federale staat en ten slotte het supranationale niveau. Beleidsvoering in de verschillende niveaus kunnen demografische evoluties beïnvloeden.

Stad en platteland versterken elkaar

De regio Gent en rondom Gent wordt gekenmerkt door verstedelijkte kernen, maar ook erg landelijke gebieden. Hier liggen kansen voor multifunctionele landbouw, stadslandbouw, korte keten met levering van landbouwproducten uit de rand in het stedelijke gebied, sierteelt, hoevetoerisme, boerenmarkten en rechtstreekse verkoop.

De rand- en plattelandsgemeentes vervullen unieke functies voor de verstedelijkte samenleving, zowel voor de plattelandsbewoner als voor de stedeling: kansen voor landbouw en andere economische activiteiten: het aanbieden van open ruimte, natuur en bossen, stilte en rust, recreatiemogelijkheden, kansen voor landelijk wonen, een gezellig dorpsleven met een sterk sociaal-cultureel aanbod, beheersbaarheid van sociale conflicten, …

Armoedebestrijding

Armoede is een complex gegeven waarin elementen spelen als arbeid, inkomen, huisvesting, gezondheid, sociale context enz. Daarom vergt armoedebestrijding ook een horizontale aanpak. Hierbij is er nood aan een centraal aanstuurpunt vanuit het beleid.
Enerzijds vraagt dat een goede kennis van het terrein, o.a. om de verborgen armoede te detecteren, anderzijds is plattelandsarmoede duidelijk iets anders dan de armoede die we kennen in de stad. Daarom is een gedifferentieerde aanpak noodzakelijk, en is vaak maatwerk noodzakelijk.
Hoe dan ook moeten we er naar streven om de toegankelijkheid van de hulpverlening én de zelfredzaamheid te vergroten.

Deze thema’s vormen zowat de rode draad tussen de hefbomen en de acties die we wensen te ondernemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here