15 mei 2012: Nog slechts 767 dagen om de brandweer in België te hervormen!

De wet op de hervorming van de brandweer bestaat 5 jaar! Helaas staan we nog geen stap verder: Er rest nu dus nog slechts 2 jaar om de brandweer federaal te houden zoals beslist werd door de vorige regering. Indien de huidige federale regering er niet in slaagt deze hervorming door te voeren, dan blijft er na 2014 slechts 1 optie: de regionalisering van de brandweer! Enkel dan kan de dienstverlening en de veiligheid van de burger gegarandeerd worden.

Het is 15 mei 2012…
Nog 767 dagen om de brandweer in België te reanimeren !

De wet op de hervorming van de brandweer bestaat 5 jaar!

Onze bevolking heeft ook dit jaar geen reden om deze verjaardag te vieren. Na 5 jaar is de wet nog steeds niet uitgevoerd; als dit geen toonbeeld is van politieke besluiteloosheid!

Door de vorige federale regeringen is geen invulling gegeven aan de uitvoering van de wet op de civiele veiligheid. De huidige regering rest nog slechts 2 jaar om de wet uit te voeren, zo niet is het te laat want het regeerakkoord is terzake zeer duidelijk.
De brandweer eist dan ook dat er gevolg gegeven wordt aan dit akkoord, want met beloften alleen verhoog je de veiligheid niet.

Bij de laatste staatshervorming werd de uitdrukkelijke en bewuste keuze gemaakt om de brandweer federaal te houden, omdat anders de hoogstnoodzakelijke en dringende uitvoering van de wet van 15 mei 2007 in het gedrang zou komen! Indien de huidige federale regering er niet in slaagt om de brandweerhervorming uit te voeren, dan blijft er na 2014 maar één optie meer over : de regionalisering van de brandweer.

De brandweer levert een basisrecht voor de burgers: brandveiligheid in woon- en werkomgeving. Waarom is er zo weinig politieke wil om de wet van 2007 uit te voeren? Veiligheid staat voor politici gelijk met politionele veiligheid. Elke dag worden we via de media geconfronteerd met ongevallen, branden, slachtoffers, maar voor politici brandt het blijkbaar alleen bij de buurman.
Hoeveel doden moet de brandweer nog tellen in eigen rangen, hoeveel veroordelingen moeten brandweerdiensten en gemeentebesturen nog oplopen, welke rampen moeten er gebeuren, …. eer onze regering uitvoert wat ze zelf overeen gekomen is.

Goed bestuur en goed beleid wil niet zeggen dat we moeten wachten tot het misloopt, tot de brandweer er de brui aan geeft, wel dat men pro-actief problemen voorkomt.

We eisen een krachtige organisatie aangepast aan de eisen van deze moderne maatschappij en aan de specificiteit van het brandweervak.

De brandweerorganisatie van vandaag is niet meer van deze tijd; ze is gestoeld op regels die bijna een halve eeuw oud zijn (wet 1963)! Van de brandweer wordt verwacht dat ze op de meest onverwachte momenten zorgt voor een adequate, snelle en voldoend uitgebouwde hulpverlening, dat ze over de middelen beschikt om het haar toegekende takenpakket ook effectief uit te voeren, …
De brandweer heeft nood aan een aangepast statuut dat rekening houdt met deze specifieke opdrachten en werksituaties.
Het principe van de Snelste Adequate Hulp (SAH) werd snel ingevoerd, maar de oude organisatievormen (de lokale brandweerdiensten en de hulpcentra 100) zijn er niet klaar voor, met verspilling van middelen en inefficiëntie tot gevolg.
Door de politieke besluiteloosheid gedurende 5 jaar op federaal niveau is er op lokaal vlak een stand still ontstaan: centrumgemeenten investeren niet meer in materieel en personeel want burgemeesters en besturen redeneren al te vaak: “de zone zal dit weldra oplossen”. Maar hopelijk komt het zoneverhaal dan niet te laat …. !

Hoelang kan/mag dit nog blijven duren? 5 jaar wet op de hervorming: reeds 1827 dagen van doodlopende zaken, dus hoog tijd voor 767 dagen van federale daadkracht !

Bijlage : regeerakkoord
“Het optimaal functioneren van de hulpdiensten en de dringende medische hulpverlening wordt gegarandeerd om de burgers, hun eigendommen en omgeving nog beter te beschermen. De gemeenten zullen hiervoor ondersteund worden.

Op basis van een redelijke planning, die in overleg met de representatieve organisaties van de brandweerlui, de federaties en de plaatselijke overheden zal worden opgesteld, zal de regering de tenuitvoerlegging voortzetten van de vereiste maatregelen voor de hervorming van de civiele veiligheid.
Een belangrijke stap wordt de toekenning van een rechtspersoonlijkheid aan de toekomstige hulpzones.

Er zal eveneens een bijzondere aandacht besteed worden aan het optimaliseren van de beschikbare middelen, ondermeer door de rol van de verschillende hulpdiensten te verduidelijken, met eerbied voor de lokale autonomie. De organisatie van de Civiele Bescherming en haar samenwerking met brandweerdiensten zal worden herzien met het oog op een betere specialisering van haar taken.

De arbeidsomstandigheden en opleidingen voor de brandweerlui zullen verbeterd worden opdat ze aan de behoeften en de risico’s van het beroep zouden zijn aangepast. De rol van de vrijwilliger-brandweerman moet in onze maatschappij geherwaardeerd worden.

Het statuut van de brandweerman zal worden aangepast om de rechtszekerheid te waarborgen en om op de dringende problemen waarmee men geconfronteerd wordt, waaronder de kwestie van de arbeidstijd en het einde van de loopbaan, een antwoord te bieden.

De regering zal haar acties meer toespitsen op ongevallen- en brandpreventie, onder andere via meer bewustmaking.
De regering zal de middelen zoeken om in een bijkomende financiering van de hulpdiensten te voorzien, bijvoorbeeld via de verzekeringsmaatschappijen.

Om het beheer van de noodoproepen en het zenden van de interventiemiddelen (politie, civiele bescherming en dringende medische hulp) te optimaliseren zal de regering het project 112 in zijn geheel afwerken: migratie van de 100-centra, de federalisering van de beambten, de aanpassing van het personeelsbestand om de oproepen correct af te handelen, consolidatie van het agentschap 112, registratie en evaluatie van de dringende medische hulpverlening.

De regering zal het management en de financiering van de nv Astrid nader bepalen. Ze zal zich hiertoe baseren op de audit die in 2009 werd gemaakt met het oog op de handhaving van een performant communicatieniveau voor alle gebruikers.

De opleiding van de hulpverleners-ambulanciers en de organisatie van de interventiemiddelen (ambulances, Paramedic Intervention Team, Mobiele Urgentiegroep) zal verder worden verbeterd.
De regering zal haar strijd tegen geweld op politieagenten, op leden van de hulpdiensten en op dragers van het openbaar gezag of van de openbare macht opvoeren en hiervoor een globale aanpak uitwerken. “

Bron: brandweervlaanderen.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER