Aanslepende vergunningsprocedures remmen ondernemerschap

geldUNIZO: “Aanslepende vergunningsprocedures remmen ondernemerschap. Overheid en Raad voor Vergunningsbetwistingen moeten tandje bijsteken”

Uit parlementaire tussenkomsten en de rapportering aan het Vlaams Parlement omtrent de beslissingstermijnen in beroepsprocedures voor milieuvergunningen, blijkt dat nog al te vaak niet tijdig beslist wordt over vergunningsaanvragen: de wettelijke beslissingstermijn van 5 maanden wordt bij 75% van de beroepsprocedures inzake milieuvergunningen VLAREM-Klasse 1 overschreden. Ook de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen slaagt er niet in om alle dossiers tijdig te behandelen. Hoewel het gaat om technisch en/of juridisch complexe aanvraagdossiers moet dit vermeden worden, want vaak gaat het om belangrijke investeringsprojecten die bijgevolg vertraging oplopen. En vertraging staat gelijk met economisch verlies.

Overheid en Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen niet bij machte alle dossiers tijdig af te handelen

Niet alleen voor beroepen tegen Klasse 1 milieuvergunningen kampt men met een achterstand bij het behandelen van dossiers, ook de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen is in hetzelfde bedje ziek. Deze Raad spreekt zich uit in beroepsprocedures tegen stedenbouwkundige vergunningsbeslissingen. Aanslepende procedures van meer dan één jaar zijn er geen uitzondering. De regering heeft reeds maatregelen genomen om de grote achterstand van de Raad weg te werken, maar deze blijken niet voldoende. Het probleem dreigt nog groter te worden eens de eengemaakte omgevingsvergunning, een integratie van de verkavelings-, bouw- en milieuvergunning, in voege treedt en de Raad ook bevoegd wordt voor de beroepsprocedures omtrent deze eengemaakte vergunning. Op korte termijn kan het overhevelen van personeel uit andere entiteiten soelaas bieden. Als structurele maatregel vraagt UNIZO om het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen samen te voegen tot één Vlaams administratief rechtscollege met verschillende kamers. “Enkel zo kan je personeel efficiënter inzetten en schaalvoordelen boeken”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

Invoering unieke omgevingsvergunning is stap vooruit, maar succes staat of valt met snelle beroepsprocedures

Met de unieke omgevingsvergunning, voorzien in 2015, lijken de administratief omslachtige, tijdrovende en kostelijke procedures voor bouw- en milieuvergunningen van de baan. Maar als de overheid niet tijdig beslist in beroepsprocedures, en de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn achterstand niet weggewerkt krijgt, dan dreigen er bijkomende problemen.
Wat de unieke omgevingsvergunning betreft, herhaalt UNIZO dat de dwingende beslissingstermijnen effectief moeten leiden tot meer rechtszekerheid voor ondernemers. Volgens UNIZO zorgen de huidige, ruime mogelijkheden van burgers en administraties om bezwaren in te dienen en beroepsprocedures aan te spannen nu al te vaak voor vertraging. Het inbouwen van drempels voor beroepsprocedures moet dit verhelpen. “In elk geval zou het voor overheden en overheidsinstellingen onmogelijk moeten zijn om tegen elkaars beslissing in beroep te gaan” aldus Karel Van Eetvelt “Kafka heeft geen plaats als het gaat over vergunningsprocedures waarvan voor zelfstandige ondernemers vaak zeer veel geld afhangt”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here