FAVV schorst H-statuten

In mei 2005 werd, naar aanleiding van een onderzoek door het parket te Ieper, een netwerk van import, verdeling en gebruikers van een "kruidenmengsel" voor de vetmesting voor rundvee in kaart gebracht. Na analyses is immers gebleken dat het mengsel dexamethasone bevatte, een product waarvan het gebruik voor vetmesting van rundvee verboden is door de hormonenwet.

Het FAVV voerde in het kader van dit onderzoek acties uit op 67 landbouwbedrijven. Op 38 van die bedrijven werd het gebruik van dexamethasone voor de vetmesting vastgesteld. Aan deze bedrijven werd, conform de reglementering ter zake een H-statuut toegekend. Het H-statuut betekent dat een veehouder enkel dieren mag verkopen om in België geslacht te worden. Bij het slachten wordt één dier op 10 gecontroleerd op de aanwezigheid van hormonen. Het H-statuut heeft dus een verscherpt toezicht in het slachthuis tot gevolg en is in uitvoering van de Europese Richtlijn inzake de controlemaatregelen op residu gebied.

Een belangrijk aantal veehouders aan wie op die manier een H-statuut werd toegekend betwistten deze maatregel in kortgeding bij de burgerlijke rechtbank. De voorbije weken werden verschillende beschikkingen in kortgeding geveld die het FAVV verplichten om het H-statuut op die bedrijven op te heffen en de identificatiedocumenten van de dieren ter beschikking te stellen. Het FAVV zal in een procedure ten gronde beroep aantekenen tegen deze beschikkingen.

Het FAVV is er evenwel toe gehouden de gevelde beschikkingen uit te voeren en voor de betrokken bedrijven het H-statuut te schorsen. Vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur en van een billijke niet-discriminerende behandeling van de betrokkenen, zal het FAVV op alle bedrijven die in de bewuste actie een H-statuut toegekend kregen, het H-statuut schorsen. Zonder in te gaan op de motivering van de beschikkingen, zelfs indien deze voorlopig zijn, wijst het FAVV op de bijzondere moeilijkheid die deze stellen op het vlak van de fraudebestrijding, meer in het bijzonder van de bestrijding van het illegaal gebruik van de hormonen. Bron: FAVV-AFSCA

LAAT EEN REACTIE ACHTER