België stapt in een Europees vaccinatieprogramma

Als enig overgebleven mogelijk alternatief om Blauwtong te bestrijden, wordt komende zomer overgegaan tot het vaccineren van runderen en schapen. Het FAVV stelde al een vaccinatieplan op, een voorwaarde om Europese subsidies te kunnen krijgen, en stelde dit voor aan de farmaceutische bedrijven. Tegelijk werden de beroepsverenigingen van dierenartsen en landbouwers betrokken bij het vastleggen van de manier waarop de vaccinatiecampagne zal plaatsvinden.

Blauwtong is sinds de zomer van 2006 in ons land aanwezig en treft herkauwers (runderen, schapen, geiten en zelfs wild). Het voor de ziekte verantwoordelijke virus wordt overgebracht door een mug en tast de slijmvliezen van het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel en de motoriek aan. Het veroorzaakt daarbij ernstige lokale en algemene schade en is vaak zelfs dodelijk (bij schapen). Het succes van de bestrijdingsmiddelen die in de spoedeisende situatie werden ingezet (ontsmetten, verplaatsingen beperken) bleek vrij wisselvallig en al spoedig moest het hele grondgebied als besmet gebied worden beschouwd, net als de aangrenzende zones in de buurlanden.

2007 is nog dodelijker gebleken met nog aanzienlijker economische verliezen. Het aantal getroffen bedrijven is immers vertienvoudigd (van 695 naar 6600) en tegelijk nam ook de sterfte toe. Sinds het begin van de epidemie heeft het FAVV getracht de voor de veehouderij onvermijdelijke economische gevolgen zoveel mogelijk te beperken door de sanitaire maatregelen met betrekking tot het verkeer van dieren geleidelijk aan te versoepelen.

De federale regering heeft al aanzienlijke budgettaire middelen toegewezen aan het FAVV (ongeveer 4 miljoen euro per jaar) sinds de ziekte in ons land opdook. De geplande vaccinatie is een belangrijke stap in de bestrijding van de ziekte en de economische gevolgen ervan omdat enerzijds de uitvoerbeperkingen wegvallen zodra garanties o.m. vaccinatie worden geboden en omdat anderzijds niet alleen gezonde dieren zullen worden beschermd maar getroffen dieren ook minder ernstige symptomen zullen vertonen.

De vaccinatie tegen deze ziekte werd besproken tijdens een belangrijke Europese vergadering in Brussel waaraan werd deelgenomen door overheden, wetenschappers en de sector van de veehouderij. Er werd beklemtoond dat een massale vaccinatie met behulp van alle beschikbare vaccins binnen geharmoniseerde Europese aanpak prioritair was. Daarbij krijgen de lidstaten voldoende flexibiliteit om de campagne in de praktijk uit te voeren. Tevens werd beslist om Europese medefinanciering toe te kennen: de Europese Commissie zal 100 % van de kostprijs van het vaccin en 50 % van de kosten voor het toedienen voor haar rekening nemen. Het saldo wordt mogelijkerwijs betaald door het Fonds voor de dierengezondheid. Op die manier zouden de veehouders geen extra kosten moeten dragen. De verschillende vaccinatieplannen moeten voor 31 januari 2008 aan de Commissie voorgelegd worden en eind 2008-begin 2009 komt er een evaluatie van de campagne.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here