Uw rechten op het vlak van milieu: maak er gebruik van.

In een tijd dat het leefmilieu een hot issue is, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Dankzij het Verdrag van Aarhus heeft elke burger het recht om bij de overheid informatie over het leefmilieu op te vragen en zijn mening te geven over milieugerelateerde plannen of projecten. Op 25 juni viert dit verdrag zijn tiende verjaardag. De Belgische overheid zorgt ervoor dat alle burgers deze rechten effectief kunnen uitoefenen en informeert hen over de beschikbare middelen. Aan de burger om er zo goed mogelijk gebruik van te maken!

Het Verdrag van Aarhus is genoemd naar het Deense stadje waar het op 25 juni 1998 ondertekend werd door 39 landen en door de Europese Gemeenschap. In België werd het van kracht in 2003. De federale overheid en de drie gewesten hebben de bepalingen van dit Verdrag omgezet in wetten, decreten en ordonnanties. Concreet verleent het Verdrag van Aarhus iedereen een aantal rechten:

– Toegang tot milieu-informatie: dit betekent bijvoorbeeld dat iedere burger een kopie van het nationaal klimaatplan of van een milieuvergunning vrij bij de overheid kan opvragen. Wanneer de aangesproken overheid niet over de gevraagde informatie beschikt, dan moet zij de vraag doorsturen naar de overheid die ze wel bezit. Weigeren om bepaalde informatie openbaar te maken, bijvoorbeeld omwille van commerciële vertrouwelijkheid of afbreuk aan de rechtsgang, kan alleen als duidelijk gemotiveerd wordt waarom.

– Inspraak bij de besluitvorming over het milieu: van de kwaliteit van onze lucht tot de milieueffecten van een verkaveling: via openbare raadplegingen peilt de overheid naar de mening van de burgers over milieugerelateerde plannen, programma's en projecten. Bij de opstelling van de documenten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van de burger.

– Toegang tot de rechter voor milieuaangelegenheden: de burger kan beroep aantekenen als hij meent dat zijn vraag naar informatie niet correct werd behandeld door de overheid, als hij onregelmatigheden bij een openbare raadpleging vaststelt of als er geschillen bestaan over milieukwesties.

Meer informatie over deze rechten is te vinden op de nationale portaalsite www.aarhus.be die het Verdrag van Aarhus en de toepassing ervan in België voorstelt. De website, opgericht in 2006, won in 2007 een prijs van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), waarmee de voortrekkersrol van dit project wordt aangetoond. Er is eveneens een folder over de toegang tot informatie over het leefmilieu 'Het milieu houdt u bezig? U vraagt, wij antwoorden!' beschikbaar in ieder gemeentehuis en elke bibliotheek. Voor meer informatie kunt u eveneens terecht bij Mieke Van de Velde van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, mail: mieke.vandevelde@health.fgov.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here