Brugs Stadsbestuur ontkracht beweringen raadslid

Brugs Stadsbestuur ontkracht beweringen raadslid Van Volcem over ongeldige parkeerboetes. Het Brugse Stadsbestuur spreekt krachtig de beweringen tegen van gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem tegen dat de politie niet meer bevoegd zou zijn om parkeerovertredingen vast te stellen.

1. De politie en haar bevoegdheid.
a)de wettelijke bevoegdheid van de politie om op te treden De politie treedt NIET op om de taksverordening vast te stellen, de politie treedt op om de OVERTREDINGEN OP DE WEGCODE vast te stellen. De overtredingen op het parkeren (betalend parkeren, blauwe zone en bewonersparkeren) staan nog altijd in de wegcode (art 27 en volgende).

Wie dus de regels van de wegcode niet respecteert begaat nog altijd een overtreding. Alleen zijn deze overtredingen uit het strafrecht gelicht ("gedepenaliseerd"), worden ze dus niet meer naar het parket gestuurd maar hoort het aan de gemeenten toe, in toepassing van de wet van 7/2/2003 om een parkeerheffing toe te passen. De basis voor de vaststelling door de hulpagent (die trouwens ook een beëdigd persoon is) is dus de overtreding op de wegcode, die leidt tot een vaststelling en inning door de stad van een belasting in toepassing van het belastingsreglement.

De hulpagenten zijn bevoegd om deze overtredingen op de wegcode op te sporen en vast te stellen, net zoals de politie bevoegd is om alle andere verkeersovertredingen vast te stellen en op te sporen.

Art. 3 van de wegcode maakt het personeel van het operationele kader van de federale en de lokale politie bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen. Wettelijk is bepaald dat hulpagenten geen opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie mogen uitvoeren, behalve o.a. de bevoegdheden die hen zijn toegekend inzake de politie van het wegverkeer. De Memorie van Toelichting verduidelijkt als volgt: "dit artikel herneemt artikel 217, 2e lid van de Nieuwe Gemeentewet; het verduidelijkt dat binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, de hulpagent van politie tot identiteitscontroles mag overgaan van personen die een inbreuk hebben gepleegd. Zijn bevoegdheden strekken zich uit over het domein van het verkeer, hetgeen eveneens het parkeertoezicht omvat."

De vaststelling en verdere inning van de parkeergelden op basis van de belasting op het parkeren gebeurt niet door de politie maar door de stad zoals de wet van 1965 dit voorziet, volgens de regels van de wet van 24 december 1996, in het bijzonder door de stadsontvanger, daartoe bijgestaan door haar personeel van de dient financiën/belastingen,
allemaal beëdigde ambtenaren.

b)Geen omzendbrief die dit optreden verbiedt Noch de procureurs noch de Minister van Binnenlandse Zaken hebben sinds de inwerkingtreding van de wet van 7/2/2003 ook maar enig verbod opgelegd aan de politie en de hulpagenten om die activiteiten uit te oefenen.Het feit dat dit ook effectief in tientallen gemeenten en steden op het terrein gebeurt is daar het beste bewijs van.

c)De evaluatie van de verkeersveiligheidswet
De Stad Brugge was nauw betrokken en actief deelnemer in de federale werkzaamheden ter evaluatie van deze wet, in het bijzonder in de werkgroep evaluatie depenalisering; het advies van deze werkgroep was duidelijk namens alle gemeenten en steden, met name dat de politie verder deze overtredingen moet kunnen vaststellen; de gemeenten moeten kunnen kiezen, in functie van hun mobiliteitspolitiek, hoe ze de parkeerovertredingen wensen vast te stellen;

d) Evaluatie van de politiehervorming
Onder leiding van de veiligheidsadviseur van de premier, nl Brice De Ruyver, is ook die opdracht van de hulpagenten in dat kader geëvalueerd; deze commissie, die mede bestond uit magistraten, procureurs, politieambtenaren etc, was unaniem in haar advies: de hulpagenten moeten deze taak verder uitoefenen en voor zover dit niet voldoende wettelijk verankerd zou zijn, is het aangewezen dat deze taak vooralsnog zonder de minste twijfel in de wet wordt verankerd!

2. Een parkeerbelasting
Een heffing op het parkeren kan wel degelijk een belasting zijn. Op 14 juli 2004 heeft de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden dhr Paul Van Grembergen een omzendbrief gepubliceerd waarin ondubbelzinnig vermeld staat dat een parkeerheffing evengoed onder de vorm van een belasting als van een retributie kan geheven worden.

De filosofie is dat eertijds de parkeerheffing als een retributie werd bestempeld gezien een individuele service aan een chauffeur werd gegeven. Dit is niet langer zo. Het parkeren maakt in meer en meer steden, en zeker in Brugge, deel uit van een ruimer mobiliteitsbeleid, dat op zijn beurt deel uitmaakt van een ruimer stadsbeleid. De filosofie is dat het parkeren, via mobiliteitsbeleid, in functie staat van de leefbaarheid, van het bevorderen van het wonen in de binnenstad. Da's veel ruimer; het parkeren staat dus in functie van het algemeen belang; in die zin kan een heffing wel degelijk een belasting zijn, wat in elk geval in Brugge zo wordt toegepast, met goedkeuring van het belastingsreglement door de gouverneur die de voogdij uitoefent op deze reglementen.

Maar er is meer. De recente wet in het parlement goedgekeurd ter evaluatie van de wet van 7/2/2003 over de verkeersveiligheid (in wezen de wet die de cat. van verkeersovertredingen heeft aangepast) bevat een formeel artikel die deze wet in die zin ook aanpast en met evenveel woorden zegt dat een parkeerheffing een belasting of een retributie kan zijn. De raad van State had terzake geen enkele opmerking.

De opmerking van mevr Van Volcem en prof. Maus mist dus alle grond.

3.Verweer van de burger
De wet van 1996 voorziet alle mogelijkheden voor de burger om bezwaar in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Deze bezwaarmogelijkheid staat ook duidelijk vermeld op de betalingsuitnodiging die achter de ruitenwisser wordt gestopt. De rechten van verdediging van de burgers in Brugge en van alle personen die in Brugge een overtreding begaan zijn voor 100% gevrijwaard.

Het gebruik van de schijf is wettelijk vastgelegd in de wegcode en de toepassing ervan wordt volgens die regels gecontroleerd. Het afleveren van een parkeerticket zou betekenen dat in alle straten van de brugse binnenstad parkeerautomaten zouden moeten gezet worden. Niet alleen zou dit voor enorme visuele pollutie zorgen maar ook voor veel overbodige kosten voor de Brugse belastingbetaler. Precies daarvoor bestaat in gans Europa de blauwe schijf waarvan het model Europees is vastgelegd zodat de toepassing ervan voor alle burgers van Europa dezelfde is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here