Scheppende kunstenaars verzetten zich tegen de hervorming van het auteursrecht

muziekcdMeer dan 3.500 scheppende kunstenaars verzetten zich tegen de hervorming van het auteursrecht zegt Sabam.

De regering Di Rupo buigt zich momenteel over een herziening van het auteursrecht en van de naburige rechten, op initiatief van Minister Vande Lanotte. Deze hervorming werd zonder echt overleg met de cultuursector voorbereid. De tekst bevat bepalingen die, indien ze toegepast worden, een rampzalige impact op de cultuursector in België zullen hebben.

Meer dan drieduizend vijfhonderd auteurs hebben tot nu toe de petitie ondertekend die de regering wijst op de risico’s die deze hervorming inhoudt. Het wetsontwerp (CODEX, hoofdstuk XI) staat op het punt ter stemming aan het Parlement voorgelegd te worden.

Het auteursrecht is een exclusief recht

Het auteursrecht is een mensenrecht. Internationale verdragen verlenen het een exclusief karakter. Met andere woorden heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht om te bepalen aan welke voorwaarden hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn werk, doorgaans tegen een vergoeding.

De meeste auteurs geven een mandaat aan een collectieve beheersvereniging om haar het beheer van hun rechten toe te vertrouwen. De collectieve beheersverenigingen zijn privéverenigingen, meestal onder de vorm van een coöperatieve maatschappij van auteurs. De auteurs die lid zijn van de coöperatieve maatschappij, of de vertegenwoordigers die ze gekozen hebben, bepalen de tarieven voor alle gebruiken van hun werken (fuif, concert, reproductie van een foto, theatervoorstelling, enz.) en de repartitieregels van hun rechten.

Het exclusieve recht van de auteurs wordt in België op de proef gesteld

Sommige bepalingen van het wetsvoorstel van de regering Di Rupo schenden bewust het exclusieve karakter van het auteursrecht. De voornaamste bepaling die het exclusieve karakter van het auteursrecht in vraag stelt is de oprichting van een externe regulator. Deze regulator zal onder andere de tarieven van de collectieve beheersvennootschappen, hun contractuele afspraken en hun repartitieprocessen kunnen herzien. Bovendien zal dit regulerend orgaan gefinancierd moeten worden door de collectieve beheersvennootschappen zelf, m.a.w. door de auteurs en uitgevers.

Dit initiatief heeft duidelijk tot doel de belangen van de consumenten te laten gelden boven die van de creatieve kunstenaars, want de tarieven worden uiteraard naar beneden gereguleerd. Het gaat hier om een onaanvaardbare inmenging van een overheidsinstantie in het privébeheer van de auteursrechten.
Het is trouwens tegenstrijdig, en zonder meer verontrustend, dat de Minister van Economie tegelijkertijd bevoegd is zowel voor de scheppende kunstenaars (het auteursrecht behoort tot zijn bevoegdheden) als voor de consumenten. Minister Vande Lanotte heeft duidelijk zijn kamp gekozen. Dit is uiterst spijtig voor de toekomst van kunst en cultuur in België. Zijn laatste uitlatingen in de pers zeggen veel over zijn visie van het auteursrecht dat hij als een “haast kunstmatige business” beschouwt.

Een almachtige regulator waarvan de onafhankelijkheid kan betwijfeld worden

Het wetsontwerp leert ons ook dat tegen de beslissingen van de regulator maar één beroepsinstantie voorzien wordt voor de auteursverenigingen die zich hiertegen zouden verzetten. Wanneer er een betwisting ontstaat trekt men normaal naar de rechtbank, nadien mogelijks naar het Hof van Beroep om zijn goed recht te laten gelden. Niets van aan hier! Er bestaat maar één beroepsmogelijkheid meer.
Bovendien wordt de regulator benoemd door de minister die het auteursrecht onder zijn bevoegdheden heeft: scheppende auteurs kunnen zich zorgen maken over diens onafhankelijkheid. De tekst biedt daarover geen garantie.

Een petitie ondertekend door meer dan 3.500 auteurs

Om zich te verzetten tegen deze onevenwichtige hervorming van het auteursrecht, hebben meer dan 3.500 scheppende kunstenaars, uitgevers, producenten en artiestenmanagers uit alle kunstdisciplines een petitie ondertekend, op initiatief van SABAM. De lijst van ondertekenaars tot op heden is hier (http://www.sabam.be/nl/node/1450) beschikbaar.

CISAC keurt dit gevaarlijke precedent af

Jean Michel Jarre, voorzitter van CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs de Compositeurs), is speciaal naar Brussel gekomen om zijn afkeuring te uiten ten opzichte van dit gevaarlijke voorstel van hervorming, dat tegen alle internationale principes van bescherming en verdediging van de creatieve kunstenaars in gaat.

Het is niet te laat om de tekst aan te passen, maar er is haast!

De rechthebbenden pleiten ervoor dat de regering haar voorstel herziet en resoluut een andere koers zet. De tekst moet opgeschort worden. Auteurs willen de mogelijkheid hebben hun talrijke argumenten te laten horen.

Er is haast want de tekst wordt morgen aan het inter-kabinet overleg voor een laatste lezing voorgelegd. De auteurs rekenen op hun inkomsten om verder te kunnen scheppen. De toekomst van cultuur in België is duidelijk in gevaar!

Over SABAM:

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf int, beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. Ze is de tussenschakel tussen de scheppende kunstenaar en de gebruiker van de werken. SABAM staat garant voor een eerlijke vergoeding van de auteurs voor het gebruik van hun werken buiten de familiale kring.

Als grootste culturele bedrijf in België vertegenwoordigt ze 38.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM speelt een actieve rol in de cultuurverspreiding in binnen- en buitenland via de ondersteuning die ze biedt aan auteurs en het netwerk dat ze ter beschikking stelt.

SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. SABAM heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, auteurs van ondertitels, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here