School- en studietoelagen 2008-2009

Het komende schooljaar zijn er een aantal belangrijke wijzigingen voor wie een school- of studietoelage wil aanvragen. Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs komen voor het eerst in aanmerking voor een schooltoelage. Er zijn ook toelagen voor de leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij Syntra. En de bedragen in het voltijds secundair onderwijs zijn opgetrokken. De pedagogische voorwaarden in het hoger onderwijs zijn vereenvoudigd. Ook hier werden de toelagebedragen verhoogd in vergelijking met het voorbije academiejaar.

Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs komen nu ook in aanmerking voor een schooltoelage. Dezelfde inkomensgrenzen worden gehanteerd voor zowel het basisonderwijs, als voor het secundair en hoger onderwijs: zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan het einde van zijn of haar studiecarrière rekenen op studiefinanciering.

Tot nu toe kwamen leerlingen uit het secundair onderwijs alleen voor een toelage in aanmerking als ze voltijds naar school gingen. Vanaf dit schooljaar kunnen ook leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs, jongeren die begeleid worden door een centrum deeltijdse vorming en jongeren in de leertijd (leercontract) bij Syntra, een schooltoelage krijgen.

Studenten kunnen vaker en gemakkelijker veranderen van studierichting dan vroeger. Voordien moesten studenten daarvoor hun jokerkrediet inzetten omdat die verandering gelijkgeschakeld werd met studievertraging. Daar komt nu verandering in: de studievoortgang wordt voortaan bepaald aan de hand van het aantal studiepunten waarvoor de student het afgelopen academiejaar geslaagd was.

Studenten beschikken nu over een studietoelagekrediet. Dat studietoelagekrediet is vergelijkbaar met een rugzakje waarvan de inhoud jaarlijks opgebruikt én opnieuw aangevuld wordt aan de hand van de studiepunten die de student verwerft. Studenten moeten vanaf nu alleen een beroep doen op hun jokerkrediet als ze niet geslaagd zijn.

Naar schatting heeft één op vier leerlingen en studenten recht op een school- of studietoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol. Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school. Het aantal dagen dat ze aanwezig moeten zijn, stijgt bovendien met de leeftijd. Voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs geldt dat ze niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig mogen zijn. Als de leerling te vaak afwezig is, wordt de toelage het tweede schooljaar ingehouden of teruggevorderd.

Hoe hoog is de toelage?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here