Interneringswet wordt eindelijk ten uitvoer gebracht

Gevangenis-GentInterneringswet wordt eindelijk ten uitvoer gebracht

Wetsvoorstel Els Van Hoof (CD&V) inzake statuut en betere vergoeding gerechtspsychiaters wordt geïntegreerd in aanpassing interneringswet
De commissie Justitie van de Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat een betere rechtspositie wil creëren voor de geïnterneerden. Wanneer deze wet in werking treedt, zal er een psychiatrisch deskundigenonderzoek verplicht worden en een interneringskamer worden opgericht binnen de strafuitvoeringsrechtbank. De senatoren bieden hiermee een oplossing voor de meer dan 1.000 geïnterneerden die vandaag opgesloten zitten in onze Belgische gevangenissen.

Het is senator Bert Anciaux (SP.A) die inzake de internering de kat aan de bel bond. Els Van Hoof (CD&V) koppelde haar wetsvoorstel (5-2425) om het statuut van de gerechtspsychiater te verbeteren aan het interneringsvoorstel, dat zo mee werd goedgekeurd. Het verslag van de gerechtspsychiater speelt immers een cruciale rol bij het beoordelen van de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte door de rechtbank.

Vandaag de dag wordt dit beroep echter gekenmerkt door een tekort aan opleidingsmogelijkheden, lage vergoedingen en moeilijke werkomstandigheden, wat de goede werking van het justitieapparaat bemoeilijkt. Aangezien haar voorstel het honorarium van de gerechtspsychiater gevoelig optrekt, zal die laatste niet meer geneigd zijn om zijn dossier stof te laten vergaren op zijn bureau.

Els Van Hoof: “De gerechtspsychiatrie heeft een grote impact op de strafrechtsbedeling, op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer en de maatschappij en op de verdachte. Regelmatig blijken delicten een psychische oorzaak te hebben. Een beter statuut én vergoeding voor de gerechtspsychiater is dus in het voordeel van zowel de rechter als de betrokken partijen.”

Meer specifiek wijzigt Van Hoof artikel 5 van de interneringswet van 2007, dat bepaalde dat het psychiatrisch deskundigenonderzoek moest gedaan worden door een deskundige die erkend is door de minister van Volksgezondheid. De bevoegde minister kreeg ook de verantwoordelijkheid om de voorwaarden en de procedure van de erkenning van gerechtspsychiater vast te leggen, wat heden ten dage nog niet is gebeurd. De voorstellen van de CD&V-senatrice houden drie verschillende wijzigingen in.

In de eerste plaats worden de vergoedingen voor gerechtspsychiaters opgetrokken: de tijd dat deze deskundigen voor belangrijke zaken als die van Andras Pandy 2 euro per uur overhielden behoort straks definitief tot het verleden. “Mijn voorstel gaat uit van een uurloon dat even hoog is als het gebruikelijke honorarium via het RIZIV. Een verplichte en betere opleiding, een adequate kwaliteitscontrole en een eerlijk loon zal bovendien de snelheid van Justitie in strafzaken ten goede komen”, besluit Van Hoof.

Daarnaast wil Els Van Hoof dat de voorwaarden en de procedure voor erkenning van de deskundigen versneld worden. Zo wil zij dat dit gebeurt bij koninklijk besluit binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van dit artikel, en niet binnen de 24 maanden. Aangezien de interneringswet in werking zal treden vanaf 1 januari 2016, zullen de voorwaarden voor erkenning in datzelfde jaar al uitgewerkt kunnen worden, en niet pas in 2018.
Uiteindelijk moet de erkende deskundige na zijn psychiatrisch onderzoek telkens een omstandig verslag maken, en het is aan de minister van Justitie om hiervoor een eenvormig model vastleggen om zo meer lijn te krijgen in de verslagen van de experts. Een nog op te richten cel binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zou vervolgens de kwaliteitsbewaking kunnen garanderen. “Kwaliteitscontrole staat hierbij centraal”, besluit ze.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here